Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/10

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 255

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan ottaminen

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto

2

Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012 § 202 hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Samalla kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.1.2013 lukien täytettävän sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. Virka on ollut julkisesti haettavana 17.6. - 2.7.2012. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä  lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa.  

Vuoden 2013 alussa aloittavan uuden organisaation johtosäännön 1 §:n mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi säädetty raittiustyö, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan tehtävät sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen. Lautakunta ja virasto huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta lääkehuollosta.          

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 19 §:n 1 mom. mukaan sosiaali- ja terveysviraston toimintaa johtavan virastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Johtosäännön 19 §:n 1 mom. viittaus "mitä muutoin on säädetty" tarkoittaa sitä, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä, jollei muualla laissa toisin säädetä. Lain 10 § koskee sosiaalihuollon johtotehtäviä. 10 §:n 1 mom. mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Kaupunginhallitus  toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston toimintaa johtavan virastopäällikön tehtävä on hallinnollisen johtajan tehtävä. Vuoden 2013 alussa aloittavassa virastossa työskentelevään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluu noin 15 000 ammattilaista ja viraston talousarvio on noin 1,7 miljardia euroa.  Hallinnolliset johtotehtävät eivät sisällä asiakastyötä eivätkä välitöntä asiakastyön ohjausta. Hallinnollisen johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon suorittamisesta, vaan myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on riittävä.         

Virkaan valittavalta on hakuilmoituksessa edellytetty soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemusta tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:ssä säädettyä kelpoisuutta. Lisäksi on edellytetty riittävää johtamistaitoa sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kaupungin kielitaitosäännön mukaisesti suomen kielen erinomainen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.     

Kaupunginhallitus toteaa, että virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.  

Yhteenveto viranhakijoista ovat esityslistan liitteenä. Hakuilmoitus on oheismateriaalina.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa, kaupungintalon huoneessa 350.  

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8b §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on antaa lausunto sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa täytettäessä. Jaoston lausunto sisältyy päätöshistoriaan. Kaupunginvaltuusto päättää virastopäällikön virkaan ottamisesta.

Virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän  henkilöä. Kaikilla hakijoilla on vaadittu ylempi korkeakoulututkinto. Viran hakijoiden haastattelut suoritettiin apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn johdolla kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston haastattelijaryhmässä. Haastatteluihin osallistui lisäksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo. Haastatteluihin kutsuttiin hakijat ********** Matti Toivola.     

Haastatteluihin kutsutuilla kolmella henkilöllä katsottiin olevan kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtäväalueella. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto katsoi 16.8.2012 antamassaan lausunnossa, että haastatellut eroavat toisistaan merkittävästi työ-, hallinto- ja johtamiskokemuksen pituuden osalta. Jaosto katsoi, että toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtävän menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset.      

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on tarpeen kehittää johtamiskäytäntöjä ja palvelujen tuottamistapoja asiakaslähtöisen palvelutarpeen lähtökohdasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu lähivuosian suuria muutoksia. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvu ja hallinnon keventäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, on tasapainotettava mm. taloudelliseen tilanteeseen ja väestön huoltosuhteen muutokseen. Ikääntymisestä johtuva palvelujen kysyntä ja tulevaisuudessa työvoimapula vaativat uudenlaisia ratkaisuja mm. hoitoketjujen ohjaamiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten johtamistehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja yhteistyökykyä muuttuvissa tilanteissa siten, että kaupungin asettamat tavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa merkittävän kokonaisuuden Helsingin kaupungin hallinnossa. Tämän vuoksi hakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen tuntemukseen sekä hallinto- ja johtamiskokemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.            

Kaupunginhallitus katsoo, että pitkän työ-, hallinto- ja johtamiskokemuksen sekä laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja hakijan toiminnasta saadun kokemuksen perusteella toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtävän vaatimukset. Koulutukseltaan Toivola on oikeustieteen kandidaatti. Vuodesta 1990 Toivola on toiminut terveyskeskuksen (aiemmin terveysvirasto) virastopäällikkönä, toimitusjohtajana. Vuosina 1982 - 1990 hän on toiminut Helsingin kaupunginkansliassa organisaatiosuunnittelijana, apulaiskaupunginsihteerinä ja kaupunginsihteerinä. Vuosina 1977 - 1982 hän toimi Helsingin kaupungin huoltovirastossa sihteerinä ja apulaisjohtajana. Lisäksi Toivola on ollut v. 1988 sosiaali- ja terveysministeriössä poliittisena sihteerinä.  Toivola on toiminut Helsingin kaupungilla tehtyjen valtakunnallisestikin suurten sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosten keskeisissä tehtävissä 1980-luvulta lähtien ja saavuttanut isojen kokonaisuuksien  ja muutosten johtamisen kokemusta sekä laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta.        

Kahdella muulla haastatellulla hakijalla työ-, hallinto- ja johtamiskokemusta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemusta on merkittävästi vähemmän kuin Toivolalla. **********

Viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin, hakijoiden  työ-, hallinto- ja johtamiskokemukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuntemukseen ja haastatteluissa ilmenneisiin seikkoihin viitaten,  kaupunginhallitus katsoo, että oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivola on sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Esitettävä henkilö on kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta hänen osaltaan vaadita.          

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto

Oheismateriaali

1

Ilmoitus, sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virka

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Henkilöstökeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 883

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto 16.08.2012 § 14

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveysjaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveysviraston päällikön viran täyttämisestä:

Sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa haki seitsemän henkilöä, jotka kaikki ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Haastatteluihin kutsuttiin hakijat ********** ja Matti Toivola. Haastatteluihin kutsutuilla kolmella henkilöllä on kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtäväalueella. Työ-, hallinto- ja johtamiskokemuksen pituuden osalta haastatellut eroavat toisistaan merkittävästi. Haastattelijoina toimivat sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtaja Risto Rautava, varapuheenjohtaja Sirkku Ingervo, jaoston jäsen Tarja Tenkula, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.       

Helsingin uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on tarpeen kehittää johtamiskäytäntöjä ja palvelujen tuottamistapoja asiakaslähtöisen palvelutarpeen lähtökohdasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu lähivuosina suuria muutoksia. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvu ja hallinnon keventäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, on tasapainotettava mm. taloudelliseen tilanteeseen ja väestön huoltosuhteen muutokseen. Ikääntymisestä johtuva palvelujen kysyntä ja tulevaisuudessa työvoimapula vaativat uudenlaisia ratkaisuja mm. hoitoketjujen ohjaamiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten johtamistehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja yhteistyökykyä muuttuvissa tilanteissa siten, että kaupungin asettamat tavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa merkittävän kokonaisuuden Helsingin kaupungin hallinnossa. Tämän vuoksi hakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen tuntemukseen sekä hallinto- ja johtamiskokemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.                    

Sosiaali- ja terveysjaosto katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen perusteella, että toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtävän menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. Hän on toiminut Helsingin kaupungilla tehtyjen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosten keskeisissä tehtävissä 1980-luvulta lähtien ja on virkaurallaan edennyt vuonna 1990 nykyiseen tehtäväänsä terveysviraston, nykyisen terveyskeskuksen, toimitusjohtajaksi. Helsingin valtakunnallisestikin suurissa organisaatiomuutoksissa hän on saavuttanut isojen kokonaisuuksien ja muutosten johtamisen kokemusta sekä laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta. Sosiaali- ja terveysjaosto katsoo, että kokemukset  menestyksellisestä toiminnasta virastopäällikkönä, terveyskeskuksen toimitusjohtajana, antavat hyvät valmiudet myös sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen eteenpäin viemiseen.                    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566