Helsingfors stad

Protokoll

14/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/10

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 255

Anställning av innehavare av tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa verkställande direktören, juris kandidat Matti Toivola för tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket räknat från 1.1.2013, med en totallön på 10 101,30 euro i månaden.

Om den som väljs till innehavare av tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid valet är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa verkställande direktören, juris kandidat Matti Toivola för tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket räknat från 1.1.2013, med en totallön på 10 101,30 euro i månaden.

Om den som väljs till innehavare av tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid valet är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 6.6.2012 (202 §) godkänna instruktion för social- och hälsovårdsväsendet. Instruktionen träder i kraft 1.1.2013. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt inrätta en tjänst som verkschef vid social- och hälsovårdsverket. Tjänsten tillsätts 1.1.2013. Totallönen baserar sig på Hay-systemet för verkschefslöner och uppgår till 10 101,30 euro i månaden. Tjänsten har varit utlyst med ansökningstiden 17.6–2.7.2012. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Metro. Dessutom fanns annonsen i stadens system eRekry.

Följande är angivet i 1 § i instruktionen för den nya organisation som inleder sin verksamhet vid ingången av år 2013: "Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk, som lyder under nämnden, för stadens social- och hälsovårdsväsen, dock inte för barndagvården, i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen. Social- och hälsovårdsverket sköter de uppgifter som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska skötas av hälsovårdscentraler. Social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsområde omfattar också det nykterhetsarbete som är föreskrivet för kommunen, de uppgifter som ankommer på kommunen när det gäller att främja invandrares integration och uppgiften att ordna ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Nämnden och verket ansvarar dessutom för läkemedelsförsörjningen vid institutionerna inom social- och hälsovårdsväsendet och för den övriga läkemedelsförsörjning som ankommer på social- och hälsovårdsväsendet."

Enligt 19 § 1 mom. i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet är behörighetsvillkor för verkschefen, som leder social- och hälsovårdsverket, utöver det som särskilt är föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Med "det som särskilt är föreskrivet" avses att lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården ska beaktas eftersom tjänsten ingår i tillämpningsområdet för den. Följande är angivet i 2 § i lagen "Denna lag tillämpas på den behörighet som krävs av yrkesutbildad personal inom socialvården, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag." "Ledningsuppgifter inom socialvården" är rubriken på 10 §. Följande är angivet i 10 § 1 mom.: "Behörighetsvillkor för huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och hälsovården i kommuner eller samkommuner är behörighet enligt 3 § eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga." Stadsstyrelsen påpekar att verkschefen, som leder social- och hälsovårdsverket, har till uppgift att vara administrativ ledare. Verket, som inleder sin verksamhet vid ingången av år 2013, får en social- och hälsovårdspersonal som omfattar ca 15 000 yrkesutbildade. Budgeten uppgår till ca 1,7 miljarder euro. De administrativa ledningsuppgifterna har inte att göra med klientarbete eller direkt styrning av klientarbetet. I behörighetsvillkoren för den administrativa ledaren ingår inget krav på erfarenhet av klientarbete eller på en viss examen. Det räcker följaktligen med kännedom om branschen inhämtad på något annat sätt.

Enligt platsannonsen ska den som väljs till verkschef ha lämplig högre högskoleexamen och kännedom om social- och hälsovårdsbranschen eller behörighet enligt 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården. Dessutom krävs det tillräcklig ledarförmåga och erfarenhet av administration och ledarskap. Språkkunskapskrav är i enlighet med stadens språkkunskapsstadga utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Stadsstyrelsen påpekar att det utöver att de egentliga behörighetsvillkoren gäller då tjänsten ska tillsättas måste ses till att de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd, blir beaktade.

En sammanställning över de sökande ingår i en bilaga till detta ärende på föredragningslistan. Platsannonsen utgör bifogat material.

Alla ansökningshandlingar hålls tillgängliga under sammanträdet och därförinnan på förvaltningscentralen, i rum 350 i stadshuset.

Enligt 8 b § 1 mom. 3 punkten i instruktionen för stadsstyrelsen har social- och hälsovårdssektionen till uppgift att ge utlåtande då tjänsten som chef för social- och hälsovårdsverket ska tillsättas. Utlåtandet från sektionen ingår i beslutshistorien. Stadsfullmäktige beslutar vem som ska anställas för verkschefstjänsten.

Tjänsten söktes inom ansökningstiden av sju personer. Alla sökande har lämplig högre högskoleexamen. En del av de sökande intervjuades av en intervjuargrupp från stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion under ledning av biträdande stadsdirektör Laura Räty. Personaldirektör Hannu Tulensalo deltog också i intervjuerna. ********** och Matti Toivola kallades till intervju.

Alla tre som kallats till intervju ansågs ha erfarenhet och kompetens inom arbetsområdet för chefen för social- och hälsovårdsverket. Stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion framhåller i sitt utlåtande 16.8.2012 att de intervjuade skiljer sig mycket från varandra i fråga om hur lång arbets-, administrations- och ledarskapserfarenhet de har. Sektionen anser att verkställande direktör Matti Toivola bäst uppfyller de krav som ställs på chefen för social- och hälsovårdsverket när det gäller att sköta tjänsten med framgång.

Stadsstyrelsen betonar att ledningsrutinerna och sätten att producera tjänster måste utvecklas utifrån användarnas behov i stadens nya social- och hälsovårdsorganisation. Stora förändringar kommer att ske i social- och hälsovårdsförhållandena inom de närmaste åren. Målen i stadsfullmäktiges strategiprogram, såsom ökad produktivitet, lättare förvaltning och mindre skillnader i hälsa och välbefinnande, måste balanseras mot bl.a. det ekonomiska läget och förändringar i den demografiska försörjningskvoten. Såväl efterfrågan på tjänster föranledd av åldrande som den framtida arbetskraftsbristen kräver en ny typs lösningar bl.a. i arbetet med att styra vårdkedjorna och skräddarsy användarcentrerade tjänster. De som sköter centrala ledningsuppgifter inom social- och hälsovården måste ha kännedom om verksamhetsområdet och samarbetsförmåga i förändringssituationer för att nå framgång i sitt arbete och bidra till att stadens mål blir uppfyllda. Social- och hälsovårdsväsendet utgör en stor helhet inom stadens förvaltning. Särskild vikt har därför fästs vid huruvida de sökande har bred kännedom om social- och hälsovården och erfarenhet av administration och ledarskap. 

Stadsstyrelsen anser att verkställande direktör Matti Toivola bäst uppfyller de krav som ställs på chefen för social- och hälsovårdsverket. Den hänvisar till hans långa arbets-, administrations- och ledarskapserfarenhet, hans breda kännedom om social- och hälsovården, intervjun med honom och erfarenheterna från hans verksamhet. Toivola är juris kandidat. Han är sedan 1990 verkschef/verkställande direktör vid hälsovårdscentralen (tidigare hälsovårdsverket). Han var organisationsplanerare, biträdande stadssekreterare och stadssekreterare vid Helsingfors stadskansli 1982–1990 och sekreterare och direktörsassistent vid stadens vårdverk 1977–1982. Dessutom var han politisk sekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet 1988. Han har som anställd hos staden skött nyckeluppgifter vid också för landet som helhet stora omorganiseringar inom social- och hälsovårdsväsendet sedan 1980-talet och då fått erfarenhet av ledarskap från stora helheter och förändringar och bred kännedom om social- och hälsovården. 

De två andra intervjuade sökandena har betydligt mindre arbets-, administrations- och ledarskapserfarenhet och kännedom om social- och hälsovårdsbranschen än Toivola.  **********

Stadsstyrelsen anser att verkställande direktören, juris kandidat Matti Toivola är lämpligast för tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket. Den hänvisar till behörighetsvillkoren för tjänsten och de allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen, till de sökandes arbets-, administrations- och ledarskapserfarenhet och kännedom om social- och hälsovårdsbranschen och till det som kom fram under intervjuerna. Toivola är i stadens tjänst och behöver inte lämna in någon utredning om sitt hälsotillstånd.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto

Bilagematerial

1

Ilmoitus, sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virka

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Henkilöstökeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 883

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Matti Toivolan sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan 1.1.2013 lukien 10 101,30 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto 16.08.2012 § 14

HEL 2012-009272 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveysjaosto päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveysviraston päällikön viran täyttämisestä:

Sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa haki seitsemän henkilöä, jotka kaikki ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Haastatteluihin kutsuttiin hakijat ********** ja Matti Toivola. Haastatteluihin kutsutuilla kolmella henkilöllä on kokemusta ja osaamista sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtäväalueella. Työ-, hallinto- ja johtamiskokemuksen pituuden osalta haastatellut eroavat toisistaan merkittävästi. Haastattelijoina toimivat sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtaja Risto Rautava, varapuheenjohtaja Sirkku Ingervo, jaoston jäsen Tarja Tenkula, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.       

Helsingin uudessa sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa on tarpeen kehittää johtamiskäytäntöjä ja palvelujen tuottamistapoja asiakaslähtöisen palvelutarpeen lähtökohdasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu lähivuosina suuria muutoksia. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvu ja hallinnon keventäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, on tasapainotettava mm. taloudelliseen tilanteeseen ja väestön huoltosuhteen muutokseen. Ikääntymisestä johtuva palvelujen kysyntä ja tulevaisuudessa työvoimapula vaativat uudenlaisia ratkaisuja mm. hoitoketjujen ohjaamiseen ja asiakaslähtöisten palvelujen räätälöintiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten johtamistehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan tuntemusta ja yhteistyökykyä muuttuvissa tilanteissa siten, että kaupungin asettamat tavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveystoimi muodostaa merkittävän kokonaisuuden Helsingin kaupungin hallinnossa. Tämän vuoksi hakijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaiseen tuntemukseen sekä hallinto- ja johtamiskokemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota.                    

Sosiaali- ja terveysjaosto katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen perusteella, että toimitusjohtaja Matti Toivola täyttää parhaiten sosiaali- ja terveysviraston päällikön tehtävän menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. Hän on toiminut Helsingin kaupungilla tehtyjen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosten keskeisissä tehtävissä 1980-luvulta lähtien ja on virkaurallaan edennyt vuonna 1990 nykyiseen tehtäväänsä terveysviraston, nykyisen terveyskeskuksen, toimitusjohtajaksi. Helsingin valtakunnallisestikin suurissa organisaatiomuutoksissa hän on saavuttanut isojen kokonaisuuksien ja muutosten johtamisen kokemusta sekä laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta. Sosiaali- ja terveysjaosto katsoo, että kokemukset  menestyksellisestä toiminnasta virastopäällikkönä, terveyskeskuksen toimitusjohtajana, antavat hyvät valmiudet myös sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen eteenpäin viemiseen.                    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566