Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/27

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 244

Anställning av innehavare av tjänsten som ungdomsdirektör

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa politices magister Tommi Laitio för tjänsten som ungdomsdirektör, vilken blir vakant 1.10.2012, med en totallön på 7 273 euro i månaden.

Eftersom Laitio inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans  hälsa är tillgängliga vid valet är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen

2

Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto

3

nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa politices magister Tommi Laitio för tjänsten som ungdomsdirektör, vilken blir vakant 1.10.2012, med en totallön på 7 273 euro i månaden.

Eftersom Laitio inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans  hälsa är tillgängliga vid valet är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Enligt 14 § i instruktionen för ungdomsförvaltningen väljs verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om de sökande.

Tjänsten som ungdomsdirektör har varit utlyst med ansökningstiden 4–20.4.2012. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Metro 4.4.2012. Dessutom fanns annonsen i stadens system eRekry och i systemen MOL.fi och Oikotie.fi.

Enligt annonsen leder och utvecklar ungdomsdirektören verksamheten vid ungdomscentralen och ansvarar för att stadens strategiska riktlinjer blir verkställda.

Enligt 13 § i instruktionen för ungdomsförvaltningen är kompetenskrav för verkschefen högre högskoleexamen och dessutom kännedom om ungdomsarbete och erfarenhet av administration och ledarskap.

Enligt stadens språkkunskapsstadga är språkkunskapskrav för cheferna för förvaltningarna utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren värdesätts enligt annonsen god samarbetsförmåga, goda sociala färdigheter, ett kreativt arbetssätt och goda kunskaper i engelska.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av trettiotre personer, av vilka två har dragit tillbaka sin ansökan.

Innan ungdomsnämnden behandlade ärendet kallades en del av de sökande till intervju. De intervjuande var nämndordföranden Emma Kari, nämndledamöterna Petra Toivonen och Tuomas Tiihonen, ungdomsdirektör Lauri Siurala, utvecklingschef Pekka Sihvonen, personaldirektör Hannu Tulensalo och stadssekreterare Leena Mickwitz.

Tio sökande fick en kallelse till personlig intervju. Fyra genomgick en psykologisk personanalys.

Enligt texten i ärendet på ungdomsnämndens föredragningslista ska de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd, beaktas då tjänsten tillsätts. Beträffande jämförelsekriterierna för de sökande anges det att dessa är behörighetsvillkoren i instruktionen för ungdomsförvaltningen och det övriga som enligt annonsen krävs för att det ska gå att sköta tjänsten med framgång. Behörighetsvillkoren är (1) högre högskoleexamen, (2) erfarenhet av administration och ledarskap och (3) kännedom om ungdomsarbete. Det övriga som krävs för framgång i arbetet är (4) god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter, (5) ett kreativt arbetssätt och (6) goda kunskaper i engelska. Med kreativt arbetssätt avses förmåga att granska samhällsförändringar på ett genomgripande sätt och tillämpa dem som en del av arbetet med att utveckla verksamhetsområdet. Goda kunskaper i engelska är viktiga eftersom ungdomscentralen bedriver ett omfattande internationellt samarbete.

Föredraganden i ungdomsnämnden föreslog att nämnden i sitt utlåtande skulle placera Tommi Laitio i första förslagsrummet för tjänsten som ungdomsdirektör. Nämnden behandlade ärendet 31.5.2012 och 14.6.2012. Den röstade på det sätt som framgår av beslutshistorien och ansåg att politices magister Tapani Tulkki bör väljas till ungdomsdirektör.

Hela texten i ärendet på ungdomsnämndens föredragningslista ingår i en bilaga.

Stadsstyrelsen framhåller att det vid skötseln av tjänsten som ungdomsdirektör är viktigt att innehavaren målmedvetet kan utveckla verksamheten vid ungdomscentralen och reagera på de ständiga förändringarna i ungdomskulturen med dess olika delområden. Ungdomsdirektören måste kunna förstå utvecklingslinjerna i samhället, som blir allt mer pluralistiskt, och se till att exempelvis invandrarungdomarna beaktas i verksamheten och utbudet av tjänster inom ungdomsväsendet. De unga ska ha tillgång till elektroniska tjänster, också i sociala medier. Ungdomsdirektören har samtidigt till uppgift att leda ungdomsväsendet på ett sådant sätt att det stöder de unga i deras växande till aktiva medborgare, gör dem delaktiga och främjar självständig verksamhet. Ungdomsväsendet måste vara stadens främsta expert på ungdomsfrågor.    

Stadsstyrelsen meddelar att biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet (Sj) efter att ungdomsnämnden gett sitt utlåtande kallade Tommi Laitio, ********** och Tapani Tulkki till intervju. Stadssekreterare Leena Mickwitz var närvarande under intervjuerna.

********** meddelade i sammanhanget att han drog tillbaka sin ansökan. Nedan beskrivs följaktligen de intervjuade Tapani Tulkkis och Tommi Laitios utbildning och arbetshistoria. Stadsstyrelsen påpekar att texten i ärendet på ungdomsnämndens föredragningslista också innehåller en motsvarande beskrivning över de två andra sökande som genomgick en personlig analys.

Tapani Tulkki är politices magister (2008). Han är verksamhetsledare för Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry sedan 9.2.2004. Därförinnan var han bl.a. generalsekreterare för Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry, 2001–2004.

Tulkki uppfyller utbildningskraven för tjänsten. Han har främst fått erfarenhet av administration och ledarskap genom att leda en ungdomsorganisation (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry). Det är fråga om en ganska liten arbetsenhet. Tack vare ungdomsorganisationsarbetet har han tillräcklig kännedom om ungdomsarbete, dock bara inom organisationsverksamhet.

Tommi Laitio är politices magister (2005). Han är forskare och projektledare i Demos sedan maj 2009. Han var företagare med Argumentti com 2008–2011 och Project Leader och Programme Officer hos European Cultural Foundation i Amsterdam 2005–2008. Dessutom var han bl.a. ordförande för Finlands studentkårers förbund 2003 och medlem och ordförande i Helsingfors universitets studentkår 2001–2002.

Laitio uppfyller utbildningskraven för tjänsten. Han har fått erfarenhet av administration och ledarskap genom organisationsarbete, ledarskap i internationella projekt, företagsverksamhet och teamledarskap. Även om erfarenheten är mångsidig hänför den sig helt till ganska små arbetsenheter. Kännedomen om ungdomsarbete kommer från organisationsarbete, projekt i en internationell institution och konsultuppdrag, senast i fråga om delaktighetsprojekt vid ungdomscentralen.

Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet framhåller att Tommi Laitio under intervjun kunde specificera nuläget inom ungdomsväsendet och framtida utmaningar på ett konstruktivt, kunnigt och redigt sätt. Laitio gick dessutom igenom olika samhällsfenomen ur många vinklar och konsekvent, på ett sätt som ger en god grund för arbetet som ungdomsdirektör. Hans arbetserfarenhet är mångsidig och omfattar också erfarenhet från företagslivet, bl.a. från att leda ett eget företag.  

Stadsstyrelsen hänvisar till behörighetsvillkoren för tjänsten, de allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen och det som kom fram under intervjuerna. Den bedömer att Laitios arbetserfarenhet är mångsidigare och bredare än Tulkkis och att Laitio har goda förutsättningar att vidareutveckla och leda ungdomsväsendet. Då Laitio blev intervjuad visade han tydligt att han har sinne för innovation, utvecklingsarbete och personalmotivation. Också de psykologiska personanalyserna talar för att han bör bli vald. Stadsstyrelsen anser på basis av de sökandes arbetserfarenhet och utbildning och det som kom fram under intervjuerna och genom de psykologiska personanalyserna att politices magister Tommi Laitio är lämpligast för tjänsten som ungdomsdirektör. 

Eftersom Laitio inte är i stadens tjänst är det eventuella valet av honom villkorligt tills han lämnar in en godtagbar utredning om sitt hälsotillstånd. Om en annan föreslås bli vald måste beslutsförslaget ändras i enlighet med detta.

Alla ansökningshandlingar och andra handlingar som hänför sig till anställningsprocessen hålls tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos beredaren.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen

2

Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto

3

nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 862

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

13.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 14.06.2012 § 75

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Käsittely

14.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castrén, Erkki Perälä, Johanna Sandberg

Ei-äänet: 5
Aleksis Mäki, Carita Perry, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Malina Valtonen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

31.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Lauri Siurala

Lisätiedot

Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566