Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 117

Kj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite järjestöportaalin perustamisesta

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite

2

Sosiaaliviraston lausunto vt Johanna Sumuvuoren aloitteeseeen

3

Ympäristökeskuksen lausunto Hallintokeskukselle valtuutettu Sumuvuoren aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori esittää aloitteessaan, että kaupunki perustaisi järjestöille oman palveluportaalin.

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot 33 virastolta ja liikelaitokselta. Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että hallintokuntien tarjoamat palvelut järjestöille ovat moninaisia ja kustakin toimialasta riippuvaisia. Järjestöyhteistyön periaatteet vaihtelevat näin hallintokunnittain, ja kaupungin yhtenäiset linjaukset puuttuvat.

Kaupungin järjestöille tarjoamia palveluja ja niihin liittyvät tiedot on jo nyt koottu yhteen paikkaan kaupungin asiointiportaaliin (asiointi.hel.fi). Verkkopalvelun kautta sekä kaupunkilaiset että yritykset ja yhdistykset voivat asioida kaupungin kanssa. Yritykset ja yhdistykset -osiosta järjestöt voivat hakea avustuksia, tapahtumatoimilupaa ja toimitiloja.

Vuoden 2012 alusta lähtien asiointiportaalin avustukset-osiosta ovat löytyneet kaikki kaupungin järjestöille tarjoamat avustushakemukset ja näihin liittyvät palvelukuvaukset, avustuksenhakuohjeet, palvelusta vastaava taho sekä linkki lisätietoihin palvelusta vastaavan viraston omille verkkosivuille. Järjestöt voivat jättää avustushakemukset sähköisesti ja seurata niiden käsittelyä omassa asiointikansiossaan. Asiointiportaalin kautta järjestöt voivat myös tehdä yhdellä sähköisellä tapahtumailmoituksella lähes kaikki tarvittavat ilmoitukset ja lupahakemukset Helsingissä järjestettävään tapahtumaan.

Tällä hetkellä asiointiportaalista löytyvät kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilojen sähköiset lomakkeet sekä lisätietoa vapaista toimitiloista. Tämän lisäksi kaupungin eri hallintokunnilla on käytössään erilaisia tilanvaraus- ja tilanhallintajärjestelmiä. Sosiaaliviraston ja kaupunginkirjaston lausunnoissa todetaan, että kaupungilla toimii eri virastojen edustajista koostuva tilanvaraustyöryhmä, jonka tavoitteena on selvittää virastojen erilaisia vuokrausperiaatteita sekä yhdenmukaistaa erilaiset järjestelmät ja tuoda ajantasainen tieto vapaana olevista tiloista verkkoon siten, että ne ovat tilattavissa asiointiportaalissa yhden varausjärjestelmän kautta. Työryhmää vetää talous- ja suunnittelukeskus.

Järjestöjä koskevan tiedon saatavuutta voidaan parantaa kaupungin nyt käynnissä olevan pääsivuston hel.fi-portaalin uuden konseptin ja ulkoasun suunnittelun myötä. Uudistuksen tavoitteena on käyttäjälähtöinen verkkopalvelu, jossa muun muassa kaupungin eri kohderyhmät huomioidaan nykyistä paremmin. Uudistustyön osana on jo alettu suunnitella hel.fi-portaaliin avattavia kaupunginosasivuja, joille kootaan kaupungin verkkosivuilla olevaa tietoa kaupunginosittain. Vastaavasti järjestöt voidaan ottaa huomioon omana kohderyhmänään. Uudistuksessa myös sähköiset asiointipalvelut tullaan nostamaan enemmän esille. Uuden hel.fi-portaalin käyttöönotto on tarkoitus aloittaa vaiheittain vuoden 2012 loppupuolella. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hel.fi-portaalin uudistuksen yhteydessä järjestöt huomioidaan kaupungin verkkosivuilla omana kohderyhmänään, ja niitä koskeva tieto kootaan sivustolla yhteen paikkaan, johon liitetään myös linkit järjestöille kaupungin asiointiportaalissa (asiointi.hel.fi) tarjottaviin verkkoasiointipalveluihin. Jo nyt järjestöille tarkoitetut verkkoasiointipalvelut ovat varsin hyvin löydettävissä kaupungin asiointiportaalista, jonka palvelutarjontaa järjestöjen osalta myös jatkuvasti laajennetaan. Tällä tavoin aloitteessa mainitut tavoitteet erillisen järjestöportaalin rakentamiselle voidaan käytännössä toteuttaa osana kaupungin hel.fi-sivuston kehittämistyötä, kun järjestöjen tarvitsema tieto ja palvelut voidaan hallintokuntarajoista riippumatta keskittää sekä hel.fi-sivustossa että asiointiportaalissa omiksi helposti löydettäviksi kokonaisuuksikseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite

2

Sosiaaliviraston lausunto vt Johanna Sumuvuoren aloitteeseeen

3

Ympäristökeskuksen lausunto Hallintokeskukselle valtuutettu Sumuvuoren aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 479

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

 

Nuorisotoimenjohtaja 23.3.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Helsingin nuorisoasiainkeskus kannattaa järjestöille suunnatun tiedon kokoamista yhdeksi verkkopalveluksi sekä järjestöyhteistyön periaatteiden yhteistä linjaamista. Järjestöavustusten, toimitilojen ja muiden järjestöille suunnattujen palvelujen osalta on tarkoituksenmukaista kehittää sivusto, josta järjestöt ja muut toimijat saavat helposti palvelutarjottimen haltuunsa sekä ajankohtaisen tiedon mm. erilaisten lupakäytäntöjen osalta. Sivusto toisi myös eri hallintokuntien hyvät palvelukäytännöt muiden käyttöön.    

Helsingin kaupunki on vuoden 2012 alusta siirtynyt sähköiseen avustusten hakuun ja käsittelyyn kaikkien lautakuntien avustusten osalta. Nuorisoasiainkeskus on ollut kehittämishankkeessa aktiivisesti mukana ja pilotoinut järjestelmää jo vuoden 2011 puolella. Asiointi.hel.fi – palveluun tullaan keskittämään Helsingin kaupungin sähköisiä palveluja ja sen tavoitteena on toimia sähköisen asioinnin yhden luukun palveluna. Palvelusta löytyy kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen palveluja. Myös nuorisolautakunnan avustukset löytyvät täältä.

Avustukset on kuvattu palvelussa keskitetysti palvelukuvauksin, josta hakija saa tietoa avustuksen kohderyhmästä, käytön edellytyksistä, asian käsittelyn etenemisestä, käsittely- ja voimassaoloajasta sekä palvelusta vastaavasta kaupungin tahosta. Lisäksi palvelukuvaussivuilta löytyy linkki lisätietoihin.

Hakija saa palveluun oman asiointikansion, jossa hakemuksia voi lähettää, päivittää ja täydentää. Asiointikansioon tulee näkyviin asiaa käsittelevän henkilön nimi, jolloin vuorovaikutuksen käyminen asiaa valmistelevan henkilön kanssa tulee mahdolliseksi helpommin.  Myös hakemuksen käsittelytila tulee näkyviin hakijalle asiointikansioon.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan mahdollisuus sähköiseen avustusten hakuun lisää asiakkaiden mahdollisuuksia saada keskitetysti tietoa avustusten saatavuudesta ja avustamisen periaatteista sekä helpottaa vuorovaikutuksen käyntiä valmistelijoiden kanssa hakijan avustushakemuksiin liittyen.

Kaupungissa toimivilla järjestöillä ja muilla ryhmillä on huutava pula kokoontumis- ja toimintatiloista.  Nuorisoasiainkeskus pitää yhtä lailla tärkeänä sitä, että tämän asian osalta kiirehdittäisiin sähköisen tilanvarausjärjestelmän kehittämistä, jotta järjestöjen tarpeisiin vastattaisiin ja samalla kaupungin tilat saataisiin entistä tehokkaampaan käyttöön. Lopuksi nuorisoasiainkeskus toteaa, että sen toimitilojen käyttö on maksutonta helsinkiläiselle yhdistystoiminnalle.

Lisätiedot

Toivonen Markku, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

 

Rahoitusjohtaja 23.3.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Kvsto 28.11.2011, asia 17

Järjestöjen tekemä työ ja järjestöt yhteistyökumppaneina ovat arvokkaita kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Kaupungin strategiaohjelmassa myös korostetaan kaupunkilaisten omaa vastuuta, jonka yksi ilmentymä on vapaaehtoistyö.

Uusi sähköinen avustusjärjestelmä otettiin kaupungilla käyttöön vuoden 2012 alussa ja se tulee edistämään järjestöavustusten koordinointia ja helpottamaan avustusten hakua. Kaikki kaupungin järjestöille tarkoitetut avustushakemukset ja näihin liittyvät palvelukuvaukset ja ohjeet ovat jo nähtävissä yhdessä paikassa. Järjestöt voivat jättää avustushakemuksensa sähköisesti asiointi.hel.fi -portaalin kautta ja seurata hakemuksensa käsittelyä asiointi-kansiossaan. Avustusten hakemisesta tullaan myös jatkossa tiedottamaan keskitetysti kaupungin verkkosivuilla. Avustuksia voi jättää mm. kulttuurikeskuksen, liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen sekä terveys-, sosiaali- ja opetustoimen alaiseen toimintaan liittyen. Yhteensä yksitoista virastoa myöntää avustuksia järjestöille, kukin omalla alallaan. Hakuaikoja ja myöntämisperiaatteita ei ole kaikilta osin mahdollista yhtenäistää avustettavissa toiminnoissa olevien erojen vuoksi. Hakuajat ja myöntämisperiaatteet on pyritty määrittämään mahdollisimman pitkälle huomioiden eri hakijoiden toiminta.

Lisätiedot

Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.03.2012 § 50

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa järjestöportaalin perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

HKL on raitio- ja metroliikenteen operaattori sekä omistaa ja ylläpitää Helsingin alueella joukkoliikenneinfran.

HKL:llä ei ole valtuustoaloitteessa mainittuja järjestöille suunnattuja palveluja, toimitilojen vuokrausta eikä HKL anna järjestöille avustuksia.

Aloitteessa ehdotetun järjestöportaalin perustaminen on kyllä kannatettava ajatus, mutta asia ei kuulu HKL:n toimialueeseen tai tehtäviin.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

 

Toimitusjohtaja 29.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

 

Hallintokeskus on pyytänyt terveyskeskukselta lausuntoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteesta (Kvsto 28.9.2011 asia 17) järjestöportaalin perustamisesta. Hallintokeskus pyytää terveyskeskukselta lisäksi tietoja siitä, millaisia palveluja ja yhteistyömuotoja terveyskeskus tarjoaa järjestöille, millaisin periaattein sekä miten nämä palvelut ovat järjestöjen saavutettavissa. Lausunnossa pyydetään lisäksi ilmoittamaan, millaisia viestintämuotoja ja -tarpeita terveyskeskuksella on järjestöyhteistyöhön liittyen.

Terveyslautakunnan toiminta-avustukset järjestöille

Terveyskeskuksen merkittävin yhteistyömuoto järjestöjen kanssa on terveyslautakunnan järjestöille myöntämät toiminta-avustukset. Terveyslautakunta myöntää vuosittain avustusta järjestöille, joiden toiminta tukee terveyskeskuksen tavoitteita merkittävien kansanterveysongelmien ennaltaehkäisyssä.

Terveyslautakunta on erikseen vahvistanut (23.3.2004) ne periaatteet, joilla se nämä avustukset myöntää. Terveyskeskus ilmoittaa toiminta-avustusten hakuajat omilla internetsivuillaan sekä maksetuilla lehti-ilmoituksilla Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa.

Terveyslautakunta päätti tämän vuoden toiminta-avustusten käsittelyn yhteydessä, että se tekee päätöksen ensi vuoden toiminta-avustusten hakuajasta ja virastokohtaisista myöntämiskriteereistä vasta syksyllä 2012 johtuen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden yhdistymisestä, ja siitä että vuoden 2013 avustushakemukset suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti kaupungin asiointiportaalin kautta sähköiseen avustustenhakujärjestelmään.

Terveystapahtumien ja koulutusten järjestäminen

Terveysasemat sekä neuvola ja terveyden edistämisen yksikkö järjestävät vuosittain asukkaille terveystapahtumia sekä potilaille ja heidän omaisilleen terveysaiheisia tietoiskuja ja luentoja yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Näistä tilaisuuksista tiedotetaan asukkaille terveyskeskuksen Itsehoitosivujen (www.hel.fi/itsehoito) tapahtumakalenterin, maksettujen lehti-ilmoitusten, lehdistötiedotteiden ja toimipisteissä jaettavien esitteiden avulla.

Kaupunginsairaaloiden poliklinikat, kotihoito ja psykiatria järjestävät yhdessä järjestöjen kanssa ensitietoryhmiä ja koulutusta potilaille ja heidän omaisilleen. Esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä ovat muun muassa Alzheimer liiton kanssa järjestämät muisti-illat , Diabetesliiton kanssa järjestettävät diabetesluentosarjat, ensitietoryhmät Keliakialiiton ja Crohn ja Colitis -yhdistysten kanssa ja Suomen mielenterveysseuran kanssa toteutettava Depressiokoulu.

Sopimuksiin perustuva järjestöyhteistyö

Kaupunginsairaalan kuntoutusyksikkö tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvän kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen järjestämisessä. Yhteistyö perustuu järjestöjen kanssa tehtäviin sopimuksiin.

Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä on Sydänliiton kanssa tehtävä yhteistyö, jossa kaksi Sydänliiton sydänkuntoutusohjaajaa työskentelee terveyskeskuksessa tarjoten potilaille sydänkuntoutusohjausta ja monipuolista ryhmätoimintaa. Potilaita ja heidän omaisiaan informoidaan näistä tilaisuuksista ja ryhmistä vastaanoton yhteydessä.  

Muu järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Terveyskeskuksen erilaisissa hankkeissa ja projekteissa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Savuton Helsinki -ohjelmassa järjestöpuoli on vahvasti mukana.

Terveyskeskus käyttää myös hyväkseen järjestöjen tuottamaa monipuolista esitemateriaalia, jota jaetaan vastaanotoille ja jota on saatavilla terveysasemien ja kaupunginsairaaloiden ITE-pisteistä (itsehoitopisteet).

Terveyskeskus järjestää vuosittain henkilöstölleen omaa keskitettyä täydennyskoulutusta. Tämän koulutuksen järjestämisessä hyödynnetään myös järjestöjen tarjoamaa koulutusta.

Kannanotto järjestöportaaliin

Terveyskeskus tekee säännöllisesti yhteistyötä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämän yhteistyön sujumisen kannalta on tärkeätä, että järjestöt saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedon yhteistyön tarpeesta, ja että keskinäinen tiedon välitys on turvattu.

Terveyskeskus ei kannata, että tätä tarkoitusta varten perustetaan erillinen portaali, vaan että järjestöjen tarpeet otetaan huomioon, kun parhaillaan suunnitellaan hel.fi-sivujen konseptiuudistusta. Sivuston ylläpidonkin kannalta tämä on kestävin ratkaisu.

Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä voidaan myös hyödyntää Helmi intranetin ekstranet työtiloja.

Lisätiedot

Juutilainen-Saari Jaana, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 42240

jaana.juutilainen-saari(a)hel.fi

 

Henkilöstöjohtaja 29.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Henkilöstökeskus toteaa, että aloite järjestöportaalin perustamisesta on erittäin kannatettava. Koostettu tieto, esimerkiksi portaalin muodossa, palvelisi kaupunkilaisia, kaupungin avustusjärjestelmän sekä järjestöjen tarpeita. Portaali lisäisi avustuskäytäntöjen läpinäkyvyyttä, joten tieto avustusten antamisen periaatteista ja avustussummista olisi kaikille avointa tietoa.

Järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen on keskeistä demokratian, osallisuuden ja myös kaupungin palvelustrategisten linjausten näkökulmasta. Näitä seikkoja korostetaan myös kaupungin strategiaohjelmassa 2009 – 2012.

Kaupungilla ei kuitenkaan ole varsinaisesti järjestöyhteistyöhön liittyvää strategiaa, jossa linjattaisiin, miten järjestöjen toimintaedellytyksiä kaupunkitasoisesti parannetaan. Käytännössä järjestöyhteistyötä tekevät virastot toimivat omista lähtökohdistaan käsin. Olisikin tarpeen linjata strategisella tasolla järjestöyhteistyötä ja järjestöjen roolia kaupunkikonsernissa sekä avustustoiminnassa. Tällä hetkellä virastojen erilaiset käytännöt hankaloittavat järjestöjen toimintaa ja järjestöyhteistyön ohjaamista kaupunkitasolla. Tämä korostuu maahanmuuttajajärjestöillä, joiden toiminta usein ylittää virastojen avustusten rajaukset kohderyhmien ja – toimintojen osalta. Yhtenäistä strategiaa tarvittaisiin, ja portaali voisi olla yksi osa tätä työtä.

Lisätiedot

 

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 84

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kansalaisjärjestöt ovat kaupungin hallintokunnille monin tavoin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja kaupungin etu on palvella järjestöjä hyvin ja tehokkaasti sekä avoimin ja selkein pelisäännöin. Hyvin toteutetut ja ylläpidetyt järjestöille kohdennetut verkkopalvelut voivat olla hyvä tapa edistää tätä yhteistyötä käytännön tasolla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee yksittäisissä kaavoitus- ja liikennesuunnitteluhankkeissa yhteistyötä eri alueiden asukasjärjestöjen kanssa. Asukasjärjestöt saavat kutsun käytännössä kaikkiin viraston järjestämiin eri kaavahankkeita koskeviin asukastilaisuuksiin. Järjestöjä myös informoidaan kaavoitushankkeiden käynnistymisestä. Kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija tekevät hyvin aktiivista yhteistyötä eri kaavahankkeissa järjestöjen kanssa ja järjestöt ovat myös viraston viestinnän yksi keskeisistä kohderyhmistä.  Myös lähiöprojekti tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Suoraan yhdistysten käyttöön suunnattuja tiloja kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole.

On kannatettava ajatus ryhtyä valmistelemaan järjestöille suunnattujen palveluiden viemistä verkkoon ja selkeän kokonaisuuden muodostamista niiden ympärille.  Toteutuksen ei välttämättä kuitenkaan tarvitse olla erillinen järjestöportaali. Tällainen palvelu on mahdollisesti integroitavissa luontevaksi osaksi uudistettavaa kaupungin hel.fi -konseptia, jolloin erillistä portaalia ei ehkä tarvita.

Joka tapauksessa uusien verkkopalvelujen toteuttamisen tulee olla suunnitelmallista, palvelujen vastattava aitoon kysyntään ja niiden tulee olla helppokäyttöisiä ja vaivattomasti löydettävissä. Mahdollisen järjestöportaalin osalta luontevinta olisi, että sen koordinointi olisi kaupungin hallintokeskuksen vastuulla. Myös järjestöjen oma edustus tulisi tavalla tai toisella saada mukaan palvelujen suunnitteluun, jotta palvelun ylläpitäjän ja sen käyttäjäkunnan näkemyksen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtaamaan. Lisäksi tulee varmistaa, että kaupungilla on riittävät resurssit sisällön ylläpitoon.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 28.02.2012 § 22

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamiseksi:

Kaupunginmuseolla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille suunnattuja palveluita tai palvelukokonaisuuksia. Museon palvelut ja tuotteet ovat eri järjestöille saatavilla aivan kuten muillekin asiakkaille. Mm. museon tiloihin kohdistuvat vuokraus- ja juhlapalvelut on nykyisin ulkoistettu Palmialle ja niistä on saatavilla tietoa museon verkkosivuilta, kuten muistakin palveluista. Avustuksia museo ei jaa.

Kaupunginmuseo tekee ja kehittää toki yhteistyötä eri järjestöjen (mm. kaupunginosayhdistysten kanssa) ja muiden toimijoiden kanssa, mutta tällainen yhteistoiminta on resursseista, tarpeista ja tavoitteista riippuen hyvin vaihtelevaa ja pitkäaikaiseen toiminnan suunnitteluun liittyvää kehittämistä, aivan kuten muidenkin potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää kiinnostavana kaavaillun portaalin tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, mutta toteaa, että nykytilanteessa museolla ei ole järjestöportaaliin sopivia palvelukokonaisuuksia tarjolla. Tietoa kaupunginmuseon toiminnasta on luonnollisesti mahdollista jakaa myös ehdotetun portaalin kautta. Johtokunta esittää että kaupungin nykyisiä verkkosivuja kehitetään palvelemaan paremmin järjestöjä ja muuta kansalaistoimintaa.

Esittelijä

museonjohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

 

Suomenkielisen työväenopiston jk 28.02.2012 § 18

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta Järjestöportaalin perustamisesta (Hel 2011-005399) 29.2.2012 mennessä.  Johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Sumuvuoren ym. ehdotus järjestöportaalin perustamisesta on tärkeä ja kannatettava. Järjestöt edustavat eri toimijoita yhteiskunnassa ja niiden toiminta on sekä yksilöille että yhteiskunnalle tärkeää. Julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyö on tärkeää ja siksi sen kehittymistä on hyvä tukea kaikin keinoin. Järjestöjen lisäksi portaalista saattaisivat hyötyä myös kaupungin virastot, jotka portaalin kautta saisivat tietoa toistensa järjestöihin liittyvistä toiminnoista.

Esittelijä

johtava rehtori

Taina Törmä

Lisätiedot

Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

 

Opetustoimen johtaja 28.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Opetusvirasto antaa hallintokeskukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin opetusvirasto pitää kannatettavana järjestöille suunnatun tiedon kokoamista yhteen paikkaan sekä järjestöyhteistyön periaatteiden yhteistä linjaamista siltä osin kuin se on mahdollista, sillä kaupungin eri virastot tarjoavat järjestöille hyvin erilaisia palveluja. Opetusvirasto ei kuitenkaan kannata kaupungin nykyisistä verkkopalveluista irrallisen järjestöportaalin perustamista.

Kaupungin haasteena on tällä hetkellä se, että kaupungin yhteisen verkkosivujen eli hel.fi -portaalin viestintä on enimmäkseen virastolähtöistä. Palvelut on pääosin paketoitu virastoittain ja kohderyhmiltä edellytetään kaupungin virastojen hyvää tuntemusta, jotta tarvittavat palvelut löytyvät. Hel.fi -portaalin lisäksi kaupungilla on myös asiointiportaali (asiointi.hel.fi), johon on koottu vetuma-tunnistautumista vaativat palvelut. Kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun palveluita löytyy laajasti myös Palvelukartasta. Sekä asiointiportaali että Palvelukartta on linkitetty hel.fi –portaaliin. Eri virastoilla on tämän lisäksi omia sähköisiä palveluja, kuten erilaisia tilavarausjärjestelmiä ja järjestelmiä, joihin mm. järjestöt voivat syöttää tietoa tapahtumistaan.

Helsingin kaupunki on parhaillaan uudistamassa hel.fi -portaalia.  Portaaliuudistuksessa korostuu kohderyhmälähtöinen suunnittelu. Järjestöt voitaisiin ottaa paremmin huomioon yhtenä kohderyhmänä uudessa hel.fi -portaalissa. Kaikki kaupungin järjestöille tarjoamat palvelut voitaisiin koota yhteen paikkaan hel.f i-portaaliin, jotta palveluiden käyttäjät löytäisivät ne helposti, ja jotta kaikilla järjestöillä olisi yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää niitä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta kohderyhmäajattelusta on kaupungin elinkeinopalvelun hel.fi –portaaliin omaan osioonsa kokoama ja ylläpitämä sivusto tapahtumanjärjestäjille.

Opetusvirasto tarjoaa noin 140 koulun tiloja varattavaksi ilta- ja vapaa-ajankäyttöön koulujen työaikana. Erilaiset järjestöt voivat varata tiloja käyttöönsä opetuslauta-kunnan vahvistamien jakoperusteiden mukaan. Opetuslautakunta päättää vuosittain koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksuista. Rekisteröidyt järjestöt ja yhdistykset hakeutuvat koulutilojen varaajiksi sähköisesti tilavarausjärjestelmä Webtimmin kautta. Eri järjestöjä ja yhdistyksiä palvelisi se, että kaikki kaupungin toimitilojen käyttövaraukset voitaisiin tehdä yhden ja saman järjestelmän kautta. Tämä järjestelmä voisi olla yhtenä palveluna linkitettynä järjestöille suunnatulla sivustolla hel.fi -portaalissa. Palvelusta tiedottamisessa olisi tärkeää tuoda esille se, että järjestöjen ja yhdistysten lisäksi myös muut tahot voivat varata tiloja käyttöönsä.

Toinen opetusviraston järjestöille suuntaamaa palvelu on järjestöavustusten haku iltapäivätoiminnan järjestäjille. Tämä palvelu on tarjolla kaupungin asiointiportaalissa, jossa kaikki avustusten hakutoiminnot voi etsiä yhden haun kautta. Sivulta löytyvät kaupungin kaikkien haettavien avustusten palvelukuvaukset ja linkit eri virastojen sivustoille, joilta löytyy lisää tietoa kustakin avustuksesta. Tämän palvelun voisi linkittää myös järjestöille suunnatulle sivustolle hel.fi -portaalissa.

Kolmas opetusviraston palvelu on ns. harrasteharava, jonne on koottu yhteen Vuosaaren alueen harrastuspalveluja. Nuorisoasiainkeskus ylläpitää harrastehaku-palvelua, jonne järjestöt voivat syöttää tietoa erilaisista tapahtumista.

Kuntalaisten kannalta olisi tarkoituksenmukaista, jos kaikki harrastepalvelut kaupungissa voitaisiin saada yhden ja saman sähköisen palvelun piiriin. Tämä palvelu voisi olla linkitettynä myös järjestöille suunnatulla sivustolla hel.fi –portaalissa.

Lisätiedot

Suoninen Liisa, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 86365

liisa.suoninen(a)hel.fi

 

Kulttuurijohtaja 27.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Helsingin kulttuurikeskus pitää kannatettavana järjestöille suunnatun tiedon kokoamista yhteen paikkaan sekä järjestöyhteistyön periaatteiden yhteistä linjaamista. Kulttuurikeskus ei sen sijaan kannata kaupungin nykyisistä verkkopalveluista irrallisen järjestöportaalin perustamista.

Kaupungin haasteena on tällä hetkellä se, että hel.fi-portaalin viestintä on enimmäkseen virastolähtöistä. Palvelut on pääosin paketoitu virastoittain ja kohderyhmiltä edellytetään kaupungin virastojen hyvää tuntemusta, jotta tarvittavat palvelut löytyvät. Hel.fi-portaalin lisäksi kaupungilla on myös asiointiportaali (asiointi.hel.fi), johon on koottu vetuma-tunnistautumista vaativat palvelut. Näiden lisäksi käytössä on muun muassa nuorisoasiainkeskuksen harrastehaku, jonka kautta järjestöt voivat ilmoittaa järjestämistään kursseista ja tapahtukmista.  Kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun palveluita löytyy laajasti myös Palvelukartasta.

Helsingin kaupunki on parhaillaan uudistamassa hel.fi-portaalia.  Portaaliuudistuksessa korostunee kohderyhmälähtöinen suunnittelu.  Näin ollen paras ratkaisu valtuustoaloitteessa kuvatun ongelman ratkaisemiseksi on huomioida järjestöt yhtenä kohderyhmänä uudessa hel.fi-portaalissa.

Tärkeintä olisikin koota kaikki kaupungin järjestöille tarjoamat palvelut yhteen paikkaan hel.fi-portaaliin, jotta palveluiden käyttäjät löytäisivät ne helposti ja jotta kaikilla järjestöillä olisi yhtäläinen mahdollisuus niitä hyödyntää.

Hyvänä esimerkkinä oikeansuuntaisesta kohderyhmäajattelusta on kaupungin elinkeinopalvelun kokoama ja ylläpitämä sivusto tapahtumanjärjestäjille osoitteessa:

http://www.hel.fi/hki/elinkeinopalvelu/fi/Tapahtumakaupunki/Ohjeita%20tapahtumanj_rjest_j_lle

 

Lisätiedot

Sopanen Terttu, viestintäpäällikkö, puhelin: +3589310

terttu.forsstrom(a)hel.fi

 

Kirjastotoimen johtaja 27.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginkirjasto tarjoaa palveluja hyvin erilaisille järjestöille. Yhteistyötä tehdään sekä kau-punginosakirjastoissa mm. asukasyhdistysten, urheiluseurojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa  että koko kaupunginkirjaston tasolla mm. erilaisten kulttuuri-  ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Kaupunginkirjasto tarjoaa järjestöille tiloja: sekä kokoontumistiloja että tiloja tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen. Tiloista peritään pientä vuokraa, paitsi silloin kun kyse on yhteistyöhankkeista kirjaston kanssa. Tapahtumia järjestetään pääasiassa yhteistyöhankkeina.

Käpylän kirjastossa on kokeilussa myös tilojen tarjoaminen paikallisille yhteistyöjärjestöille kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Lasipalatsin kohtaamispaikalla on Urban Office –palvelu, jossa toimistotyyppisen tilan lisäksi on saatavilla myös kokouksiin tarvittavaa tekniikkaa ja asiantuntijapalvelua. Palvelua voivat käyttää niin pienyritykset, yhteisöt kuin yksittäiset kuntalaisetkin.

Kohtaamispaikan lisäksi järjestöt voivat hyötyä myös Myllypuron mediakirjaston studiosta ja muusta tekniikasta, jolla voi tuottaa sisältöä erilaisiin medioihin. Myös mediakirjastossa asiantuntijat auttavat laitteiden käytössä.

Kaikissa kaupunginkirjaston palvelupisteissä on saatavilla neuvontapalveluja, myös järjestöjen käyttöön.

Kaupunginkirjaston varattavat tilat löytyvät kirjaston internetsivuilta:  http://www.lib.hel.fi/fi-FI/tilat/ Siellä on myös tilojen hinnasto ja näyttelyvarauslomake. Tila- ja näyttelyvaraukset tehdään suoraan asianomaiseen kirjastoon.

Kaupunginkirjasto on mukana työryhmässä, joka selvittämää mahdollisuuksia yhtenäistää kaupungin erilaisia tilanvarausjärjestelmiä. Tavoitteena on, että vapaana olevat tilat ovat jatkuvasti näkyvillä netissä ja tilattavissa yhden varausjärjestelmän kautta.

Lisätiedot

Soininvaara Anna-Maria, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

 

Satamajohtaja 21.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Helsingin Satama ei tarjoa erityisesti järjestöille suunnattua palvelua. Helsingin Satama avustaa vuosittain neljää meripelastus- ja merimiespalvelujärjestöä, joiden osalta toiminta on vakiintunutta. Helsingin Sataman edustajat käyvät myös vuosittain sataman lähistöllä toimivien asukasyhdistysten tilaisuuksissa kertomassa sataman ajankohtaisista asioista.

Helsingin Satamalla ei edellä mainitun lisäksi ole muuta palvelua, jota voitaisiin mahdollisen järjestöportaalin kautta tarjota.

Lisätiedot

Tuomola Eve, Toimistopäällikkö, puhelin: +358931033551

eve.tuomola(a)hel.fi

 

Toimitusjohtaja 17.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Lausunto

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos on kaupunkikonsernin sisäinen liikelaitos ja tarjoaa palveluitaan ainoastaan virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.  Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksella ei toistaiseksi ole yhteistyötä järjestöjen kanssa eikä hallintokunta myöskään tarjoa mitään palveluita järjestöille. Hallintokunnalla ei näin ollen ole mitään tarpeita järjestöportaalin suhteen.
 

Lisätiedot

Mirja Heiskari, Toimitusjohtaja, puhelin

mirja.heiskari(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 16.02.2012 § 7

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta:

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille suunnattuja palveluja. Eläintarhan palvelutuotteet, pääsyliput, julkaisut, opastukset ja kokoustilavaraukset ovat järjestöille samoin tavoin ja hinnoin tarjolla kuin muillekin eläintarhan kävijöille.

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelman mukaan tulevassa näyttelyrakennuksessa olisi mm. erilaisia kokous- ja harrastetiloja. Palvelujen esittely, tila- ja opastusvaraukset tai -hakemukset voisivat olla portaalin kautta järjestöjen haettavissa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

 

Palmia-liikelaitoksen jk 16.02.2012 § 13

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiassa seuraavan sisältöisen lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että tieto järjestöille tarjottavista kaupungin palveluista ja yhteistyömuodoista kerätään yhteen paikkaan ja niistä muodostetaan järjestöille oma palveluportaali.

Palmia myy myös järjestöille palvelujaan, kuten kokous- ja juhlapalveluja, tilojen vuokrausta, siivouspalveluja ja vartiointipalveluja sekä tarjoaa neuvontaa palvelujen valinnasta ja tehokkaasta hyödyntämisestä. Palmian Internet-sivuilla on tiedot tarjottavista palveluista ja yhteystiedot lisätietojen saantia ja tarjouspyyntöjä varten. Eri palveluillamme on sivuillaan omat strukturoidut tarjouspyyntö- tai yhteydenottolomakkeensa. Suurin osa palveluistamme edellyttää kuitenkin sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapahtuvaa palvelun suunnittelua ennen sopimusta.

Jos aloitteessa esitetty järjestöportaali muodostetaan, Palmia on mielellään mukana esimerkiksi Palmian palveluihin vievien linkkien muodossa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sinikka Hukari, laatukoordinaattori, puhelin: 310 27210

sinikka.hukari(a)palmia.fi

 

Hankintajohtaja 8.2.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Hallintokeskuksen lausuntopyyntö vt. Johanna Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta (28.9.2011)

Helsingin kaupungin hallintokeskus pyytää Helsingin kaupungin hankintakeskukselta lausuntoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee järjestöportaalin perustamista. Aloitteen mukaan kaupungin tulisi perustaa palveluportaali, joka sisältäisi kootusti kaikki kaupungin järjestöjä varten tarjoamat palvelut ja yhteistyömuodot asiakirjoineen. Aloitteessa todetaan, että nykyisin järjestöyhteistyön muodot ja käytänteet vaihtelevat hallintokunnittain. Sen vuoksi palveluiden saatavuudesta on hankala saada tietoa. Portaalin perustaminen lisäisi läpinäkyvyyttä ja helpottaisi tietojen löytymistä.  

Hankintakeskuksen mielestä valtuustoaloite on kannatettava. Hankintakeskuksen näkökulmasta portaalin perustamiselle ei ole estettä. Jos portaalin perustaminen tehdään julkisena hankintana, tulee noudattaa hankintalakia.

Lisätiedot

Sarmela Marja, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

 

Pelastuskomentaja 07.02.2012

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Va. pelastuskomentaja ilmoittaa, että pelastuslaitoksen ja järjestöjen välinen yhteistoiminta liittyy ennen kaikkea sopimuksiin, joilla vapaaehtoiset palokunnat sopimuspalokunnan roolissa tuottavat pelastustoimen palveluita Helsingin kaupungissa. Yhteistyö on monimuotoista ja perustuu sopimuksiin.

Sopimuspalokuntia rahoitetaan osana pelastuslaitoksen talousarviota ns. sopimuspalokuntakorvauksen muodossa, joka on vuonna 2012 noin 400 000 euroa. Sen lisäksi pelastuslaitos hankkii sopimuspalokunnille vastikkeetta pelastuskalustoa, kuten paineilmalaitteita, sammutusasuja ja viranomaisradioita. Lisäksi pelastuslaitos maksaa 75% kaupungin sopimuspalokunnilta veloittamista tonttivuokrista.

Pelastuslaitos katsoo, että erityisten ehtojensa ja palveluntuotannollisen luonteensa vuoksi sopimuspalokuntayhteistyö on parhaiten toteutettavissa nykyisellä sopimusneuvottelukäytännöllä eikä portaalista siinä ole hyötyä.

Muutoin pelastuslaitos myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden toiminta liittyy pelastuslaitoksen toimialaan. Avustusten saajia on ollut vuosittain noin viisi ja avustusmäärä yhteensä noin 125 000 euroa. Tästä merkittävä osa on kohdistunut Helsingin pelastusliitolle. Avustusten myöntäminen tapahtuu hakemuksesta ja jatkossa kaupungin sähköistä avustushakemusjärjestelmää käyttäen. Hakijoiden vähäisestä määrästä ja vakiintuneesta joukosta johtuen portaalilla ei ole saatavissa olennaista lisähyötyä nykyiseen menettelyyn.

Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos vuokraa tiloja liikuntaan ja muuhun tarkoituksiin sekä järjestöille että yksityisille yrityksille ja henkilöille. Vuokraustoiminnassa yhteisestä portaalista voisi olla hyötyä edellyttäen, että se ei ole pelkästään järjestöjen käytössä.

Muutoin pelastuslaitos katsoo, että olisi kaupungin edun mukaista kerätä yhteen tietojärjestelmään tieto eri järjestöjen saamista tuista ja avustuksista, jotta monen luukun rahastaminen voidaan välttää

Päätöksen perustelut

Hallintokeskus on pyytänyt pelastuslaitokselta lausuntoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteesta (Kvsto 28.9.2011 asia 17) ns. järjestöportaalin perustamisesta. Hallintokeskus pyytää tietoja siitä, millaisia erilaisia palveluja ja yhteistyömuotoja hallintokunta tarjoaa järjestöille, millaisin periaattein sekä miten nämä palvelut ja yhteistyömuodot ovat järjestöjen saavutettavissa. Lausunnossa pyydetään lisäksi ilmoittamaan, millaisia viestintämuotoja tai niihin kohdistuvia tarpeita hallintokunnalla on järjestöyhteistyöhön liittyen.

Lisätiedot

Nordenswan Henri, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566