Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/38

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 140

Kaj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik

HEL 2011-007005 T 08 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Kati Peltola föreslår i sin motion att det inom stadens planering och näringspolitik bör inledas ett samarbetsprojekt med aktörerna i arbetsplatskoncentrationer för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att man strävar efter att minska skadeverkningarna av privatbilism och öka kollektivtrafikens andel av trafiken på flera olika sätt. De viktigaste metoderna är Helsingforsregionens trafiksystemplan, de åtskilliga åtgärderna för att främja kollektivtrafiken, Helsingfors stads projekt för cykelåkning, utredningsarbetet om trängselavgifter i huvudstadsregionen, Helsingfors stads handlingsprogram för luftvård 2008–2016, projekten för kompletteringsbyggande och förtätande av områden och samhällstruktur samt styrningen av mobiliteten som förverkligas av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Stadsstyrelsen anser att det inte är motiverat att inleda det i motionen föreslagna nya samarbetsprojektet mellan staden och aktörerna i arbetsplatskoncentrationer för att öka andelen hållbara trafikformer, eftersom metoderna för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafiken redan utnyttjas i stor omfattning. Däremot är det ändamålsenligt att utveckla stadens och samarbetsorganisationernas befintliga åtgärder och koncentrera resurserna till dem. Särskilt med hjälp av HRT:s styrning av mobiliteten är det möjligt att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel av trafiken.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 502

HEL 2011-007005 T 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.02.2012 § 71

HEL 2011-007005 T 08 02 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupungin suunnittelussa ja elinkeinopolitiikassa aloitetaan yhteistyöhanke työpaikkakeskittymien toimijoiden kanssa tavoitteena kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuuden selvä lisääminen Helsingin alueella.

Yksityisautoilua ja sen haittoja pyritään vähentämään ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta lisäämään usealla eri tavalla. Tärkeimpiä ovat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011/2015), lukuisat joukkoliikenteen edistämistoimet, Helsingin pyöräilyprojekti, Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitystyö, Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016, alueiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämis- ja täydennysrakentamishankkeet sekä HSL:n toimesta toteutettava liikkumisenohjaus.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on strateginen, seudullista liikennepolitiikkaa linjaava, pitkän tähtäimen suunnitelma. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka parantavat joukkoliikenteen toimivuutta kokonaisuutena ja joilla on myönteinen vaikutus joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen. Niistä huolimatta henkilöautoliikenteen osuus matkoista uhkaa kuitenkin kasvaa pääkaupunkiseudulla maankäytön hajaantuessa ilman liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä.

Helsingin kaupunginhallitus on 2.11.2009 lausuntona liikenne- ja viestintäministeriölle esittänyt, että Helsinki suhtautuu myönteisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon ja esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa ruuhkamaksujärjestelmän mahdollistavan lainsäädännön valmistelun. Mikäli ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, muuttuisi ruuhka-aikojen ja ruuhkaisten paikkojen liikenne aiempaa sujuvammaksi. Ruuhkamaksut myös ohjaisivat liikkujien käyttäytymistä kannustamalla heitä liikkumaan joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen.

Länsimetron valmistuminen Ruoholahdesta Matinkylään vuonna 2015 ja Kehäradan valmistuminen Vantaankosken radan ja pääradan välille vuonna 2014 parantavat seudullisia raideliikenneyhteyksiä.

Helsingin kaupunginvaltuusto asetti 25.9.2005 tavoitteet, joiden mukaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden tulee kasvaa poikittaisessa liikenteessä vanhalla laskentalinjalla 13:sta 17 %:iin ja säteittäisessä liikenteessä 70:stä 73 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Poikittaisliikenteen uudella laajennetulla laskentalinjalla tavoitteena on 21 % joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus. Vuosaaren ja Myyrmäen välillä liikennöivän Jokeri 2 -bussilinjan liikennöinti alkaa vuonna 2014. Jokeri 0 -linja Herttoniemen ja Munkkiniemen välillä aloittaa vuonna 2015. Nykyisen bussi-jokerin (550) liikennettä kehitetään syksyllä 2013 ja linjan muuttaminen raide-jokeriksi käynnistynee ennen vuotta 2020.

Pyöräilyn lisäämistavoitteiden toteuttamiseksi käynnistettiin valtuustostrategian 2009 - 2012 mukainen pyöräilyprojekti. Sen tavoitteena on parantaa pyöräilyoloja, jouduttaa oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen omaksumista ja toimia pyöräliikenteen painoarvon lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa. Merkittävä muutos on, että pyöräilyä ja jalankulkua kehitetään itsenäisinä liikennemuotoina. Pyöräilyn olosuhteiden parantamisen painopiste on kantakaupungissa, missä kävely ja pyöräily on vilkkainta, mutta missä toisaalta on kaikkein eniten puutteita.

Työpaikkojen liikkumissuunnitelmia ovat Helsingin kaupungin organisaatiossa tehneet jo ainakin muutamat terveyskeskuksen yksiköt, Helsingin Energia, Ympäristökeskus ja kaupunkisuunnitteluvirasto. Vuoteen 2016 mennessä liikkumissuunnitelmat pyritään saamaan kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille. Helsingin kaupungin palveluksessa on lähes 40 000 työntekijää. Liikkumissuunnitelmia laadittaessa kartoitetaan työpaikkojen työntekijöiden liikkumistavat sekä työ- että virkamatkoilla. Liikkumissuunnitelmien avulla luodaan edellytykset kestävään liikkumiseen ja annetaan tietoa käytettävissä olevista liikkumisen vaihtoehdoista ja eduista.

Monissa Euroopan kaupungeissa tarjotaan liikkumisenohjauspalveluja yrityksille. Esimerkiksi Göteborgissa yrityksen henkilöstön työmatkan liikkumistavat kartoitetaan ja he saavat neuvoja työmatkaliikkumista varten. Yritykset säästävät, kun niiden ei tarvitse ylläpitää kalliita pysäköintipaikkoja. Selvitysten perusteella on havaittu, että työpaikkojen liikkumisen ohjauksen avulla autoliikenne vähentyi 10 - 30 % työpaikkaa kohden.

Suomessa valtakunnallisella tasolla liikenne- ja viestintäministeriö vastaa liikkumisen ohjauksen strategisesta ohjauksesta ja liikennevirasto käytännön toimenpiteistä. Motiva Oy toimii liikkumisen ohjauksen valtakunnallisena koordinaattorina liikenneviraston tilauksesta.

Pääkaupunkiseudulla liikkumisen ohjauksesta vastaa Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä. HSL on seudullinen toimija, jonka kohdealueena on koko Helsingin seudun työssäkäyntialue. Tehtävänä liikkumisen ohjauksen on mielekästä sijoittua seudulliseen organisaatioon, joka myös määrittelee liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja keinot sekä vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta, hankinnasta, markkinoinnista ja viestinnästä. HSL tarjoaa seudulla toimiville työnantajille keinoja ympäristöystävälliseen liikkumiseen mm. tekemällä liikkumissuunnitelmia, joilla kartoitetaan henkilöstön työmatkaliikkumista sekä siihen liittyviä kehittämistoiveita ja edistetään kestävää liikkumista. HSL:n liikkumisen ohjauksen toimenpiteisiin kuuluvat myös yhteiskäyttöautoilun ja kimppakyytien edistäminen sekä joukkoliikenteen sähköisten aikataulunäyttöjen markkinointi yrityksille. HSL on liikkumisenohjaustyössään aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja muihin työnantajiin ja prosessissa hyödynnetään työnantajien omat ideat kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Sanomatalossa toimiva Ilmastoinfo on mm. Helsingin, Espoon, Vantaan, HSL:n ja HSY:n yhteinen organisaatio, joka eri kanavia hyödyntäen jakaa tietoa esimerkiksi energiatehokkuudesta ja liikkumisesta. Ilmastoinfo kokoaa omistajatahojensa tietoa ja jakaa sitä keskitetysti potentiaalisille kohderyhmille.

Valtuustoaloitteessa esitetyn uuden yhteistyöhankkeen aloittaminen kaupungin ja työpaikkakeskittymien toimijoiden kanssa kestävien liikennemuotojen osuuden lisäämiseksi ei ole perusteltua. Tarkoituksenmukaista on kaupungin ja yhteistyöorganisaatioiden nykyisten toimenpiteiden kehittäminen ja resurssien keskittäminen niihin. Erityisesti liikkumisen ohjaus on tuote, joka pitkälti vastaa valtuustoaloitteessa esitettyyn tarpeeseen.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566