Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/27

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 244

Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen

2

Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto

3

nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Nuorisotoimen johtosäännön 14 §:n mukaan viraston päällikön valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Nuorisotoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 4.-20.4.2012. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä 4.4. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi -palveluissa.

Hakuilmoituksen mukaan nuorisotoimenjohtaja johtaa ja kehittää nuorisoasiainkeskuksen toimintaa sekä huolehtii kaupungin strategisten linjausten toteutumisesta.

Nuorisotoimen johtosäännön 13 §:n mukaan viraston päällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tuntemusta nuorisotyöstä sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin arvostettavan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, luovaa työotetta ja hyvää englannin kielen taitoa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 33 henkilöä. Kaksi hakijaa on peruuttanut hakemuksensa.

Ennen nuorisolautakunnan käsittelyä järjestetyissä haastatteluissa hakijoita haastattelivat lautakunnan puheenjohtaja Emma Kari, lautakunnan jäsenet Petra Toivonen ja Tuomas Tiihonen, nuorisotoimenjohtaja Lauri Siurala, kehittämispäällikkö Pekka Sihvonen, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo sekä kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin 10 henkilöä. Psykologiseen henkilöarviointiin osoitettiin neljä hakijaa.

Nuorisolautakunnan listatekstissä todetaan, että virkaa täytettäessä tulee  ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hakijoiden vertailukriteereiden osalta todetaan, että ne ovat nuorisotoimen johtosäännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset sekä muut hakuilmoituksessa mainitut viran menestyksekkään hoitamisen kyvyt. Kelpoisuusvaatimuksina ovat (1) ylempi korkeakoulututkinto, (2) kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä sekä (3) tuntemus nuorisotyöstä. Muita työn menestyksekkään hoitamisen kykyjä ovat (4) yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, (5) luova työote ja (6) hyvä englannin kielen taito. Luovalla työotteella tarkoitetaan kykyä tarkastella yhteiskunnallisia muutoksia laaja-alaisesti ja soveltaa niitä osaksi toimialan kehittämistä. Hyvää englannin kielen taitoa pidettiin tärkeänä, koska nuorisoasiainkeskuksella on varsin laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Nuorisolautakunnan esittelijä esitti, että nuorisolautakunta asettaisi lausunnossaan Tommi Laition ensimmäiselle sijalle nuorisotoimenjohtajan virkaan. Nuorisolautakunta käsitteli asiaa kokouksissaan 31.5.2012 ja 14.6.2012. Lautakunta äänesti asiasta päätöshistoriasta ilmenevin tavoin, ja katsoi, että nuorisotoimenjohtajan virkaan tulisi valita valtiotieteen maisteri Tapani Tulkki.

Nuorisolautakunnalle mennyt esityslistateksti on kokonaisuudessaan liitteenä.

Khs toteaa, että nuorisotoimenjohtajan viran hoidossa on keskeistä, että johtaja pystyy määrätietoisesti kehittämään nuorisoasiainkeskuksen toimintaa ja reagoimaan koko ajan muutoksessa olevaan nuorisokulttuuriin sen erilaisine osa-alueineen. Nuorisotoimenjohtajalla on oltava kykyä ymmärtää moninaistuvan yhteiskunnan kehityslinjoja ja vastata siitä, että nuorisotoimen toiminnassa ja palvelutarjonnassa otetaan huomioon esimerkiksi maahanmuuttajanuoret. Nuorisolle tulee tarjota palveluja sähköisessä verkossa, myös sosiaalisessa mediassa. Samalla nuorisotoimenjohtajan tehtävänä on johtaa nuorisotointa niin, että nuorisotoimi tukee nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi, heidän osallisuuttaan ja omaehtoista toimintaansa. Nuorisotoimen on oltava kaupungin johtava asiantuntija nuoriin liittyvissä kysymyksissä.

Khs toteaa edelleen, että nuorisolautakunnan annettua asiasta lausuntonsa sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Sj)  kutsui haastatteluun Tommi Laition, ********** ja Tapani Tulkin. Haastatteluissa oli läsnä myös kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

********** ilmoitti tuossa vaiheessa peruuttavansa hakemuksensa, joten seuraavassa on kuvattu haastattelussa olleiden Tapani Tulkin ja Tommi Laition koulutus ja työhistoria. Khs toteaa, että nuorisolautakunnan listatekstissä on vastaava kuvaus myös kahden muun henkilökohtaiseen arviointiin osoitetun hakijan osalta.

Tapani Tulkki on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2008). Hän on toiminut Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toiminnanjohtajana 9.2.2004 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:n pääsihteerinä 2001 – 2004.

Tulkki täyttää viran koulutusvaatimuksen. Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä muodostuu ensisijassa nuorisojärjestön (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset) johtamisesta. Kyse on kuitenkin melko pienestä työyhteisöstä. Nuorisojärjestötyön kautta hänellä on riittävästi tuntemusta nuorisotyöstä, joskin vain järjestötoiminnan kautta.

Tommi Laitio on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2005). Hän on toiminut Demoksen tutkijana ja projektijohtajana toukokuusta 2009 alkaen. Lisäksi hän on toiminut yrittäjänä Argumentti Comissa 2008 – 2011 ja European Cultural Foundationissa Amsterdamissa Project Leader ja Programme Officer –nimikkeillä 2005 – 2008. Laitio on toiminut myös muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana 2003 ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 2001 – 2002.

Laitio täyttää viran koulutusvaatimuksen. Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä on peräisin järjestötyöstä, kansainvälisten projektien johtamisesta, yritystoiminnasta ja tiimien vetämisestä. Vaikka kokemus on monipuolista, se on koskenut vain melko pieniä työyhteisöjä. Nuorisotyön tuntemus tulee järjestötyöstä, kansainvälisen instituution projekteista ja konsulttitehtävistä, kuten viimeksi nuorisoasiainkeskuksen osallisuushankkeiden konsultoinnista.

Sj toteaa, että haastattelussa Tommi Laitio pystyi rakentavasti, osaavasti ja selkeästi erittelemään nuorisotoimen nykytilaa ja sen tulevaisuuden haasteita. Hän myös eritteli erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti, tavalla, joka muodostaa hyvän pohjan nuorisotoimenjohtajan työlle. Hänen työkokemuksensa on monipuolinen, ja sisältää myös kokemusta yrityselämästä, mukaan lukien oman yrityksen johtamiskokemusta.

Kaupunginhallitus viittaa viran kelpoisuusehtoihin, perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin ja haastatteluissa ilmenneisiin seikkoihin. Kaupunginhallituksen arvion mukaan Laition työkokemus on Tulkin työkokemusta monipuolisempi ja laaja-alaisempi, ja Laition työkokemus antaa hänelle hyvät edellytykset nuorisotoimen edelleen kehittämiseen ja johtamiseen. Haastatteluissa korostuivat hänen kykynsä innovatiivisuuteen ja kehittämistyöhön, sekä henkilöstön motivoimiseen. Myös psykologiset henkilöarvioinnit tukevat Laition valintaa. Kaupunginhallitus katsoo, hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että valtiotieteen maisteri Tommi Laitio on nuorisotoimenjohtajan virkaan parhaiten soveltuva.

Koska esitettävä henkilö ei ole kaupungin palveluksessa, on hänen mahdollinen valintansa ehdollinen, kunnes hän esittää asianmukaisen selvityksen terveydentilastaan. Mikäli valittavaksi ehdotetaan muuta henkilöä, tulisi päätösesitystä muuttaa vastaavasti myös tältä osin.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus 4.4.2012, nuorisotoimenjohtajan viran täyttäminen

2

Nuorisotoimenjohtajan virkaan hakeneet, lyhyt yhteenveto

3

nuorisoltk:n esityslistateksti 14.6

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 862

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

13.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 14.06.2012 § 75

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Käsittely

14.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castrén, Erkki Perälä, Johanna Sandberg

Ei-äänet: 5
Aleksis Mäki, Carita Perry, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Malina Valtonen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

31.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Lauri Siurala

Lisätiedot

Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566