Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/14

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 184

Taka-Töölön korttelin 14490 ja vesi- ym. alueiden (Toivo Kuulan puisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11961)

HEL 2011-001246 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14490 sekä katu-, puisto-, pysäköinti- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.3.2010 päivätyn ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 11961 mukaisena.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11961 kartta, päivätty 18.3.2010, muutettu 26.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11961 selostus, päivätty 18.3.2010, muutettu 26.3.2012

3

Havainnekuva 26.3.2012

4

Päätöshistoria

5

Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14490 sekä katu-, puisto-, pysäköinti- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.3.2010 päivätyn ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 11961 mukaisena.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Taka-Töölössä Taivallahden rannalla.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden rantaravintolan rakentamisen Toivo Kuulan puistoon muodostettavalle korttelialueelle. Uusi rakennusoikeus on 480 k-m².

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoa.

Alueella on voimassa vuosina 1996 ja 1999 vahvistetut asemakaavat. Kaavojen mukaan alue on katu-, pysäköinti-, vesi- ja puistoaluetta sekä liikerakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeus on KL-korttelialueella 680 k-m².

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa. Ravintolan tontti, rantapaviljongin alue, siihen liittyvä ulkotarjoilualue sekä LP-alue on vuokrattu Restel Oy:lle vuoteen 2023 saakka.

Rakennettu ympäristö

Kaavamuutosalueena on Toivo Kuulan puisto sekä viereinen jakso Merikannontiestä. Alue sijaitsee Taka-Töölössä Taivallahden rannalla Soutustadionin ja Hesperiankatujen välissä. Alueella on Mestaritalli-niminen ravintola sekä siihen liittyvä Meritalli-niminen rantaravintola, joka on kesäkäytössä. Lisäksi puistossa on koripallokenttä, matonpesulaituri ja pysäköintipaikkoja. Puistoa käytetään yleisesti pysäköintialueena ja sinne on pohjustettu kaavan vastaisesti pysäköintipaikkoja.

Luonnonympäristö

Alue sijaitsee pienellä kallioisella niemellä, loivasti lounaaseen laskevalla rannalla. Taivallahden rannoilta on esteetön näkymä suunnittelualueelle. Puiston toinen tärkeä julkisivu on itään Merikannontielle. Pienikokoisen puiston ilme on pelkistetty: nurmialueella kasvaa varttunutta puustoa ja muutamia pensasryhmiä. Mänty, tervaleppä ja koivu ovat vallitsevia puulajeja, joukossa on myös jokunen haapa ja pihlaja. Rantaviiva on säilynyt rantaravintolan kohtaa ja laiturirakenteita lukuun ottamatta melko luonnonmukaisena. Lahden pohjukan puolella on ruovikkoa, muualla matalia kallioita ja hiekkarantaa. Ravintolan kaakkoispuolella pienellä avokalliolla sijaitsee Toivo Kuulan muistomerkki. Puistokäytävät, huoltotiet ja pysäköintialueet ovat pääosin asvaltoituja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Alueen maaperä on kallioista kitkamaata, jossa kallion pinta on monin paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maanpintaa. Olemassa olevien tietojen mukaan alueen maaperä on kallioista kitkamaata. Rakennukset perustetaan maan- tai kallionvaraisena. Alin rakentamistaso on +2.6. Alueelta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilannutta toimintaa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Meritalli-ravintolan rakentamisen uudelleen laajempana siten, että se voisi toimia myös talvella. Nykyisellä rantapaviljongilla ei ole asemakaavassa rakennusalaa, eikä sille voi myöntää pysyviä rakennuslupia. Puiston käyttöä rasittava autopaikoitus ja huoltoliikenne järjestetään paremmin.

Liikerakennusten korttelialue (KL)

Kaavamuutosalueella on kaksi KL-korttelialuetta. Korttelialueelle saa sijoittaa vain ravintola- ja kahvilarakennuksen. Korttelissa 14529 on ravintolarakennus ja siihen liittyvät terassit sijoitettava osittain veden päälle. Nykyisen ravintolan korttelialueen rakennusoikeus on 680 k-m². Uuden KL-korttelialueen rakennusoikeus on 480 k-m². Uudisrakennuksen julkisivujen materiaalien on oltava puuta ja lasia. Rakennus on rakennettava ilmeeltään kevyeksi ja läpinäkyväksi.

Puistoalue (VP)

Alue on rakennettua puistoa. Kulkuväylien pintamateriaalin tulee olla sitomatonta (hiekka, kivituhka). Puistossa on pallokentäksi osoitettu alue, joka on rakennettu katukoripallokentäksi.

Liikenne

Puistossa on kolme huoltoreittiä. Yksi palvelee soutustadionia, kaksi muuta ravintolarakennuksia. Puistossa on yksi LP-alue, joka palvelee puiston käyttäjiä sekä ravintoloiden asiakkaita. Ravintolan työntekijöiden autopaikat on osoitettu tontilta. Puiston käyttäjiä varten on kadun-varsipaikkoja lisätty Merikannontien varteen, jota on levennetty noin puolitoista metriä kadun itäpuoleisen puiston suuntaan. Rantapaviljongin huoltoliikenteen kääntöpaikka on puistoalueella.

Luonnonympäristö

Uusi rantaravintolarakennus sijoitetaan olevan rakennuksen paikalle, jolloin muutokset luonnonympäristöön ja maisemaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pysäköinnin ja huoltoajon uudelleenjärjestelyillä pyritään rajoittamaan autolla ajoa puistoalueella. Imeyttävien pintojen osuutta lisätään.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen vaikuttaa vähäisesti rantamaisemaan. Nykyinen rantapaviljonki laajenee ja on nykyistä hieman korkeampi, joten näkymät puistosta lahdelle tulevat muuttumaan.

Puiston käytävien uudelleen rakentamisella kaavan mukaisesti voidaan pysäköintiä rajoittaa puistoalueella.

Puiston ilme säilyy asemakaavan muutoksessa pääosin ennallaan. Rantaravintolan rakennusoikeus suurenee, mikä hieman lisää sen näkyvyyttä maisemassa. Uuden rantaravintolan rakentamisen yhteydessä poistetaan kaksi kookasta tervaleppää ja yksi nuori koivu. Suurin osa rakennusta ympäröivästä puustosta kuitenkin säilyy, joten vaikutus maisemaan jää melko vähäiseksi. Lisäksi nykyisen rantaravintolan edustalla oleva pieni avokallio joudutaan louhimaan uuden rakennuksen alta. Kulkuväylien pintamateriaali vaihtuu asvaltista puistoympäristöön paremmin sopivaksi kivituhkaksi tai hiekaksi. Asvaltin poisto edesauttaa myös hulevesien imeytymistä maaperään. Rantaravintolalle rakennetaan uusi kivituhka- tai hiekkapintainen huoltotie, mutta toisaalta uudisrakennuksen myötä maalla oleva terassi voidaan purkaa ja viherpintaa lisätä. Pysäköinnin järjestäminen yhdelle rajatulle alueelle rauhoittaa puiston pääasiassa jalankululle ja vähentää autojen näkyvyyttä puistossa. Katualueen leventäminen ei aiheuta puiden kaatamisia eikä muutenkaan vaikuta merkittävästi Merikannontien länsipuolen puistoon.

Huoltoliikenteen rajoittaminen rannan läheisyydessä sekä pysäköinnin järjestäminen yhdelle rajatulle alueelle parantaa rantareitin turvallisuutta ja houkuttelevuutta.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvolisäveroa pysäköintialueen ja katualueen muutoksista 100 000 euroa ja Toivo Kuulan puiston ja puistoalueen väylien kunnostamisesta noin 40 000 euroa.

Toteutus  

Restel Oy toteuttanee ravintolapaviljongin asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Puisto kunnostetaan asemakaavan muutoksen mukaiseksi paviljongin rakentamisen jälkeen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Restel Oy on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että rannassa oleva kahvilapaviljonki saisi rakennusalan ja se voitaisiin rakentaa uudelleen ympärivuotiseksi.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 14.5.2009). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Töölön kirjastossa 25.5.–12.6.2009 ja viraston internetsivuilla. Luonnosta koskeva kaavapäivystys pidettiin 27.5.2009.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä rakennusviraston, liikuntaviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle ei saapunut kirjeitse mielipiteitä.

Tilastotietoja

Asemakaavan muutosehdotuksessa alueen pinta-alasta (noin 43 000 m²) on liikerakennusten korttelialuetta (KL) 2 857 m² , puistoa (VP) 10 754 m², katualuetta 3 644 m², pysäköintialuetta (LP) 577 m² ja vesialuetta (W) 25 211 m².

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.5.–7.6.2010.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa liikuntalautakunta, ympäristökeskus, kiinteistölautakunta, kaupunginmuseo, HSY Vesi, yleisten töiden lautakunta sekä rakennusvalvontavirasto.

Liikuntalautakunta toteaa (24.8.2010), että kaavaehdotus on hyvä ja kannatettava.

Ympäristölautakunta on 2.6.2010 päättänyt, että lausunnon antaa ympäristökeskus.

Ympäristökeskuksella (29.6.2010) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Kiinteistölautakunta toteaa (24.8.2010), että vuokra-alue on kokonaan kaupungin omistuksessa. Kiinteistölautakunta on vuokrannut pitkäaikaisella sopimuksella Restel Oy:lle Toivo Kuulan puistosta kaksi maa-aluetta. Vuokra-alueilla sijaitsevat Ravintola Mestaritalli ja kesäravintola Meritalli. Ravintola Mestaritallia varten on vuokrattu noin 1 770 m²:n suuruinen alue, joka sijoittuu pääosin tontille 14490/1 ja puistoalueelle. Mestaritallin ravintola on kooltaan 380 k-m². Puiston ranta-alueelta on vuokrattu noin 535 m²:n suuruinen alue kesäravintola Meritallia varten. Kummankin vuokra-alueen vuokrasopimukset ovat voimassa 31.3.2023 saakka. Vuokra-alueelle laaditaan uusi vuokrasopimus, kun asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi. Myös ravintola Mestaritallin vuokrasopimusta joudutaan tarkistamaan puiston kunnostamisjärjestelyjen yhteydessä. Uuden kaavaehdotuksen mukainen tontti 14490/2 on noin 300 m² pienempi kuin nykyinen vuokra-alue. Osa nykyisestä vuokra-alueesta on tällä hetkellä pysäköintikäytössä, joka tullaan muuttamaan suunnitelman mukaan puistoksi. Kaavaehdotuksessa ravintoloiden henkilökunnan autopaikat on sijoitettu tontille. Ravintoloiden toiminnan kannalta on perusteltua, että puistoon sijoittuvat huoltoreitit ja kääntöpaikat on osoitettu kaavassa.

Vastine

Nykyisen Mestaritallin ravintolan KL-tontti 14490/2 kasvaa noin sata neliötä. Rakennusoikeus on 680 k-m². Tontin viereinen LP-alue kasvaa myös noin sata neliötä. Rannassa oleva uusi KL-tontti 14529/1 on kooltaan 1398 m². Osa tontista on veden päällä. Rantaravintolan rakennusoikeus on 480 k-m².

HSY Vesi toteaa lausunnossaan (29.7.2010), että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Uusi kortteli 14529 ei rajaudu katualueeseen, jolla yleinen vesihuoltoverkosto sijaitsee. Kortteli tulee liittää yleiseen rakennettuun vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymisjohdoin.

Vastine

Kortteli liitetään yleiseen rakennettuun vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymisjohdoin.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (13.7.2010), että Toivo Kuulan puiston asemakaavan muutosehdotuksessa rantakahvilan tilalle voi rakentaa suuremman, ympärivuotisesti toimivan rantaravintolan. Puistossa sijaitsevan ravintola Mestaritallin on suunnitellut arkkitehti Eero A. Kajava 1963, samoin kuin kesäkäytössä olevan rantakahvilan 1967. Ne edustavat 1960-luvulle tyypillistä, yksikerroksista ja pelkistettyä rakennustapaa. Puurakenteisessa rantakahvilassa suuret lasipinnat antavat paviljonkimaiselle rakennukselle keveän ja läpinäkyvän ilmeen. Puistoalueen pohjoisosassa sijaitsee Soutustadion, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (Museovirasto 2009).

Pienimittakaavaiset rakennukset on sijoitettu maaston muodot hyvin huomioiden. Mestaritalli on huomaamaton ja rantakahvila sovitettu puiden siimekseen niin, että luonnonkalliot ovat säilyneet. Nykyinen rantakahvila on ravintolarakennukselle selvästi alisteinen.

Asemakaavan muutosehdotuksessa uudelle ympärivuotiselle rantaravintolalle on annettu rakennusoikeutta 480 k-m². Yksikerroksinen rakennus saa olla 6 metriä korkea. Uusi rakennus terasseineen on mitoitukseltaan huomattavasti suurempi kuin vanha rantaravintola, ja se nousee kokonsa puolesta hallitsevaan asemaan. Kaupunginmuseo esittää, että rantaravintolan kokoa vielä harkitaan. Museo pitää hyvänä paikoitusalueiden yhtenäistämistä, eikä näe estettä Merikannontien leventämiselle ravintolan paikoitusalueen kohdalla.

Vastine

Nykynormit täyttävän ravintolarakennuksen rakentaminen matalana on haasteellista. Jotta rakennus saataisiin pysymään mahdollisimman matalana, on tässä kohteessa jouduttu tinkimään Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä annetusta tavoitteesta rakennuksen alimmalle rakennuskorkeudelle. Asemakaavassa on määrätty rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan suurin sallittu korkeusasema meren pinnasta mitattuna. Mantereen puolella maan pinta on noin +2,0 m meren pinnasta mitattuna.

Yleisten töiden lautakunta toteaa (10.8.2010), että Toivo Kuulan puistossa on vanha laiturin maatuki. Helsinki pyrkii profiloitumaan merellisenä ja vesiliikenneystävällisenä kaupunkina. Maatuen jatkoksi tulisi kaavassa sallia venelaiturin rakentaminen vesitse liikkuvien ravintola-asiakkaiden ja vesijoukkoliikenteen käyttöön. Merikannontien leventämisen vuoksi joudutaan puistosta poistamaan todennäköisesti kaksi isoa mäntyä ja vaahtera. Siksi on tärkeää, että LP-tonttia jäsennöidään istutuksin. Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia puiston asemakaavan mukaisesta rakentamisesta 40 000 euroa. Katualueen ja pysäköintipaikan rakentamisen kustannukset ovat noin 100 000 euroa.

Vastine

Alueelle laadittua liikennesuunnitelmaa on lausunnon johdosta muutettu siten, että kadunvarsipaikkoja vähennetään Merikannontieltä, niin että Merikannontien leventämiseltä vältytään. Kaupunkikuvallisesti tärkeitä puita ei Merikannontien varrelta tule kaataa. Kaavaehdotukseen on palautettu aiemmassa kaavassa ollut mattolaituri ohjeellisena ja lisätty aluevaraus venelaitureita varten. Selostukseen on kaupungille aiheutuvien kustannusten arvio korjattu lausunnon mukaiseksi.

Rakennusvalvontavirasto toteaa lausunnossaan (9.8.2010), että kaupunkikuvaneuvottelukunta on aiemmin käsitellyt Toivo Kuulan puiston asemakaavan muutosehdotukseen liittyvän Meritalli-ravintolan uudisrakennuksen luonnossuunnitelmia kokouksessaan 3.6.2009, jolloin suunnitelmaa puollettiin. Kaupunkikuvaneuvottelukunta piti ravintolarakennuksen sijoittelua onnistuneena ja edellytti mm. että lattian ja räystäiden korkojen määrittely huomioidaan asemakaavan muutoksessa siten, ettei rakennus nouse esitettyä enempää.

Ravintolan jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että asemakaavan muutoksessa asetettua rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa +6,0 metriä jouduttaneen vähäisesti ylittämään. Kaupunkikuvaneuvottelukunta pitää tärkeänä rakennuksen sijoittumista visuaalisesti meren päälle sekä sen merenrantamaisemaan sopeutuvaa matalaa ilmettä. Mikäli erityisiä syitä ilmenee ja koska kyseessä ei ole asuinrakentaminen, on hankkeessa mahdollista poiketa pikemminkin asemakaavan muutoksen selostukseen kirjatusta alimmasta rakentamistasosta +2,6 kuin kaavaehdotuksen mukaisesta vesikaton enimmäiskorosta. Rakennussuunnittelussa tulee kuitenkin vedenkestävin ja helposti kuivatettavin rakenteellisin ratkaisuin varautua Helsingin rakennusjärjestyksessä (27 §/2000) mainittuun, kerran 200 vuodessa saavutettavaan vedenkorkeuteen + 2,3 aaltoiluvaroineen sekä huomioida mahdolliset merenjään rantaan työntymisestä aiheutuvat kuormat.

Kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa on huomioitu kaupunkikuvaneuvottelukunnan aikaisemmat mm. huoltotiloihin ja pysäköintiin liittyvät kommentit. Kaavan vastaisen ajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin rajoittamiseen on rakennuksen ja puiston toteutuksessa kiinnitettävä huomiota. Asemakaavan muutoksessa olisi suotavaa osoittaa myös polkupyöräpaikat.

Ravintoloiden ja niitä palvelevan paikoitusalueen ympärille jäävää puustoa tulee varjella asemakaavaan otettavin määräyksin, jotta muun muassa paikoitusalueen ja Merikannontien väliin saadaan jäämään riittävä määrä suojaavaa puustoa. Asemakaavan muutokseen ei ole sisällytetty ravintoloiden asiakkaita palvelevia vierasvenepaikkoja. Rakennusvalvonta pitääkin toivottavana, että myös vierasveneilijöiden mahdollisuus poiketa alueella huomioidaan kaavassa.

Vastine

Rakennuksen pitäminen matalana on kaupunkikuvallisesti välttämätöntä. Rakennuksen suurinta sallittua vesikaton korkeusasemaa ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista kasvattaa. Kaavaehdotukseen on lisätty aluevaraus venelaitureita varten. Kaavaehdotukseen on lisätty ravintoloiden polkupyöräpaikat.

Lausuntojen johdosta tehty muutosvaihtoehto

Asemakaavan muutosehdotuksesta tehtiin vaihtoehto, jossa kaava-aluetta laajennettiin Merikannontien varrella siten, että kadunvarsipysäköinti mahtuisi kadun itäpuolelle. Muutoksen vaikutuksista kuultiin erikseen As Oy Helsingin Merikannonrantaa.

Asunto Oy Helsingin Merikannonranta (26.10.2011) vastustaa jalkakäytävän linjaamista Merikannontien varren puiden itäpuolelle nykyiselle puistoalueelle. Toimenpide sisältää merkittävän riskin puiston puustolle. Ahtaassa tilassa jalkakäytävän rakentamisen perustustyöt vaativat monen puun juuriston rikkomista. Puiston silpominen heikentää selvästi asumisviihtyvyyttä.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdystä muutoksesta laajentaa kaava-aluetta ja leventää katualuetta puistoalueelle on vastustavan mielipiteen johdosta luovuttu. Kadunvarsipaikkojen lisäys on muutoksen johdosta enää 3 kappaletta aiemman 13 paikan sijaan.

Tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty lausuntojen johdosta määräyksiä ravintoloiden polkupyöräpaikoista, venelaiturista, sekä arvokkaiden puiden säilyttämisestä ja kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta mattolaiturin ohjeellinen sijainti.

Rannassa sijaitsevaa uutta KL-korttelialuetta on laajennettu puistoalueelle siten, että rakennuksen huolto voi tapahtua tontin alueella. Katualueen leventämisestä puistoalueelle Merikannontien itäreunalla on luovuttu. Kaava-aluetta on tältä osin supistettu.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11961 kartta, päivätty 18.3.2010, muutettu 26.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11961 selostus, päivätty 18.3.2010, muutettu 26.3.2012

3

Havainnekuva 26.3.2012

4

Päätöshistoria

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Liikuntalautakunta

Ympäristökeskus

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 553

HEL 2011-001246 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14490 sekä katu-, puisto-, pysäköinti- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.3.2010 päivätyn ja 26.3.2012 muutetun piirustuksen nro 11961 mukaisena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566