Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 222

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet

HEL 2012-008422 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Niina Puustinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet

2.     välja Tuula Kuusinen till ny personlig ersättare för Martti Holmström i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Niina Puustisen eropyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Niina Puustinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet

2.     välja Tuula Kuusinen till ny personlig ersättare för Martti Holmström i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Niina Puustinen (Sannf.) anhåller 30.3.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet.

Stadsfullmäktige valde 26.8.2009 (ärende 5) Niina Puustinen till personlig ersättare för Martti Holmström i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Niina Puustisen eropyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 798

HEL 2012-008422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Niina Puustiselle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuula Kuusisen Martti Holmströmin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566