Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/29

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 131

Ryj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om specialtillstånd för smidigare parkering i anslutning till arbetsuppdrag

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Arja Karhuvaara föreslår i sin motion att ett specialtillstånd för parkering i anslutning till arbetsuppdrag ska utvecklas.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och framhåller att det inte är möjligt att utveckla ett specialtillstånd för bara vissa yrkesgrupper och att staden inte genom ett eget beslut kan avvika från lagstadgade parkeringsförbud och parkeringsbegränsningar. Ett specialtillstånd skulle inte heller minska parkeringsproblemet eftersom det största problemet är att parkeringsplatserna inte räcker till.

En arbetsgrupp utredde år 2010 parkeringsfrågan när det gäller hemsjukhus- och hemtjänstpersonalen men hittade inte någon direkt modell för att lösa parkeringsproblemen. Arbetsgruppen rekommenderade bl.a. samarbete med fastighetsägarna och ett försök med att anlita byggtjänsten (Stara) för transporter.   

På- och avlastning i anslutning till arbetsuppdrag är enligt vägtrafiklagen tillåten på gångbanan om det inte finns någon parkeringsplats för ändamålet i närheten.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 493

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 06.03.2012 § 121

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Pysäköintipaikkojen riittämättömyys on ongelman ydin

Pysäköinti erityisesti  kantakaupungin alueella on vaikeaa. Erityispysäköintiluvan kehittäminen pysäköinnin helpottamiseksi aloitteessa mainituissa tapauksissa ei kuitenkaan  ole tarkoituksenmukaista, koska se ei ratkaise  tai edes helpota ongelmaa. Pysäköinnin tekee vaikeaksi pysäköintipaikkojen riittämättömyys, ei niinkään pysäköintimaksun  maksaminen.

Automaattien lisäksi pysäköintimaksun voi maksaa  kahdella eri matkapuhelinjärjestelmällä  ja ajoneuvokohtaisella Comet-laitteella. Matkapuhelinjärjestelmistä on  käynnistymässä uusi kilpailutus lähiaikoina.

Kiinteistöihin liittyvissä työtehtävissä tulisi sopia kiinteistön edustajien kanssa pysäköinnistä.  On todennäköistä, että arkipäivisin tonteilla on vapaata pysäköintitilaa.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista selvitettiin työryhmässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Tässäkin yhteydessä pysäköintipaikan löytymisen todettiin olevan se varsinainen ongelma kantakaupungin alueella. Asian helpottamiseksi työryhmä mm. esitti, että Terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualueella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan mallia, jossa vähintään kaksi autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing-autolla.

Työtehtäviin usein liittyvää purkamista ja lastaamista voidaan tieliikennelain mukaan suorittaa pysäköintikiellosta tai jalkakäytävältä, mikäli lähistöllä ei ole pysäköintipaikkaa käytettävänä tähän tarkoitukseen.

Erityispysäköintiluvan kehittäminen vain joidenkin ammattiryhmien käyttöön ei ole mahdollista. Kaikkia yrittäjiä ja toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 310 38505

kaija.kossila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 16

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Erityispysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin ongelmana on lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys. On selkeintä, että kaikki maksavat pysäköinnistä tavanomaiseen tapaan. Mobiilit maksutavat helpottavat pysäköinnistä maksamista.

Pysäköinti on viime vuosien aikana vaikeutunut kantakaupungin katujen varsilla. Vaikeimmilla alueilla on kysymys ennen kaikkea pysäköintipaikkojen kokonaismäärän riittämättömyydestä.
Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöaste suppean tutkimuksen perusteella elokuussa 2009 ydinkeskustan vilkkaimmilla kadunvarsipaikoilla päiväaikaan kello 9-19 oli 85 %. Vapaan paikan löytäminen muuallakin kantakaupungissa on vaikeaa.

Uusilla asuinalueilla yleiset pysäköintipaikat ja kadunvarsipaikat on varattu ensisijaisesti asiointi- ja vieraspysäköintiä varten. Pysäköintipaikka löytyneekin hieman helpommin kuin vanhoilla alueilla kantakaupungissa. Esikaupunkialueiden tonttikaduilla on pysäköinti pääsääntöisesti rajoittamatonta.

Määräaikaisen projektikohtaisen pysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin ongelmana on kantakaupungissa lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Eri ammattiryhmien jakaminen tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ammattiryhmiin on myös vaikeaa. Paikkojen varaaminen luvan haltijoille katualueelta ei ole tarkoituksenmukaista, koska merkityt paikat saattaisivat olla joka tapauksessa hyvinkin kaukana kohteesta. Toisaalta paikkojen merkitseminenkään ei takaisi sitä, että paikka olisi vapaana.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston alueidenkäyttöyksikkö vastaa yleisten alueiden vuokrauksesta rakennustyöhön. Alue vuokrataan työmaatoimintoihin liittyen eikä vuokrattavalla alueella ole pysäköinti yleensä sallittua. Työtehtävien hoitoon liittyvä pysäköinti on hoidettava kuten muukin asiointipysäköinti. 

Työtehtäviin liittyvää pysäköintiä voidaan helpottaa hankkimalla Comet-maksulaite tai rekisteröityä pysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella, jolloin ainakin maksuautomaatin etsimiseltä vältyttäisiin. Tonteilla ja kiinteistöjen alueilla saattaisi ainakin päivisin olla tilaa. Pysäköinnistä tulee tällöin sopia asianomaisten tahojen kanssa.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on erikseen selvittänyt kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Työryhmä esitti, että terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualueella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan yhteiskyytien kokeilumallia, jossa vähintään kaksi leasing autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing autolla. Pysäköintipaikkaa ei tällöin tarvita välttämättä ollenkaan.

Pysäköintimahdollisuuksien helpottamiseen ei työryhmä löytänyt suoranaista ratkaisumallia, koska pysäköinnin ongelmana on lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys vaikeimmilla alueilla.  Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikennelain vastaisesti eikä pysäköintipaikkojen merkitseminen katualueelta ole tarkoituksenmukaista, koska paikkojen tarve vaihtelee jatkuvasti. Pysäköintiä voidaan helpottaa hankkimalla työntekijöiden käyttöön pysäköintimaksulaitteita ja sopimalla pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen kanssa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566