Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 174

Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelun lähetekeskustelu

HEL 2012-005818 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     merkitä keskustelun tiedoksi ja

2.     todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi uuden strategiaohjelman valmistelutyössä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategiaohjelma 2009-2012

2

Strategiaohjelman selvitystehtävien seuranta 020412

3

Suurten kaupunkien strategiat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi

2.     merkitä keskustelun tiedoksi ja

3.     todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi uuden strategiaohjelman valmistelutyössä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuustokaudella 2009–2012 on toteutettu kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymää strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

Kaupunginhallitus kehotti strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksessä 22.6.2009 kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan huomioon, että strategiaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko valtuustokautta 2009–2012 ja että toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti 22.6.2009 koskien 27 selvitystehtävää ja erillisiä toimintaohjelmia kaupungin eri toimialoja käynnistämään niihin liittyvän valmistelun. Näistä selvitystehtävistä on raportoitu kaupunginhallitukselle puolivuosittain. Kaupunginhallituksessa 2.4.2012 käsitelty viimeisin seurantaraportti on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on ollut kaupungin talousarvio. Strategiaohjelma on esitetty vuosittain kaupungin talousarvion yleisperusteluosassa. Talousarvion laatimisen yhteydessä virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt määrittelevät omassa strategiatyössään kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialansa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Virastot ja liikelaitokset valmistelevat keväisin talousarvioehdotuksensa lautakuntien ja johtokuntien päätettäväksi. Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Kaupunginhallituksen rooli strategiaohjelman seurannassa on ollut keskeinen. Khs on seurannut ja ohjannut strategiaohjelman toteutusta talousarviovalmistelun yhteydessä ja iltakouluissa. Tätä menettelyä on syytä jatkaa myös seuraavalla valtuustokaudella tulevan strategiaohjelman ohjaamisessa.

Strategiaohjelmasta päätettäessä todettiin, että valtuustokauden aikana strategiaohjelmaa tarkistetaan, mikäli kaupungin toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä kaupungin toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Valtuustokauden aikana talouden ja toiminnan ohjauksen tarkistukset on tehty vuosittain osana talousarvioprosessia kaupunginvaltuuston käydessä talousarvion lähetekeskustelun, kaupunginhallituksen antaessa talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja kaupunginvaltuuston päättäessä talousarviosta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät virastojen ja liikelaitosten talousarviovuoden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat valtuuston keskeinen ohjausväline strategiaohjelman toteuttamisessa.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana neljännesvuosittaisessa kaupungin toiminnan ja talouden seurantaraportissa. Seurantaraportissa on esitetty virastojen ja liikelaitosten sitovat tavoitteet strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä. Toteutumattomat sitovat tavoitteet raportoidaan valtuustolle erikseen. Virastojen ja liikelaitosten muut toiminnalliset tavoitteet kuvaavat virastojen ja liikelaitosten palvelujen määrää ja laatua yksityiskohtaisemmalla tasolla. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetään vuosittain selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessa, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Strategiaohjelman toteuttamisen etenemistä on raportoitu lisäksi mm. ympäristöraporteissa ja henkilöstöraporteissa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee strategiaohjelmaa valtuustokauden puolivälin ja lopun seminaareissa. Valtuustokauden puolivälin seminaarissa 3.–4.2.2011 seurattiin strategiaohjelman 2009–2012 toteutumista.

Strategiaohjelman 2009–2012 osalta vuoden 2010 talousarvio oli ensimmäinen vuosi, jonka tavoitteiden asettamiseen strategiaohjelma vaikutti. Vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä arviointikertomus arvioivat strategiaohjelman toteutumista. Kesällä 2012 kaupunginvaltuusto saa käsiteltäväkseen vuoden 2011 vastaavat tiedot, jolloin on käytettävissä kahden vuoden seurantatietoa strategiaohjelman vaikutuksesta.

Monet strategiaohjelmaan sisältyvät tavoitteet ovat pitkävaikutteisia ja mittarit hitaasti muuttuvia. Useista hyvinvoinnin alueista odotetaan vielä keväällä 2012 vuosiin 2010–2011 kohdistuvia uusimpia tilastotietoja. Tietojen valmistuessa vuoden 2012 aikana kaupungin tietokeskus kokoaa tietoja ja tutkimuksia strategiaohjelman vaikuttavuudesta.

Kaupunginvaltuustolle on suunniteltu valtuustokauden päättävää seminaaria 15.–16.11.2012. Seminaariin kootaan tietopaketti kaupungin tilasta ja kehityksestä, jotta valtuusto voi arvioida strategiaohjelman vaikuttavuutta.

Helsingin strategiaohjelman vertailemiseksi Suomen suurten kaupunkien strategioihin on esityslistan liitteenä 3 kaupungin tietokeskuksen maaliskuussa 2012 julkaisema Heikki Helinin ja Sakari Möttösen julkaisu: Kohti aurinkoista tulevaisuutta: suurten kaupunkien strategiat.  Julkaisuun on koottu 11 suurimman kaupungin voimassa olevien strategioitten keskeisimmät osat. Julkaisussa tarkastellaan strategioiden kuvauksen ohella strategiatyön taustoja, toimintatapoja ja käytäntöjä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuluvan valtuustokauden strategiaohjelmamenettely muodostaa toimivan lähtökohdan myös seuraavaan valtuustokauteen valmistautumiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että osana strategiaohjelman valmistelua on tarkoitus kuulla myös kaupunkilaisten ajatuksia ja ideoita kaupungin tulevan kehittämisen mahdollisuuksista.

Kaupunginhallitus seuraa strategiaohjelman valmistelua syyskauden iltakouluissa. Kaupunginhallitus arvioi kaupungin tulevia strategisia haasteita talousarvion 2013 valmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallituksen mielestä asiasta tulisi käydä kaupunginvaltuustossa lähetekeskustelu.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuustossa nyt käytävä lähetekeskustelu on osa valmistelua. Tämän johdosta ei päätöksentekoa, lukuun ottamatta pöydälle panoa tai palautusta, tulisi kaupunginvaltuustossa sallia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strategiaohjelma 2009-2012

2

Strategiaohjelman selvitystehtävien seuranta 020412

3

Suurten kaupunkien strategiat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 550

HEL 2012-005818 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi

2.     merkitä keskustelun tiedoksi ja

3.     todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi uuden strategiaohjelman valmistelutyössä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566