Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/17

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 187

Fortsättning på servicesedelsförsöket

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna hälsovårdsnämndens och socialnämndens mellanrapporter om servicesedelsförsöket.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt bemyndiga hälsovårdsnämnden och socialnämnden att 1.7.2012–31.12.2013 fortsätta det servicesedelsförsök som stadsfullmäktige 25.8.2010 (§ 183) fattade beslut om.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

2

Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

3

Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

4

Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna hälsovårdsnämndens och socialnämndens mellanrapporter om servicesedelsförsöket.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt bemyndiga hälsovårdsnämnden och socialnämnden att 1.7.2012–31.12.2013 fortsätta det servicesedelsförsök som stadsfullmäktige 25.8.2010 (§ 183) fattade beslut om.

Sammandrag

Stadsfullmäktige beslutade 25.8.2010 (§ 183) att vid servicesedelsförsöket

1

bemyndiga hälsovårdsnämnden att före 30.6.2012 genomföra ett servicesedelsförsök inom följande områden och besluta om vilka åtgärder som behövs vid pilotprojekten:

 

 -

de tjänster inom mun- och tandvården som för närvarande sköts med betalningsförbindelse

 -

stadssjukhusets endoskopiverksamhet

 -

psykiatrins psykoterapiverksamhet (individuell terapi, familje-, konst- och gruppterapi)

 

2

bemyndiga socialnämnden att före 30.6.2012 genomföra ett servicesedelsförsök inom följande områden och besluta om vilka åtgärder som behövs vid pilotprojekten:

 

 -

hemtjänst för barnfamiljer

 -

personlig hjälp för handikappade

 -

serviceboende enligt socialvårdslagen för handikappade under 65 år

 -

serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp

 -

klubbverksamhet för barn (barndagvård)

 -

personlig budgetering (tjänster för äldre)

 -

dagverksamhet för äldre

 -

ersättarverksamhet för närståendevårdare

 

3

bemyndiga stadsstyrelsen att anvisa den nödvändiga finansieringen i sammanhanget av det anslag på 1,0 mn euro som reserverats på disponibla medel år 2010.

 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid verkställigheten ägnas särskild uppmärksamhet åt information om servicesedelsförsöket, så att användarna och de potentiella användarna känner till innehållet i servicen och villkoren för denna. (Sirpa Puhakka)

2

Stadsfullmäktige förutsätter att servicesedelsförsöket inte får leda till större skillnader som beror på användarnas inkomster. (Tuomas Rantanen)

 

Stadsstyrelsen beslutade 30.8.2010 (§ 945) att vid verkställandet av stadsfullmäktiges beslut

1

uppmana hälsovårdsnämnden och socialnämnden att tillämpa lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (24.7.2009/569) då de ordnar beslutsfattandet om servicesedelsförsöket och register- och förteckningsförandet

2

uppmana hälsovårdsnämnden och socialnämnden att i brådskande ordning komma med gemensamt beredda förslag om hur det anslag till stadsstyrelsens disposition år 2010 som reserverats för servicesedelsförsöket ska användas

3

uppmana hälsovårdsnämnden och socialnämnden att sköta uppföljningen och utvärderingen av servicesedelsförsöket och att avge en mellanrapport till stadsstyrelsen samt, om erfarenheterna talar för ett införande av sedlarna, att avge en mellanrapport till stadsstyrelsen att senast 31.1.2012 komma med nödvändiga förslag om ett eventuellt etablerande av servicesedelssystemet med tillhörande instruktionsändringar

4

uppmana hälsovårdscentralen och socialverket att bereda servicesedelsförsöken i samråd och att då utnyttja samarbetet med servicesedelsprojektet inom kommunprogrammet vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och i tillämpliga delar de riksomfattande uppgifter som jubileumsfonden samlat in

5

uppmana hälsovårdscentralen och socialverket att i beredningen av servicesedelsförsöken beakta pågående och planerade servicesedelsprojekt i huvudstadsregionen samt att särskilt samarbeta när det gäller att utveckla datasystem i regionen

6

uppmana hälsovårdsnämnden och socialnämnden att ägna särskild uppmärksamhet åt information om servicesedelsförsöket, så att användarna och de potentiella användarna känner till innehållet i servicen och villkoren för denna.

 

Socialnämnden och hälsovårdsnämnden har avgett mellanrapporter om servicesedelsförsöket och dessutom föreslagit att servicesedelsförsöket ska fortsättas 1.7–31.12.2012 och etableras som ett sätt att tillhandahålla service räknat från 1.1.2013.

Stadsfullmäktige beslutade 9.5.2012 återremittera ärendet om fortsättning på servicesedelsförsöket för ny beredning.

Föredraganden

Mellanrapporter om servicesedelsförsöket

Socialnämnden konstaterar 7.2.2012 att det stämmer överens med socialverkets servicestrategi att öka klientens valfrihet genom att utvidga användningen av servicesedlar. Hittills har hemtjänsten för barnfamiljer och den personliga hjälpen för handikappade varit de mest populära tjänsterna bland användarna av servicesedeln. För dessa tjänster har det också hittats serviceproducenter. Inom serviceboendet enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp används servicesedeln begränsat närmast i specialfall för enskilda klienter. I pilotprojekten med servicesedlar inom klubbverksamheten för barn, dagverksamheten för äldre och ersättarverksamheten för närståendevårdare har det visat sig att servicesedeln måste vidareutvecklas med anledning av det stora klientantalet och användningsområdena. Servicesedelsförsöket inom den personliga budgeteringen genomförs år 2012 som en del av Drumsö-projektet inom ansvarsområdet tjänster för äldre. Vad erfarenheterna om bestämmandet av servicesedelns värde beträffar konstaterar nämnden att frågan påverkar både klienterna och serviceproducenterna. Med servicesedelns värde kan man inverka på producenternas vilja att erbjuda tjänster för servicesedelsklienter, på konkurrensgraden inom den privata sektorn och även på en rättvis fördelning av klienternas självriskandel i olika inkomstklasser.

Hälsovårdsnämnden konstaterade 14.2.2012 att servicesedelsförsöken har börjat bra och att hälsovårdscentralen har lyckats med att inrikta försöket. Stadssjukhuset har räknat från 1.1.2011 genomfört ett pilotprojekt med servicesedlar inom verksamheten med endoskopi av tjocktarmen. Inom psykiatrins psykoterapiverksamhet (individuell terapi, familje-, konst- och gruppterapi) har ett pilotprojekt räknat från 15.1.2011 pågått inom den medicinska rehabiliteringen. Inom munvården inleddes ett pilotprojekt 15.2.2011 inom verksamheten med betalningsförbindelse. Flera serviceproducenter har anmält sig fastän den första anmälningen ansågs som besvärlig och byråkratisk. Antalet servicesedelsanvändare har uppgått till cirka 8 000. Servicesedeln är ett lämpligt sätt att tillhandahålla service speciellt i situationer där det finns kö till stadens egen verksamhet och behov att snabbt öka kapaciteten.

Socialnämndens utlåtande ingår i beslutshistorien. Hälsovårdsnämndens utlåtande med uppgifter om omröstningen i nämnden och en avvikande mening samt nämndernas rapporter utgör i sin helhet bilagor till föredragningslistan.

Fortsättning på servicesedelsförsöket

Såväl socialnämnden som hälsovårdsnämnden föreslår att det servicesedelsförsök som stadsfullmäktige 25.8.2010 (§ 183) fattade beslut om ska fortsätta 1.7–31.12.2012. Dessutom föreslår nämnderna att beslutsfattandet om servicesedeln ska beaktas i instruktionerna för social- och hälsovårdsväsendet och dagvården, som för närvarande är under beredning, utgående från att servicesedeln etableras som ett sätt att tillhandahålla service räknat från 1.1.2013.

Nämnderna konstaterar att en lyckad användning av servicesedlar förutsätter att patienterna och klienterna, serviceproducenterna och den egna personalen ska få tydlig information om praxisen med servicesedeln. Att servicesedeln ska kunna användas flexibelt och smidigt förutsätter dessutom en elektronisk datasystemhelhet som underlättar det administrativa arbetet. Både socialverket och hälsovårdscentralen har i samarbete med Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Kouvola deltagit i arbetet på datasystemlösningen. Avsikten är att senare fatta beslut om fortsättningen på arbetet.

På basis av nämndernas mellanrapporter om servicesedelsförsöket anser stadsstyrelsen att servicesedelsförsöken har varit genomförbara och i enlighet med syftet med lagen om servicesedlar ökat valmöjligheterna för klienter och patienter och därigenom förbättrat tillgången till tjänster. Utifrån mellanrapporterna är det fortfarande nödvändigt att utveckla servicesedelsystemets funktionsduglighet och smidighet. När en extern utvärdering om hur hälsovårdscentralens tandvårdskedjor fungerar blir färdig fås nödvändig tilläggsinformation och stöd för utvecklingsarbetet. Lagen om servicesedlar har som syfte att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och de privata serviceproducenterna. Kostnadseffekterna av att använda servicesedlar har utretts i nämndernas rapporter men det har inte varit möjligt att dra entydiga slutsatser av alla försök som hittills har pågått en relativt kort tid. I syfte att utveckla verksamheten och sömlöst kunna fortsätta servicen anser stadsstyrelsen att det är skäl att fortsätta servicesedelsförsöket i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 9.5.2012 om att återremittera ärendet om förtsättning på servicesedelsförsöket till utgången av 2013. Det är möjligt att bereda etableringen av servicesedeln och fatta beslut först på basis av nästa rapport. Att etablera verksamheten på instruktionsnivå kan ännu inte föreslås.

Hälsovårdsnämnden har framfört förslag också om ökning av informationen om användningen av servicesedeln, om uppdateringen av servicesedelns värde och om fortsättningen av datasystemssamarbetet. Stadsstyrelsen konstaterar att hälsovårdsnämnden och socialnämnden med stöd av 6 § 3 mom. i sina instruktioner har rätt att besluta om servicesedelns värde. Det är möjligt att besluta om hälsovårdsnämndens andra förslag genom stadsstyrelsens verkställighetsbeslut.

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, vid verkställandet av beslutet

1

uppmana hälsovårdsnämnden och socialnämnden att tillämpa lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (24.7.2009/569) då de ordnar beslutsfattandet om servicesedelsförsöket och register- och förteckningsförandet

2

uppmana hälsovårdscentralen, socialverket och ekonomi- och planeringscentralen att bereda utvecklingen av ett datasystem som främjar användningen av servicesedlar

3

uppmana hälsovårdscentralen och socialverket att öka informationen om servicesedelsförsöket, så att personalen, klienterna, patienterna och serviceproducenterna känner till innehållet i servicen och villkoren för denna

4

uppmana biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet att se till att servicesedelsverksamheten utvärderas och en mellanrapport bereds före 31.3.2013.

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

2

Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

3

Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta

4

Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

För kännedom

Terveyslautakunta

Sosiaalilautakunta

Teknisen palvelun lautakunta

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Stj-rooteli

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 582

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183 päätettyjä palvelusetelikokeiluja.  

23.04.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

16.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 09.05.2012 § 112

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Kati Peltola understödd av ledamoten Johanna Sumuvuori under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgående från att servicesedelsförsöket förlängs till utgången av år 2013. Beslut om ett permanent servicesedelssystem kan fattas först efter tillräckliga försök och utvärderingar.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Kati Peltolas förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att servicesedelsförsöket förlängs till utgången av år 2013. Beslut om ett permanent servicesedelssystem kan fattas först efter tillräckliga försök och utvärderingar.

Ja-röster: 39
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Nej-röster: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren

Frånvarande: 1
Lasse Liemola

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Ledamoten Yrjö Hakanen hade under diskussionen föreslagit att fullmäktige skulle besluta:

1. anteckna hälsovårdsnämndens och socialnämndens mellanrapporter om servicesedelförsöket.
2. bemyndiga hälsovårdsnämnden och socialnämnden samt den kommande social- och hälsovårdsnämnden att vid behov fortsätta med försöken år 2013 dock så att servicesedelförsöket inte utvidgas eller etableras.
3. uppmana hälsovårdsnämnden, socialnämnden och den kommande social- och hälsovårdsnämnden att utreda sådana alternativ för användningen av servicesedlar som baserar sig på utveckling av stadens egen service.

Vidare hade ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att socialverket undersöker möjligheten att höja värdet på servicesedeln för närståendevård eller ersätter den på ett annat sätt så att närståendevårdaren kan ta ut sina lagstadgade semesterdagar genom att anställa en ersättande vårdare till sitt hem.

Ledamöterna Yrjö Hakanens och Sirpa Asko-Seljavaaras förslag förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 23

HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen selvityksen:

Sosiaalivirastossa on tällä hetkellä käynnissä kaupunginvaltuuston 25.8.2010 (183 §) tekemän päätöksen nojalla seuraavat palvelusetelikokeilut:

- lapsiperheiden kotipalvelu

- vammaisten henkilökohtainen apu

- sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille

- vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen

- lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)

- vanhusten päivätoiminta

- omaishoitajien lomitus.

Väliraporttina sosiaaliviraston palvelusetelikokeiluista voidaan todeta, että asiakkaan valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin käyttöä laajentamalla on sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista. Aiemmin käyttöön otetun vanhusten palveluasumisen palvelusetelin käyttökokemusten perusteella tiedettiin, että uuden palvelujen tuottamistavan käyttöön ottaminen ja toiminnan vakiintuminen vaatii aikaa. Palvelusetelikokeiluista ja vakinaisessa käytössä olevasta vanhusten palveluasumisen palvelusetelistä saatujen kokemusten perusteella palveluseteli tulisi vakinaistaa yhdeksi omia palveluja täydentäväksi tuottamistavaksi Helsingissä.

Käyttäjiltä ja tuottajilta saatu palaute esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelistä on ollut lähtökohtaisesti positiivista. Sosiaalivirastossa käynnissä olevista yhteensä seitsemästä kokeilusta eniten palvelusetelin käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden kotipalvelussa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Näihin palveluihin on myös löytynyt palveluntuottajia.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen palvelusetelin käyttö on rajoittunut lähinnä yksittäisten asiakkaiden erikoistilanteisiin, joissa palveluja ei muilla tavoin ole ollut mahdollista järjestää joustavasti. Lasten päivähoidon kerhotoiminnan palvelusetelin osalta asiakasmääriin on saattanut vaikuttaa kunnallisen kerhotoiminnan ja sen markkinoinnin lisääminen sekä elokuussa 2011 alkanut maksuttomuuskokeilu. Kerhotoimintaa tarjoavat sosiaaliviraston lisäksi myös seurakunnat ja erilaiset järjestöt. Vanhusten päivätoiminnan osalta oli jo kokeilun alkuvaiheessa tiedossa, että aloitettavassa ryhmässä tulee olla vähintään 15 asiakasta ennen kuin tuottaja pystyy käynnistämään päivätoimintapaikan. Tästä syystä päivätoiminnan palvelusetelin vakiintuminen tulee viemään aikaa ja palveluntuottajien kanssa on yhteistyössä kehitettävä uusia tapoja markkinoida ja ohjata asiakkaita palvelusetelin piiriin.

Omaishoitajien lomituksen palvelusetelin käyttöalue on kokeilun perusteella osoittautunut vanhuspalveluissa liian suppeaksi. Omaishoitajilla on tarvetta saada hoidettava lyhytaikaishoitoon pi-demmäksi aikaa kuin pelkästään lakisääteisinä lomapäivinä. Usein lakisääteiset vapaapäivät ja muu lyhytaikaishoito yhdistetään samalle hoitojaksolle, jolloin pelkästään lakisääteiseen vapaaseen kohdentuva palveluseteli ei palvele asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluseteliä tulee kehittää siten, että se kattaa myös muun kuin lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon hoivayksikössä. Vanhusasiakkaiden näkökulmasta tulee myös pohtia, löytyykö palvelusetelin avulla keinoja tukea omaishoitoperheiden (hoitajan ja hoidettavan) yhteistä kuntoutumista. Sekä vammaisten että iäkkäiden palvelusetelin käyttäjien näkökulmasta palveluseteliä tulee kehittää siten, että sillä voi ostaa esimerkiksi lyhytaikaishoidon tai muun vapaan järjestämiseksi palvelua kotiin.

Yleisesti voidaan todeta, että palvelusetelin arvon määrittely vaikuttaa sekä asiakkaiden että palvelun tuottajien toimintaan. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys- ja sosiaalitalouden yksikön sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan palvelusetelin arvolla voidaan vaikuttaa tuottajien halukkuuteen tarjota palveluja palveluseteliasiakkaille, kilpailun asteeseen yksityisellä sektorilla ja myös asiakkaiden omavastuuosuuden oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri tuloluokissa.

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti edellä selvitetyn perusteella esittää, että sosiaalilautakunta oikeutetaan 1.7.2012–31.12.2012 päättämään palvelusetelikokeiluista sekä niissä tarvittavista toimenpiteistä.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon toiminnan uudistamiseen liittyvät johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Tässä yhteydessä tulee huomioitavaksi myös palveluseteliin liittyvän päätöksenteon sisällyttäminen virastojen johtosääntöihin.

Käsittely

07.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksensa kolmannen, sanalla "Väliraporttina" alkavan kappaleen viimeisen virkkeen loppuosan, joka kuului: "yhdeksi palvelujen tuottamistavaksi Helsingissä", kuulumaan seuraavasti: "yhdeksi omia palveluja täydentäväksi tuottamistavaksi Helsingissä".

Merkittiin lisäksi, että esittelijä muutti Esittelijä -osion toiseksi viimeisen kappaleen alun "Tutkimuksen johtopäätöksinä" kuulumaan seuraavasti: "Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä".

17.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526

marjo.lindgren(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566