Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/26

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 128

Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite Kulosaaren melumuurin avaamisesta katutaiteelle

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari esittää aloitteessaan, että Kulosaaren melumuuri avattaisiin katutaiteelle.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että valtuutettu Johanna Sumuvuori on tehnyt aloitteen kartoituksen tekemisestä katutaideteoksille soveltuvista paikoista. Aloite on esityslistan asiana 27. Vastauksessaan ko. aloitteeseen kaupunginhallitus totesi mm., että kartoitus on syytä tehdä. Kaupunginhallitus katsoo, että Kulosaaren melumuuri voidaan ottaa yhdeksi kartoituksen kohteista, ja Kulosaaren soveltuvuus katutaidepaikaksi mm. liikenneturvallisuuden näkökulmasta on syytä selvittää tehtävän kartoituksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 490

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 01.03.2012 § 16

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: " Nuorisoasiainkeskus katsoo, että melumuuriin voidaan toteuttaa pysyvä, kerralla maalattu katutaideteos."

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus tukee aloitetta Kulosaaren melumuurin avaamisesta uudelleen, 10 vuoden tauon jälkeen, katutaiteelle. Nuorisoasiainkeskuksen käsityksen mukaan kaupunkitilan avaaminen asukkaiden taidekäyttöön vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyvyyteen ja sitä kautta lisää asukkaiden hyvinvointia.

Kalasataman graffitiaita on ollut erittäin suosittu sekä maalareiden että katutaidetta harrastavan yleisön keskuudessa. Uusia graffiteja on ilmestynyt aitaan päivittäin peittäen vanhoja teoksia ja näin aita on uusiutunut kaiken aikaa. Kalasataman aidan poistuessa käytöstä on tärkeää saada käyttöön muita vastaavanlaisia kaupunkikulttuurin näyttämöitä. Kulosaaren melumuuri on maalauspaikkana toimiva: suhteellisen helposti saavutettava ja käyttöön otettava. Sen lisäksi melumuuri on näkyvä paikka asumisviihtyvyyttä lisäävälle taideteokselle.

Nuorisoasiainkeskus on valmis vastaamaan Kulosaaren melumuurin maalausprojektista ja huolehtimaan omalta osaltaan sen huollosta ns. Kalasataman mallilla: toimimalla välittäjänä nuorten ja maalauspaikan hallinnoijan välissä, tiedottamalla ja informoimalla nuoria ja järjestämällä vastuullista graffitiaiheista kurssitoimintaa. On kuitenkin korostettava, että melumuurin kokonaishuolto onnistuu ainoastaan yhteistyönä kaupungin asiaankuuluvien virastojen kanssa, erityisesti toivotaan yhteistyötä kaupungin taidemuseon, kulttuurikeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Nuorisoasiainkeskus on myös valmis dokumentoimaan maalausprojektia sekä seuraamaan maalauspaikan roskaamista ja järjestämään tarvittaessa maalareiden siivoustalkoita.

Katutaiteen erityislaatu tulee ottaa huomioon projektin kaikissa vaiheissa. Katutaide on tekijöidensä mukana jatkuvasti elävää ja uusiutuvaa ja sen laatukriteerit poikkeavat monista konventionaalisen maalaustaiteen kriteereistä. Jotta Kulosaaren melumuuri saisi sille kuuluvan paikan aidon katutaiteen foorumina, nuorisoasiainkeskus toivoo, että maalarit ja muut taiteilijat otetaan mukaan maalausprojektin suunnittelutyöhön jo alkuvaiheessa.

Nuorisoasiankeskus toivoo, että Kulosaaren melumuurin selvityksen yhteydessä voitaisiin samalla selvittää muitakin mahdollisia valmiita maalauspaikkoja. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että melumuuriin voidaan toteuttaa pysyvä, kerralla maalattu katutaideteos.

Esittelijä

osastopäällikkö

Markku Toivonen

Lisätiedot

Markku Toivonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Ulla Laurio-Mäkinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.02.2012 § 70

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut 17.1.2012 myönteisen lausunnon valtuustoaloitteesta, joka koskee rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamista (valtuutettu Sumuvuori ja 33 muuta valtuutettua).

Kulosaaren melumuuri voidaan ottaa yhdeksi tämän kartoituksen kohteista. Kaupunkikuvallisesti sitä on pidetty ja pidettävä mahdollisena paikkana.

Kaupunkikuvan ohella tulee Kulosaaren osalta kuitenkin ottaa huomioon ainakin se, miten tämän kohdan liikenneturvallisuus moottoriväylämäisen Itäväylän keskialueella ratkaistaan, kun sinne on pääsy vain ylittämällä ajorata, jolla jalankulku on kielletty.

Esittelijä

vs asemakaavapäällikkö

Annukka Lindroos

Lisätiedot

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 16.02.2012 § 14

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa alla esitetyn lausunnon:

Katutaide on osa rakennettua ympäristöä ja elää sen mukana. Taidemuseo pitää erittäin hyvänä ajatusta, että katutaiteelle tarjotaan luontevia ja luvallisia paikkoja kaupunkiympäristön elävöittämiseksi. Aloitteessa mainittu Kalasataman aita on hyvä esimerkki tästä.

Aloitteesta on jo lausunut yleisten töiden lautakunta, joka ehdottaa että Kulosaaren maalataan niin kutsuttu pysyvä graffitimaalaus, joka otettaisiin taidemuseon kokoelmiin. Tämä siitä syystä, että työn säilyminen ja kunnossapito varmistuisi. Lautakunta huomauttaa myös, että graffititaideteokset rapautuvat nopeasti sään ja liikenteen armoilla olevassa muurissa, minkä vuoksi maalauksen toistuvaan puhdistukseen ja kunnostukseen tulee varautua.

Yleisten töiden lautakunta katsoo lausunnossaan, että graffitiaidan tekijöiden tulisi olla graffitikulttuurin parhaita taiteilijoita. Taidemuseon mielestä on hyvä ajatus, että heidän töitään saataisiin näkyville. Kuitenkin olisi tärkeää suoda mahdollisuuksia myös muille tekijöille ja useille tekijöille, nuorille.

Taidemuseo on eri mieltä siinä, että teoksen tulisi tulla osaksi taidemuseon kokoelmia. Aidan pitäminen asianmukaisessa kunnossa olisi kallista toistuvien puhdistusten vuoksi. Tämän vuoksi aitaa ei välttämättä kannattaisi yrittää pitää puhtaana pysyvänä taideteoksena.

Graffititaiteen luonteen mukaisesti Kulosaaren aitaan tulee varmuudella muutakin graffitimaalausta ja myös töhrimisiä. Taidemuseo huolehtii yhdessä rakennusviraston kanssa kaupungin julkisista veistoksista ja niiden kunnostuksista. Julkisten veistosten osalta taidemuseo huolehtii itse taideteoksista rakennusviraston huolehtiessa jalustoista, kivetyksistä ja teoksen ympäristöstä. Taidemuseo katsoo, että koska tässä kuitenkin on kyse meluesteestä ja siinä sijaitsevasta tilapäisestä maalauksesta, sen kunnossapito ja hallinnointi kuuluu rakennusvirastolle.

Taidemuseo on samaa mieltä aloitteen kanssa siitä, että asia voisi olla usean eri viraston, kuten nuorisoasiainkeskuksen, kulttuurikeskuksen ja rakennusviraston yhteishanke. Taidemuseo voi olla tarvittaessa asiantuntijan roolissa hankkeessa. Taidemuseo toivoo, että viime aikoina asiasta esitetyt aloitteet tuovat tulosta luvallisten katutaidepaikkojen järjestämisessä.

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Janne Gallen-Kallela-Sirén

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

 

Yleisten töiden lautakunta 17.01.2012 § 26

HEL 2011-007803 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Itäväylän viherkaistalla sijaitsevan Kulosaaren meluesteen käyttö esimerkiksi Suvilahden graffitiseinän kaltaisena jatkuvana maalauspaikkana, on vilkasliikenteisellä Itäväylällä vaarallista. Jalankulku Itäväylällä on kielletty liikennemerkillä.

Kulosaaren muuriin voidaan maalata niin kutsuttu pysyvä graffitimaalaus. Tällöin teoksen tekijä tai tekijät tulisi olla graffitikulttuurin parhaita taiteilijoita. Pysyviksikin tarkoitetut graffiti-taideteokset rapautuvat nopeasti sään ja liikenteen armoilla olevassa muurissa. Tämän vuoksi maalauksen usein toistuvaan puhdistukseen ja kunnostukseen tulee varautua.

Jotta Kulosaaren muurin maalaus onnistuisi, vaaditaan eri virastojen välistä yhteistyötä aina sopivan taitelijan ja teoksen hankkimisesta kunnossapitovastuiden sopimiseen asti. Eturivin graffititaiteilijoille tulee järjestää mahdollisuus maalata graffitinsa pintoihin, joissa niiden säilyminen on mahdollista. Yleisten töiden lautakunnan mielestä työn säilymistä ja kunnossapitämistä edesauttaa, jos graffitimaalaus liitettään Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmiin. Rakennusvirastolla on valmius tehdä yhteistyötä muiden hallintokuntien, kuten taidemuseon ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Tämän lisäksi yleisten töiden lautakunta kannattaa uusien ja sopivien graffitimaalauspintojen sekä katutaiteelle sopivien paikkojen selvittämistä eri virastojen välisenä yhteistyönä. Selvityksen vetovastuu sopisi esimerkiksi nuorisoasiankeskukselle tai taidemuseolle. Työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että se tehdään virastojen välisen yhteistyön lisäksi kuullen asukas- ja kaupunginosayhdistyksiä ja muita tahoja. Rakennusvirastolla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti selvityksen laadintaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Kauko Haantie, projektinjohtaja, puhelin: 310 38971

kauko.haantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566