Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 178

Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita Johanna Sydänmaan Risto Rautavan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Juha Hakolan Tatu Rauhamäen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ____________________ Risto Rautavan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Tatu Rauhamäen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Nina Suomalainen (Kok.) pyytää 25.4.2012 vapautusta kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 5) Nina Suomalaisen Risto Rautavan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen sekä (asia 6) Tatu Rauhamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2011-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen kaupunginhallitukseen ja sen konsernijaostoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 574

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ____________________ Risto Rautavan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Tatu Rauhamäen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566