Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/6

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 223

Höjning av maximikostnaderna för projektplanen för utveckling av metrodepån

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna höjning av maximikostnaden i projektplanen för utveckling av metrodepån med 74,19 miljoner euro exklusive mervärdesskatt som maximikostnad för projektet (BI=120,9/2005=100).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kvston esityslistateksti 7.4.2010

2

Metrovarikon hankesuunnitelma 31.8.2009

3

Päätöshistoria, Kvsto 7.4.2010

4

Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna höjning av maximikostnaden i projektplanen för utveckling av metrodepån med 74,19 miljoner euro exklusive mervärdesskatt som maximikostnad för projektet (BI=120,9/2005=100).

Föredraganden

Tidigare beslut

Stadsfullmäktige beslutade 7.4.2010 godkänna projektplanen för utveckling av metrodepån med 57 600 000 euro exklusive mervärdesskatt som maximikostnad för projektet (byggnadskostnadsindex 112,8 och anbudsprisindex 108,6 i prisnivån 8/2009).

Stadsstyrelsen beslutade 12.4.2010 i anslutning till verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut 7.4.2010 uppmana affärsverket trafikverket att utreda möjligheterna att vid den fortsatta planeringen av projektet för utveckling av metrodepån minska kostnaderna för projektet. Stadsstyrelsen uppmanade dessutom affärsverket trafikverket att effektivisera sin projektplaneringsprocess för att kostnadskalkylerna för investeringsprojekten i ekonomiplanefasen bättre skulle hålla streck.

Förslagstexten i ärendet på stadsfullmäktiges föredragningslista 7.4.2010, projektplanen 31.8.2009 och beslutshistorien 7.4.2010 finns som bilagor 1−3.

Med projektet förbereder staden sig på att öka antalet metrotåg och lokaler för underhåll och reparation, vilket utbyggnaden av metronätet förutsätter. Att metronätet byggs ut till Esbo och österut kräver att staden bereder sig att öka antalet metrotåg med maximalt 25 enheter bestående av fyra vagnar. Det är meningen att verksamheten med underhåll och reparation av tågenheterna och nästan all materielförvaring ska skötas på den befintliga metrodepån, som i huvudsak färdigställdes år 1980. Det är behövligt att förstora lokalerna i reparations- och förvaringshallen och att ändra dem så att de tillgodoser den nya materielens behov.

Enligt den godkända projektplanen genomförs projektet etappvis åren 2010–2014. Av de sex etapperna har de två första färdigställts i enlighet med projektplanen. Byggetapperna 3 och 4 börjar som bäst.

Justering av projektplanen

Direktionen för affärsverket trafikverket har 28.6.2012 föreslagit att maximikostnaden för projektplanen för utveckling av metrodepån ska höjas utgående från att maximikostnaden exklusive mervärdesskatt uppgår till 74,19 miljoner euro (BI=120,9/2005=100). Maximikostnaden i den projektplan som stadsfullmäktige år 2010 godkände är 61,68 miljoner euro (BI=120,9) i den nuvarande prisnivån.

Enligt affärsverket trafikverkets förslag beror ökningen i kostnaderna på att kostnaderna för tågkontrollen och automatiseringen i utbyggnadsdelen inte hade beaktats i projektplanen för utbyggnad av metrodepån. Projektplanen för ny tågkontrollteknik för metron godkändes av stadsfullmäktige 17.5.2006 och 18.6.2008 och omfattade ombyggnad och automatisering av tågkontrollsystemet i det dåvarande depåområdet.

Totalkostnaderna för projektet har i den aktuella planen minskats med 5,93 miljoner euro med utgångspunkt i att följande inte genomförs: tredje avsnittet i projektets fjärde fas, som var tänkt för att utbygga metron österut, och största delen av den sjätte byggfasen med utbyggnad av centralbyggnaden och ombyggnad av personalrestaurangen. För ombyggnad av personalrestaurangen reserveras dock 0,3 miljoner euro.

Projektplanen ska justeras i fråga om de merkostnader som gäller den automatiska tågkontrollen i metrodepåns utbyggnadsdel. Med beaktande av att den tidigare projektplanen krympte blir höjningsbehovet jämfört med den ursprungliga projektplanen 12,51 miljoner euro (20,3 %). Indexjusteringen till den nuvarande kostnadsnivån ökar projektkostnaderna med 4,08 miljoner euro. De förslagna kostnaderna påverkar inte projektets tidtabell.

Den justerade projektplanen anges mer i detalj i affärsverket trafikverkets förslag som finns som bilaga 4.

Det aktuella tillägget om tågkontrollen och automatiseringen i metrodepåns utbyggnadsdel hör ihop med projektet för ombyggnad och automatisering av tågkontrolltekniken för Helsingfors metro och västmetron. Staden och Siemens Transportation System/Siemens Osakeyhtiö, som genomför projektet, har 27.5.2012 förhandlat om ett s.k. fortskridningsavtal om att projektet ska gå framåt i en tidtabell som bestäms av den tidpunkt då byggarbetena för västmetron blir färdiga (hösten 2015). I syfte att säkra att projektet framskrider i den avtalade tidtabellen ska det slutgiltiga fortskridningsavtalet ingås senast i slutet av september.

Direktionen för affärsverket trafikverket har 28.6.2012 beslutat bemyndiga affärsverket trafikverket att underhandla och komma överens om extra beställning i frågan om direktupphandling av ny tågkontrollteknik och automatisering av metron i metrodepåns utbyggnadsdel med Siemens SAS/Siemens Osakeyhtiö. Direktionen har samtidigt bemyndigat verkställande direktören för affärsverket trafikverket inom ramen för sina befogenheter att redan innan ett avtal om upphandling ingås sköta sådana arbeten som hänför sig till beredningen av upphandlingen och till att den förverkligas i syfte att säkerställa att automatiseringen sker i den överenskomna tidtabellen. Förutsättningen för att upphandlingsavtalet och fortskridningsavtalet ska undertecknas är att stadsfullmäktige har fattat beslut om justering av projektplanen för utbyggnad av metrodepån.

Utlåtanden

Ekonomi- och planeringscentralen fäster i sitt utlåtande 3.8.2012 uppmärksamhet vid höjningen av projektets kostnadsnivå och det sätt på vilket projektet beretts. Ekonomi- och planeringscentralen anser det som inkonsekvent att merkostnaderna för det automatiska tågkontrollsystemet inte från all början inkluderades i projektplanen för utbyggnad av metrodepån eftersom det automatiserade tågkontrollsystemet i det befintliga depåområdet ändå ingick i projektplanen för ny tågkontroll och automatisering av Helsingfors metro. Ekonomi- och planeringscentralen anser att affärsverket trafikverket ska vidta konkreta åtgärder för att på ett väsentligt sätt förbättra projektstyrningen.

Ekonomi- och planeringscentralen konstaterar att ändringarna i projektplanen för metrodepån och höjningen av maximikostnaden ska med beaktande av projektets byggfas godkännas.

Ekonomi- och planeringscentralens utlåtande anges i sin helhet i beslutshistorien.

Föredragandens ställningstaganden

Föredraganden konstaterar att justeringarna i projektplanen för utbyggnad av metrodepån, som godkändes av stadsfullmäktige 7.4.2010, är nödvändiga för att kunna bygga västmetron.

Affärsverket trafikverket har i det avseende bristfälligt berett projektplanen för utveckling av metrodepån att de utbyggnader som det nu ska fattas beslut om borde ha beaktats redan då den ursprungliga planen utarbetades. Också föredraganden är av samma åsikt med ekonomi- och planeringscentralen om att det är nödvändigt att omvärdera affärsverket trafikverkets hela planeringssystem för att säkra att kostnadskalkylerna för investeringsprojekt håller streck. Föredraganden har skridit till åtgärder i saken.

Eftersom det med anledning av det som står ovan är motiverat att i så brådskande tidtabell som möjligt godkänna justeringen av projektplanen är det önskvärt att beslut i ärendet fattas vid stadsfullmäktiges sammanträde 29.8.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kvston esityslistateksti 7.4.2010

2

Metrovarikon hankesuunnitelma 31.8.2009

3

Päätöshistoria, Kvsto 7.4.2010

4

Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 838

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa (RI=120,9 / 2005=100).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 3.8.2012

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 57,6 milj. euroa
(RI = 112,8 ja THI = 108,6 kustannustasossa 8/2009). Nykyisessä hintatasossa hankesuunnitelman enimmäiskustannus on
61,68 milj. euroa (RI=120,9).

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja itään edellyttää varautumista enimmillään 25 nelivaunuisen junayksikön lisäykseen. Junayksiköiden huolto- ja korjaustoiminta sekä lähes koko kaluston säilytys on tarkoitus hoitaa nykyisellä pääosin vuonna 1980 valmistuneella metrovarikolla, jonka korjaamo- ja säilytyshallitiloja pitää näin ollen laajentaa ja muuttaa uuden kaluston tarpeita vastaavaksi. Hanke toteutetaan kuudessa vaiheessa joista kaksi ensimmäistä on jo valmistunut hankesuunnitelman mukaisesti. Rakentamisvaiheet 3 ja 4 ovat juuri alkamassa.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

Alkuperäisessä varikon laajentamisen hankesuunnitelmassa ei ollut huomioitu kustannuksia, joita aiheutuu, kun varikon laajennus varustetaan automatisoidulla kulunvalvontajärjestelmällä. Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi vain olemassa olevan varikon alueen kulunvalvontajärjestelmän uusiminen ja automatisointi.

Käydyissä suorahankintaneuvotteluissa HKL ja Siemens ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen kulunvalvontajärjestelmästä ja varikon laajennuksen automatisoinnista Siemensille maksettavasta kauppahinnasta niin, että kauppahinta on enintään 18,135 milj. euroa.

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi keskusrakennuksen laajennuksen. Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna 5,93 milj. euroa. Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 0,3 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen automaattisen kulunvalvonnan aiheuttamalla lisäkustannuksella. Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan
12,51 milj. euron (20,3 %) korotustarve. Indeksitarkistus nykykustannustasoon lisää hankkeen kustannuksia 4,08 milj. euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia hankkeen aikatauluun.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelmaa edellisen kerran hyväksyttäessä hankkeen rahoitustarve oli yli kaksinkertaistunut taloussuunnitelmassa merkittyihin summiin nähden. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 12.4.2010 kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta selvittämään metrovarikon kehittämishankkeen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksia alentaa hankkeen kustannuksia ja tehostamaan hankesuunnitteluprosessiaan investointihankkeiden taloussuunnitelmavaiheen kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi. Kaupunginhallitus on lisäksi aiemmin metroasemien hankesuunnitelmia koskevissa täytäntöönpanopäätöksissään kehottanut liikennelaitos-liikelaitosta kehittämään koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on ollut epäjohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisällytetty automaattisen kulunvalvontajärjestelmän lisäkustannuksia jo alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin olemassa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi parantamiseksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että metrovarikon hankesuunnitelman muutokset ja enimmäishinnan korotus tulisi hankkeen rakentamisvaihe huomioon ottaen hyväksyä.

Lisätiedot

Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.06.2012 § 130

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

Käsittely

28.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esityksensä perusteluosaa niin, että sivun ensimmäisestä kokonaisesta kappaleesta alkaen esityksen perusteluosa muutettiin kuulumaan neljän seuraavan kappaleen osalta seuraavasti:

- - -

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi keskusrakennuksen laajennuksen.

Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 300.000 euroa (alv 0).

Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna 5,63 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen kulunvalvonnan ja automatisoinnin aiheuttamalla lisäkustannuksella. Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 12,51 milj. euron korotustarve.

- - -

Merkittiin, että esittelijä edellä olevan mukaisesti käsittelyosaan tehdyn muutoksen mukaisesti täsmensi päätösehdotuksen lopun kuulumaan seuraavasti:

…arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

27.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566