Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 176

Vuoden 2012 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pääomalainan lainaehdot

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HelB

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on pyytänyt (3.9.2010) pääomarakenteensa vahvistamiseksi kaupungilta yhteensä 15 miljoonan euron suuruista pääomalainaa. Kaupunginhallitus myönsi 7.2.2011 yhtiölle 5 800 000 euron suuruisen pääomalainan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti (7.5.2012) esittää kaupunginhallitukselle 8 000 000 euron pääomalainan myöntämistä Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n osavuosikatsauksen 1/2012 perusteella lisärahoitus on välttämätön yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n vuoden 2011 tilinpäätöksessä todetaan, että yhtiön maksuvalmius edellyttää omistajalta lisärahoitusratkaisuja vuoden 2012 aikana.

Pääomalainan myöntämistä varten vuoden 2012 talousarvion kohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi tulisi myöntää 8 000 000 euron ylitysoikeus. Talousarviossa ko. kohtaan varattu määräraha on 10 554 000 euroa.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen mukaisen ylitysoikeuden, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään myöntämään Helsingin Bussiliikenne Oy:lle 8 000 000 euron suuruisen pääomalainan samoin ehdoin kuin vuonna 2011 myönnetty 5 800 000 euron suuruinen pääomalaina. Aiemman ja nyt myönnettävän lainan korko on 6 %.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, viitaten Euroopan komissiossa vireillä olevaan kanteluasiaan, joka koskee väitettyjä tukitoimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n hyväksi, että pääomalainaa ja sille asetettua tuottovaatimusta on pidettävä markkinaehtoisina toimenpiteinä. Koska Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan, se on konsernina toimiessaan tytäryhtiölleen luonnollinen rahoituksen järjestäjä. Toimenpiteet eivät siksi ole valtion tukea koskevassa EU lainsäädännössä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pääomalainan lainaehdot

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HelB

 

Tiedoksi

Taske

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 572

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.05.2012 § 101

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566