Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/62

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 164

Sj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminta-avustuksen korottamisesta

HEL 2011-008249 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että Pukinmäen toiminta-avustus korotetaan muiden vastaavien taidekoulujen tasolle toiminta-avustusmäärärahan noustessa vuonna 2012.

Vuodelle 2011 Pukinmäen taidetalon toiminta-avustusta myönnettiin 78 000 euroa. Tämän lisäksi kulttuurikeskus maksoi kulttuuripolitiikan osastopäällikön päätöksellä opetusvirastolle 3 000 euroa Pukinmäen taidetalon vuokria 30.12.2011. 

Vuoden 2012 kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta-avustuksista päätettiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa 13.12.2011. Valtuutettujen aloitteessaan esiin nostaman, kaupunginvaltuuston kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustuksiin myönnetyn lisämäärärahan turvin myös Pukinmäen taidetalon toiminta-avustusta nostettiin vuodelle 2012. Pukinmäen taidetalon toiminta-avustus vuodelle 2012 on 85 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 526

HEL 2011-008249 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 45

HEL 2011-008249 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Pukinmäen alueen kulttuuripalvelujen sekä Pukinmäen taidetalon asioita koskevia toivomusponsia, valtuustoaloitteita sekä lausuntopyyntöjä on käsitelty kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksissa vuosien 2006–2010 aikana ainakin seitsemän kertaa. Viimeksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnasta käsitteli Pukinmäen taidetalon oikaisuvaatimusta toiminta-avustukseen 19.1.2010 § 9.

Taidetalon avustus nousi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätöksellä 5.12.2006 § 185 vastaamaan oppilaitoksen laajentunutta toimintaa. Vuodelle 2007 avustusmääräraha kaksinkertaistui 55 000 euroon. Nousu oli poikkeuksellisen suuri. Vuosina 2008 ja 2009 toiminta-avustukset pysyivät samansuuruisina. Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi kokouksessaan 8.12.2009 § 184 taidetalolle 20 467 euroa vuoden 2009 opetusviraston tilojen iltakäytön vuokrien kustannuksiin. Vuodelle 2010 Pukinmäen taidetalolle myönnettiin 55 000 euron toiminta-avustus ja lisäksi vuokra-avustusta 23 000 euroa eli yhteensä 78 000 euroa. Kokouksessaan 14.12.2010 § 181 kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi Pukinmäen taidetalolle vielä 18 684 euroa vuoden 2010 opetusviraston tilojen iltakäytön vuokrien kustannuksiin.

Vuosina 2010 ja 2011 Pukinmäen taidetalon toiminta on pikemminkin supistunut tiloihin liittyvistä haasteista johtuen. Tämä ei ole vaikuttanut toiminta-avustuksen määrään, jota myönnettiin vuodelle 2011 edelleen 78 000 euroa. Opetusvirasto ilmoitti Pukinmäen taidetalon käyttäneen tilojaan vuonna 2011 enää 143 tuntia (vuonna 2010 3 813 tuntia), minkä perusteella vuoden 2011 opetusviraston tilojen iltakäytön vuokrien kustannuksiin myönnettiin ainoastaan 972 euroa (kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.12.2011 § 165). Tämän lisäksi kulttuurikeskus maksoi kulttuuripolitiikan osastopäällikön päätöksellä opetusvirastolle 3 000 euroa Pukinmäen taidetalon maksamatta jääneitä vuokria 30.12.2011. 

Vuoden 2012 kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta-avustuksista päätettiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa 13.12.2011§ 166. Valtuutettujen aloitteessaan esiin nostaman, kaupunginhallituksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustuksille myöntämän lisärahan turvin Pukinmäen taidetalon toiminta-avustusta nostettiin jälleen. Pukinmäen taidetalon toiminta-avustus vuodelle 2012 on 85 000 euroa.

Vuonna 2012 kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei enää myönnä opetustilojen iltakäyttöön erillistä avustusta. Sen sijaan kaupungin kulttuuristrategiassa on linjattu, että koulujen opetustiloja tulee olla jatkossa entistä laajemmin taiteen perusopetuksen käytössä, erityisesti keskusta-alueen ulkopuolella, ja että korvauksissa tulee noudattaa alinta vuokratasoa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tukee taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustusten muodossa ensisijaisesti taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämistä. Jatkossa Pukinmäen taidetalon olisikin hyvä avustushakemuksessaan perusteellisesti selvittää, minkä verran sen eri oppiaineiden opetuksesta on laajan ja minkä verran yleisen oppimäärän opetusta ja eritellä myös oppilasmäärät aineittain ja tämän jaon mukaan.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32988

satu.silvanto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566