Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 177

Förändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2012-006712 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Nina Suomalainen befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Pauli Leppä-aho blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2012

3.     konstatera att centralvalnämnden utser en 25 och en 26 ersättare för Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2012.  

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Nina Suomalainen befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Pauli Leppä-aho blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2012

3.     konstatera att centralvalnämnden utser en 25 och en 26 ersättare för Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2012.  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att Nina Suomalainen (Saml.) 25.4.2012 anhöll om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot på grund av flyttning utomlands. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren för Samlingspartiets fullmäktigegrupp Pauli Leppä-aho.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att ersättaren Satu Kouvalainen (Saml.) redan tidigare flyttat från orten och därför inte längre är valbar till stadsfullmäktige.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 7.5.2012 att centralvalnämnden skulle utse en 25 och en 26 ersättare för Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättarna vid sitt sammanträde 28.5.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 573

HEL 2012-006712 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566