Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 175

Lainan myöntäminen Nuorisojääkenttä Oy:lle

HEL 2011-005666 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Nuorisojääkenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 840 000 euron suuruisen lainan jäähallin peruskorjausta varten seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi omistamaansa kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorisojääkenttä Oy:n lainahakemus

2

Valtionavustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Nuorisojääkenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 840 000 euron suuruisen lainan jäähallin peruskorjausta varten seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi omistamaansa kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Nuorisojääkenttä Oy ylläpitää vuonna 1976 valmistunutta jäähallia Myllypuron liikuntapuistossa.
Jäähallissa on kaksi kaukaloa oheistiloineen.

Myllypuron jäähallin maapohja on vuosien kuluessa jäätynyt syvälti, mikä on aiheuttanut vakavia routimisongelmia. Nämä uhkaavat pahimmillaan koko hallin toiminnan jatkuvuutta. Peruskorjaushankkeessa kenttäalue paalutetaan ja paalutuksen varaan rakennetaan kantava teräsbetonilaatta ja uusi rataputkisto. Lisäksi jäätyneen perusmaan ja betonilaatan väliin asennetaan routaputkisto. Peruskorjauksen olisi tarkoitus alkaa toukokuussa 2012 ja valmistua syys- lokakuussa.

Hankkeen tarkennettu kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2 100 000 euroa (alv 0 %) ja se on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Oma pääoma                                              100 000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus          700 000 euroa (haettu)
Rahoituslaitoslaina                                       460 000 euroa
Helsingin kaupungin laina                             840 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 630 000 euroa. Yhtiön ilmoituksen mukaan puuttuva rahoitus katetaan lisäämällä rahoituslaitoslainaa. Halliyhtiö on varautunut peruskorjauksen maksuun korottamalla tuntihintoja.

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2012, 293 § oikeuttaa liikuntaviraston tekemään Nuorisojääkenttä Oy:n kanssa uuden vuokrasopimuksen ajalle 1.1.2012 - 31.12.2028. Aiempi vuonna 2006 tehty vuokrasopimus päättyy 31.12.2023. Valtion rakentamisavustuksen ehtona on, että kiinteistön maanvuokrasopimus on voimassa vähintään 15 vuotta.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 840 000 euron suuruisen lainan myöntämistä Nuorisojääkenttä Oy:lle perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorisojääkenttä Oy:n lainahakemus

2

Valtionavustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

 

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Varainhallinta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 551

HEL 2011-005666 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Nuorisojääkenttä Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 840 000 euron suuruisen lainan jäähallin peruskorjausta varten seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi omistamaansa kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 27.03.2012 § 64

HEL 2011-005666 T 02 05 03 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Nuorisojääkenttä Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 840 000 euron laina jäähallin peruskorjausta varten.

Nuorisojääkenttä Oy ylläpitää vuonna 1976 valmistunutta jäähallia Myllypuron liikuntapuistossa.

Jäähallissa on kaksi kaukaloa oheistiloineen. Lisäksi hallista löytyy kahvio ja peilisali, joka rakennettiin viimeisimmän korjauksen yhteydessä.

Lautakunta päätti 12.12.2006 vuokrata Nuorisojääkenttä Oy:lle 45. kaupunginosassa (Vartiokylä/Puotinharju) sijaitsevan 10 413 neliömetrin suuruisen tontin nro 45063 / 4, joka sijaitsee kiinteistöjen 91-405-4-229, 91-433-2-1109 ja 91-45-63-1 alueilla, liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.1.2007 - 31.12.2023.

Lautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2012 esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeutettaisiin vuokraamaan yllämainittu alue Nuorisojääkenttä Oy:lle ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2028. Nuorisojääkenttä Oy on hakenut valtion rakentamisavustusta Myllypuron jäähallin peruskorjaukseen. Rakentamisavustuksen ehtona on, että kiinteistön maanvuokrasopimus on voimassa vähintään 15 vuotta.

Myllypuron jäähallin maapohja on vuosien kuluessa jäätynyt syvälti, mikä on aiheuttanut vakavia routimisongelmia. Nämä uhkaavat pahimmillaan koko hallin toiminnan jatkuvuutta.

Hankkeessa kenttäalue paalutetaan, ja paalutuksen varaan rakennetaan kantava teräsbetonilaatta ja uusi rataputkisto. Lisäksi jäätyneen perusmaan ja betonilaatan väliin asennetaan routaputkisto.

Peruskorjauksen olisi tarkoitus alkaa toukokuussa 2012, ja hankkeen pitäisi olla valmis syys - lokakuussa.

Neuvottelun pohjalta hankkeen kokonaiskustannusarviota on tarkennettu. Uusi kokonaiskustannusarvio on yhteensä 2 100 000 euroa (alv 0 %), joka koostuu seuraavasti:

Hallinto ja valvonta                100 000 euroa
Paalutus ja kantava laatta   1 500 000 euroa
LVI-työt                                 70 000 euroa
Muutos- ja lisätyövaraus        150 000 euroa
Muut rakennuskustannukset   150 000 euroa
Kalusteet                             130 000 euroa

Hanke olisi tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Oma pääoma                                              100 000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus 700 000 euroa (haettu)
Rahoituslaitoslaina                                       460 000 euroa
Helsingin kaupungin laina                             840 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus on hankkeen rahoituksen kannalta erittäin tärkeä. Jos avustus toteutuu haettua pienempänä, puuttuva osa katetaan lisäämällä rahoituslaitoslainaa.

Halliyhtiö on varautunut peruskorjauksen maksuun korottamalla tuntihintoja.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Nuorisojääkenttä Oy:n rakennushanke on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Myllypuron jäähallin perusparantaminen esitetyllä tavalla ja sitä kautta sen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on Helsingin kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden mukaista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566