Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 123

Kj / Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om utredning av möjligheterna till fortsatt verksamhet i daghemmet Lapinmäki

HEL 2011-007807 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Etelä-Haagan päiväkoti Lapinmäen jatkomahdollisuuksien selvittämistä

3

Kiinteistöviraston tilakeskuksen lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sanna Vesikansa föreslår i sin motion att det ska utredas om daghemmet Lapinmäki kan fortsätta som daghem, om daghemstomten kan ingå i den detaljplan med byggnadsskydd som är under beredning och om ett tomtbyte kan genomföras med Sato Oy.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att daghemmet Lapinmäki är beläget i västra delen av Södra Haga, inom det s.k. Guldkantsområdet i Haga, på tomten 29068/5 vid Malmåkersvägen 8. För tomten gäller detaljplanen nr 6225, fastställd 12.9.1969, enligt vilken tomten utgör kvartersområde för byggnader för social verksamhet (YS). Tomten har en areal på 3 695 m² och byggrätten omfattar 1 300 m² vy.

Guldkantsområdet är i Generalplan 2002 upptaget som ett område dominerat av flervåningshus, vilket är värdefullt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen. Området utvecklas så att dess värden och egenskaper bevaras. I södra delen av området har det upptagits ett underjordiskt avsnitt av en motorgata.

Arbetet på en detaljplaneändring för området inleddes våren 2008. Målet med detaljplaneändringen är att skydda de värdefulla byggnaderna och miljöerna i Guldkantsområdet genom detaljplanen. Samtidigt utreds möjligheterna till kompletteringsbyggande.

Barndaghemmets byggnad och tomt är i Sato Oy:s ägo och hyresavtalet är fortfarande giltigt. Daghemmet omfattar 1 482 m² lägenhetsyta och det har plats för 134 barn. Byggnaden färdigställdes år 1975. För några år sedan såg det ut som om behovet av dagvårdsplatser i Haga skulle minska och att det nybygge som färdigställs i början av år 2013 vid Byavägen skulle ersätta daghemmet Lapinmäki. Antalet platser i det nya daghemmet vid Byavägen blir 84. Behovet av dagvård har dock under den senaste tiden ökat kraftigt såväl i Haga–Sockenbacka som i Grejus–Munksnäs. Socialverket vill därför förlänga hyresavtalet med daghemmet Lapinmäki.

Daghemmet är i dåligt skick och behöver åtminstone en omfattande ombyggnad. Om daghemmet fortsätter som hyresprojekt, underhandlar lokalcentralen med ägaren om villkoren för ombyggnaden. Ett alternativ är att daghemsbyggnaden med tomt överförs i stadens ägo, t.ex. genom ett avtal om tomtbyte. Eftersom byggnaden redan är 37 år gammal, kommer ombyggnadskostnaderna att motsvara minst prisnivån för nybyggande. En ombyggnad kommer således troligen inte att vara ekonomiskt motiverat, utan ett förnuftigt alternativ vore att riva byggnaden och bygga en ny.

Det har redan förts preliminära underhandlingar mellan Helsingfors stad och Sato Oy om ett tomtbyte, genom vilket daghemstomten överförs i stadens ägo. Hittills har det inte kommit fram något som hindrar ett tomtbyte.

Daghemmet Lapinmäki är centralt beläget i västra Helsingfors och tjänar hela detta område. Av dessa skäl anser stadsstyrelsen att det inte är motiverat att i den kommande detaljplaneändringen omdisponera tomten 39068/5. Stadsstyrelsen anser det också vara viktigt att daghemsbyggnaden inte får några skyddsbestämmelser som begränsar en ombyggnad eller nybyggnad på tomten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Etelä-Haagan päiväkoti Lapinmäen jatkomahdollisuuksien selvittämistä

3

Kiinteistöviraston tilakeskuksen lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 485

HEL 2011-007807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566