Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 179

Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Heidi Ekholm-Talaksen uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kiinteistölautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi ja _____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Nina Suomalainen (Kok.) pyytää 25.4.2012 vapautusta kiinteistölautakunnan varapuheenjohtajan luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Nina Suomalaisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kiinteistölautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 575

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi ja _____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566