Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/17

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 187

Palvelusetelikokeilun jatkaminen

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

2

Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

3

Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

4

Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.  

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 § 183 palvelusetelikokeilusta seuraavasti: 

1

oikeuttaa terveyslautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:

 

 -

ne suun terveydenhuollon palvelut, jotka on tällä hetkellä hoidettu maksusitoumuksin

 -

kaupunginsairaalan endoskopiatoiminta (= tähystystutkimukset)

 -

psykiatrian psykoterapiat (yksilö-, perhe-, taide- ja ryhmäterapiat)

 

2

oikeuttaa sosiaalilautakunnan toteuttamaan 30.6.2012 mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:

 

 -

lapsiperheiden kotipalvelu

 -

vammaisten henkilökohtainen apu

 -

sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille vammaisille henkilöille

 -

vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

 -

lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)

 -

henkilökohtainen budjetointi (vanhusten palvelut

 -

vanhusten päivätoiminta

 -

omaishoitajien lomitus

 

3

oikeuttaa kaupunginhallituksen osoittamaan vuonna 2010 käyttövaroihin varatusta 1,0 miljoonan euron määrärahasta tarvittavan rahoituksen palvelusetelikokeiluja varten.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että täytäntöönpanossa kiinnitetään erityistä huomiota palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot. (Sirpa Puhakka)

2

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että palvelusetelikokeilu ei saa lisätä palvelujen tuloperusteista eriytymistä. (Tuomas Rantanen)

 

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2010 § 945 valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta seuraavasti:

1

kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia noudattamaan palvelusetelikokeilujen päätöksenteon järjestämisessä sekä rekisterin- ja luettelonpidossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia (24.7.2009/569),

2

kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia pikaisesti tekemään yhteisesti valmistellut esitykset kaupunginhallituksen käyttövaroihin vuonna 2010 varatun palvelusetelikokeilumäärärahan käytöstä,

3

kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia huolehtimaan palvelusetelikokeilujen seurannasta ja arvioinnista sekä antamaan kaupunginhallitukselle väliraporttinsa ja, mikäli kokemukset puoltavat palvelusetelien käyttöä, tekemään samalla tarvittavat esityksensä palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta johtosääntömuutoksineen 31.1.2012 mennessä,

4

kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa valmistelemaan palvelusetelikokeilut yhteistyössä ja valmistelussa hyödyntämään Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä Sitran kokoamia valtakunnallisia tietoja soveltuvin osin,

5

kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa ottamaan huomioon palvelusetelikokeilujen valmistelussa pääkaupunkiseudun muiden kuntien toteuttamat ja vireillä olevat palvelusetelihankkeet sekä tekemään pääkaupunkiseudulla yhteistyötä erityisesti tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä sekä

6

kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa kiinnittämään erityistä huomiota palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot.

 

Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta ovat antaneet väliraporttinsa palvelusetelikokeilusta ja lisäksi esittäneet palvelusetelikokeilun jatkamista 1.7. - 31.12.2012 sekä johtosääntötasoisesti palvelusetelin vakinaistamista yhdeksi palvelujen järjestämistavaksi 1.1.2013 lukien.   

Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2012 palauttaa palvelusetelikokeilun jatkamisen uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Palvelusetelikokeilun väliraportit

Sosiaalilautakunta toteaa (7.2.2012) mm., että asiakkaan valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin käyttöä laajentamalla on sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista. Eniten palvelusetelin käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden kotipalvelussa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Näihin palveluihin on myös löytynyt palveluntuottajia. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa palvelusetelin käyttö on rajoittunut lähinnä yksittäisten asiakkaiden erikoistilanteisiin. Lasten kerhotoiminnan,  vanhusten päivätoiminnan ja omaishoitajien lomituksen palvelusetelipilotit ovat osoittautuneet asiakasmäärien ja käyttöalueiden osalta kehitystyötä vaativiksi. Henkilökohtaisen budjetoinnin palvelusetelikokeilu toteutetaan osana vanhusten palvelujen vastuualueen Lauttasaari-hanketta vuoden 2012 aikana. Palvelusetelin arvon määrittelystä saatuina kokemuksina lautakunta toteaa, että määrittely vaikuttaa sekä asiakkaiden että palveluntuottajien toimintaan. Palvelusetelin arvolla voidaan vaikuttaa tuottajien halukkuuteen tarjota palveluja palveluseteliasiakkaille, kilpailun asteeseen yksityisellä sektorilla ja myös asiakkaiden omavastuuosuuden oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri tuloluokissa.     

Terveyslautakunta (14.2.2012) on todennut mm., että palvelusetelikokeilut ovat käynnistyneet hyvin ja terveyskeskus on onnistunut kokeilun kohdentamisessa. Kaupunginsairaalassa on ollut 1.1.2011 alkaen käynnissä palvelusetelipilotti paksunsuolen endoskopiatoiminnassa. Psykiatriassa on ollut käynnissä pilotti 15.1.2011 alkaen lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiatoiminnassa (yksilö-, perhe-, taide- ja ryhmäterapiat). Suun terveydenhuollossa on ollut 15.2.2011 alkaen palvelusetelipilotti maksusitoumuksin hoidetussa toiminnassa. Palveluntuottajia on ilmoittautunut runsaasti, vaikka ensimmäistä ilmoittautumista on pidetty työläänä ja byrokraattisena. Palvelusetelinkäyttäjiä on ollut noin 8 000. Palveluseteli sopii palvelun tuottamistavaksi erityisesti silloin, kun omassa toiminnassa on jonoja ja on tarve nopeasti lisätä kapasiteettia.     

Sosiaalilautakunnan lausunto sisältyy päätöshistoriaan. Terveyslautakunnan lausunto, josta ilmenee lautakunnassa toimitettu äänestys ja jätetty eriävä mielipide, sekä lautakuntien raportit ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteinä.

Palvelusetelikokeilun jatkaminen

Sekä sosiaali- että terveyslautakunta esittävät kaupunginvaltuuston 25.8.2010 § 183 päättämän palvelusetelikokeilun jatkamista 1.7. - 31.12.2012. Lisäksi lautakunnat esittävät palveluseteliin liittyvän päätöksenteon ottamista parhaillaan valmisteltavina oleviin sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon uusiin johtosääntöihin, siten että palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi palvelujen järjestämistavaksi 1.1.2013 alkaen.   

Molemmat lautakunnat toteavat, että onnistuakseen palvelusetelien käyttö edellyttää selkeää  tiedottamista potilaille ja asiakkaille, palveluntuottajille ja omalle henkilökunnalle.  Joustava ja sujuva palvelusetelin käyttö edellyttää lisäksi sähköistä tietojärjestelmäkokonaisuutta helpottamaan hallinnollista työtä. Sekä sosiaalivirasto että terveyskeskus ovat osallistuneet yhteistyössä Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Kouvolan kanssa tietojärjestelmäratkaisun määrittelytyöhön. Tämän työn jatkon osalta päätökset on tarkoitus tehdä myöhemmin.     

Lautakuntien antamien palvelusetelikokeilun väliraporttien perusteella kaupunginhallitus katsoo, että palvelusetelikokeilut ovat olleet toteuttamiskelpoisia ja lisänneet palvelusetelilain tarkoituksen mukaisesti asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja siten parantaneet palvelujen saatavuutta. Väliraportoinnin perusteella palvelusetelijärjestelmän toimivuutta ja sujuvuutta on tarpeen vielä kehittää. Tarpeellista lisätietoa ja tukea kehittämistyöhön on saatavissa, kun terveyskeskuksessa valmistuu ulkoisena arviointina tehtävä selvitys hammashoitoketjujen toimivuudesta. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelien käytön kustannusvaikutuksia on selvitetty lautakuntien antamissa raporteissa, mutta yksiselitteisten johtopäätösten tekeminen kaikista toistaiseksi suhteellisen lyhyen ajan käynnissä olleista kokeiluista ei ole ollut mahdollista. Toiminnan kehittämisen ja palvelujen saumattoman jatkumisen vuoksi kaupunginhallitus katsoo, että palvelusetelikokeilua on syytä jatkaa kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemässä palvelusetelikokeilun jatkamisen palauttamista koskevassa päätöksessä tarkoitetuin tavoin vuoden 2013 loppuun saakka. Toiminnan vakinaistaminen on mahdollista valmistella ja tuoda päätettäväksi vasta seuraavan raportoinnin perusteella. Johtosääntötasoisesti toiminnan vakinaistamista ei voida vielä esittää.

Terveyslautakunta on tehnyt esitykset myös palvelusetelin käyttöön liittyvän tiedottamisen lisäämisestä, palvelusetelin arvon päivittämisestä ja tietojärjestelmäyhteistyön jatkamisesta. Kaupunginhallitus toteaa, että, terveys- ja sosiaalilautakunnilla on johtosääntöjensä 6 §:n 3 kohdan nojalla oikeus päättää palvelusetelin arvon määrittämisestä. Muista terveyslautakunnan tekemistä esityksistä on mahdollista päättää kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä.          

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 

1

kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia noudattamaan palvelusetelikokeilujen päätöksenteon järjestämisessä sekä rekisterin- ja luettelonpidossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu lakia (24.7.2009/569),

2

kehottaa terveyskeskusta, sosiaalivirastoa ja talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelien käyttöä edistävän sähköisen tietojärjestelmän kehittämistä,

3

kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa lisäämään palvelusetelikokeilusta tiedottamista, jotta henkilökunta, asiakkaat, potilaat ja palveluntuottajat tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot sekä

4

kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa huolehtimaan palvelusetelitoiminnan arvioinnista ja väliraportoinnin valmistelusta 31.3.2013 mennessä.

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

2

Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

3

Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

4

Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

Tiedoksi

Terveyslautakunta

Sosiaalilautakunta

Teknisen palvelun lautakunta

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Stj-rooteli

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 582

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.  

23.04.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

16.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 09.05.2012 § 112

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

09.05.2012 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kati Peltola valtuutettu Johanna Sumuvuoren kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi uudelleen niin, että palvelusetelikokeilua jatketaan vuoden 2013 loppuun. Päätös palvelusetelijärjestelmän vakinaistamisesta voidaan tehdä vasta riittävän kokeilun ja arvioinnin jälkeen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Kati Peltolan palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Ehdotan, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi uudelleen niin, että palvelusetelikokeilua jatketaan vuoden 2013 loppuun. Päätös palvelusetelijärjestelmän vakinaistamisesta voidaan tehdä vasta riittävän kokeilun ja arvioinnin jälkeen.

Jaa-äänet: 39
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren

Poissa: 1
Lasse Liemola

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut että, kaupunginvaltuusto päättää:

1. merkitä tiedoksi terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit.

2. oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan sekä tulevan sosiaali- ja terveyslautakunnan jatkamaan kokeiluja tarvittaessa vuonna 2013 niin, että palvelusetelikokeilua ei kuitenkaan laajenneta eikä vakinaisteta.

3. kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia ja tulevaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa selvittämään kaupungin omien palvelujen kehittämiseen perustuvia vaihtoehtoja palvelusetelien käytölle.

Lisäksi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto tutkii mahdollisuutta korottaa omaishoidon palvelusetelin arvoa tai korvaa sen muulla tavalla, niin että omaishoitaja voi pitää lakisääteiset lomapäivänsä palkkaamalla sijaisomaishoitajan kotiinsa.

Valtuutettu Yrjö Hakasen ja valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdotukset raukesivat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 23

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen selvityksen:

Sosiaalivirastossa on tällä hetkellä käynnissä kaupunginvaltuuston 25.8.2010 (183 §) tekemän päätöksen nojalla seuraavat palvelusetelikokeilut:

- lapsiperheiden kotipalvelu

- vammaisten henkilökohtainen apu

- sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille

- vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

- lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)

- vanhusten päivätoiminta

- omaishoitajien lomitus.

Väliraporttina sosiaaliviraston palvelusetelikokeiluista voidaan todeta, että asiakkaan valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin käyttöä laajentamalla on sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista. Aiemmin käyttöön otetun vanhusten palveluasumisen palvelusetelin käyttökokemusten perusteella tiedettiin, että uuden palvelujen tuottamistavan käyttöön ottaminen ja toiminnan vakiintuminen vaatii aikaa. Palvelusetelikokeiluista ja vakinaisessa käytössä olevasta vanhusten palveluasumisen palvelusetelistä saatujen kokemusten perusteella palveluseteli tulisi vakinaistaa yhdeksi omia palveluja täydentäväksi tuottamistavaksi Helsingissä.

Käyttäjiltä ja tuottajilta saatu palaute esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelistä on ollut lähtökohtaisesti positiivista. Sosiaalivirastossa käynnissä olevista yhteensä seitsemästä kokeilusta eniten palvelusetelin käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden kotipalvelussa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Näihin palveluihin on myös löytynyt palveluntuottajia.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen palvelusetelin käyttö on rajoittunut lähinnä yksittäisten asiakkaiden erikoistilanteisiin, joissa palveluja ei muilla tavoin ole ollut mahdollista järjestää joustavasti. Lasten päivähoidon kerhotoiminnan palvelusetelin osalta asiakasmääriin on saattanut vaikuttaa kunnallisen kerhotoiminnan ja sen markkinoinnin lisääminen sekä elokuussa 2011 alkanut maksuttomuuskokeilu. Kerhotoimintaa tarjoavat sosiaaliviraston lisäksi myös seurakunnat ja erilaiset järjestöt. Vanhusten päivätoiminnan osalta oli jo kokeilun alkuvaiheessa tiedossa, että aloitettavassa ryhmässä tulee olla vähintään 15 asiakasta ennen kuin tuottaja pystyy käynnistämään päivätoimintapaikan. Tästä syystä päivätoiminnan palvelusetelin vakiintuminen tulee viemään aikaa ja palveluntuottajien kanssa on yhteistyössä kehitettävä uusia tapoja markkinoida ja ohjata asiakkaita palvelusetelin piiriin.

Omaishoitajien lomituksen palvelusetelin käyttöalue on kokeilun perusteella osoittautunut vanhuspalveluissa liian suppeaksi. Omaishoitajilla on tarvetta saada hoidettava lyhytaikaishoitoon pi-demmäksi aikaa kuin pelkästään lakisääteisinä lomapäivinä. Usein lakisääteiset vapaapäivät ja muu lyhytaikaishoito yhdistetään samalle hoitojaksolle, jolloin pelkästään lakisääteiseen vapaaseen kohdentuva palveluseteli ei palvele asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluseteliä tulee kehittää siten, että se kattaa myös muun kuin lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon hoivayksikössä. Vanhusasiakkaiden näkökulmasta tulee myös pohtia, löytyykö palvelusetelin avulla keinoja tukea omaishoitoperheiden (hoitajan ja hoidettavan) yhteistä kuntoutumista. Sekä vammaisten että iäkkäiden palvelusetelin käyttäjien näkökulmasta palveluseteliä tulee kehittää siten, että sillä voi ostaa esimerkiksi lyhytaikaishoidon tai muun vapaan järjestämiseksi palvelua kotiin.

Yleisesti voidaan todeta, että palvelusetelin arvon määrittely vaikuttaa sekä asiakkaiden että palvelun tuottajien toimintaan. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys- ja sosiaalitalouden yksikön sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan palvelusetelin arvolla voidaan vaikuttaa tuottajien halukkuuteen tarjota palveluja palveluseteliasiakkaille, kilpailun asteeseen yksityisellä sektorilla ja myös asiakkaiden omavastuuosuuden oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri tuloluokissa.

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti edellä selvitetyn perusteella esittää, että sosiaalilautakunta oikeutetaan 1.7.2012–31.12.2012 päättämään palvelusetelikokeiluista sekä niissä tarvittavista toimenpiteistä.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon toiminnan uudistamiseen liittyvät johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Tässä yhteydessä tulee huomioitavaksi myös palveluseteliin liittyvän päätöksenteon sisällyttäminen virastojen johtosääntöihin.

Käsittely

07.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksensa kolmannen, sanalla "Väliraporttina" alkavan kappaleen viimeisen virkkeen loppuosan, joka kuului: "yhdeksi palvelujen tuottamistavaksi Helsingissä", kuulumaan seuraavasti: "yhdeksi omia palveluja täydentäväksi tuottamistavaksi Helsingissä".

Merkittiin lisäksi, että esittelijä muutti Esittelijä -osion toiseksi viimeisen kappaleen alun "Tutkimuksen johtopäätöksinä" kuulumaan seuraavasti: "Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä".

17.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526

marjo.lindgren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566