Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/18

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 188

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten ja nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2011

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

Tiivistelmä

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä HYKSiin 1.1.2008 alkaen kaupunginvaltuusto edellytti, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuosittain raportin helsinkiläisten lasten ja -nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä.  

HYKSin asianomaiset ylilääkärit ovat valmistelleet esityslistan liitteenä olevan selvityksen. Terveyslautakunta on omalta osaltaan käsitellyt asian 17.4.2012.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että lasten ja nuorten mielenterveystyö on välttämätöntä hoitaa siten, että psyykkistä kehitystä vaarantavat tekijät havaitaan ja tunnistetaan riittävän ajoissa ja että niihin puututaan tilannekartoituksen, tavoitteellisten tukitoimien ja tavoitteiden seurannan keinoin. 

HYKSissä laaditun selvityksen mukaan kolmen kuukauden hoitotakuussa pysyttiin vuonna 2011. Hoitotakuun aikaraja tiukentui toukokuussa 2011 kuuteen viikkoon. Tavoitteena on saada vuoden 2012 aikana avohoidon prosessit järjestetyksi siten, että  lapsen hoidon arvio toteutuu kuudessa viikossa lähetteen hyväksymisestä.      

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten ja nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2011

Tiedoksi

Terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 556

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

Käsittely

07.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Poistetaan päätöksen kohta 7. Erillisraportointia tulee jatkaa.

Kannattajat: Tarja Kantola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan päätöksen kohta 7. Erillisraportointia tulee jatkaa.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Annika Andersson, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Tarja Kantola, Eija Loukoila, Elina Moisio, Nasima Razmyar, Hannu Tuominen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 17.04.2012 § 88

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi omalta osaltaan sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteenä olevan raportin helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä  vuonna 2011.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566