Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/34

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kaj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sari Näre understödd av ledamoten Jessica Karhu under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att det säkerställs att kvinnor har möjlighet till nakenbad i ett strandområde reserverat för kvinnor, t.ex. på Fölison.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sari Näres förslag om återremiss godkänts.

5 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det säkerställs att kvinnor har möjlighet till nakenbad i ett strandområde reserverat för kvinnor, t.ex. på Fölison.

Ja-röster: 23
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen, Arja Karhuvaara, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Silvia Modig, Sari Näre, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Blanka: 17
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Eeva Kuuskoski, Lasse Liemola, Jyrki Lohi, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas, Markku Vuorinen

Frånvarande: 2
Tarja Tenkula, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

2

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sari Näre väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sari Näre föreslår i sin motion att det i staden ska planläggas ett badstrandsområde för nakenbad och hundbad i närheten av metrobanan.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att det på rimligt promenadavstånd från de befintliga och de planerade metrostationerna finns tio allmänna badstränder. Här ingår nuvarande och planerade stränder. Största delen av dessa är också upptagna som badstränder i detaljplanen.

Med undantag för Björkholmens badstrand har det inte upptagits några nya badstrandsområden i planerna för områdena nära metron, eftersom planläggning av badstränder för de specialgrupper som anges i motionen kräver en framställning från idrottsverket eller idrottsnämnden om anvisning av ett badstrandsområde för särskilda besökargrupper. Badplatserna för hundar kan troligen hänföras till hundparkerna, som byggnadskontoret eller idrottsverket kan förlägga till rekreationsområden efter att ha diskuterat saken med stadsplaneringskontoret eller utifrån en gemensamt utarbetad parkplan. På detta sätt kan de föränderliga behoven i användningen av rekreationsområden och rekreationstjänster beaktas smidigt i planläggningsarbetet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sari Näreen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 498

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 88

HEL 2011-005300 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uimarantojen osoittaminen eri käyttäjäryhmille kuuluu liikuntalautakunnan ja -viraston päätettäviin asioihin. Näin osaltaan säilytetään joustavuutta virkistysalueiden ja -palveluiden muuttuviin käyttötarpeisiin.

Kohtuullisella kävelyetäisyydellä nykyisiltä ja suunniteltavilta metroasemilta – linnuntietä runsas kilometri – on kymmenen yleistä uimarantaa, nykyiset ja suunnitellut yhteenlaskien. Näistä valtaosa on asemakaavoitettu uimarannoiksi (kaavamerkintä VV). Tällä aluevarauksella ja kaavamerkinnällä osoitetaan myös liikuntaviraston hoitovastuu alueesta ja myös se, mihin tarkoitukseen alueelle tehtävät rakenteet tulevat. Koivusaaren uimarantaa lukuun ottamatta ei metrovarren suunnitelmiin ole otettu uusia uimaranta-alueita.

Koirille tarkoitetut uimapaikat voitaneen lukea koirapuistoihin, jotka rakennusvirasto tai liikuntavirasto voi sijoittaa virkistysalueille kaupunkisuunnitteluviraston kanssa neuvoteltuaan tai yhdessä laaditun puistosuunnitelman pohjalta. Nyt koirien uimapaikkoja on neljä eri puolilla kaupunkia.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä poisti esityksensä toisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä sanat "vaan tämä".

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566