Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/65

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 167

Sj / Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite maksuttomasta kausi-influenssarokotuksesta kaupungin henkilöstölle

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään kausi-influenssarokotusten tarjoamista maksutta kaupungin henkilöstölle. Aloitteessa katsotaan, että näin menetellen kaupungille säästäisi merkittävästi sijaiskustannuksissa.

Henkilöstökeskuksen lausunnossa kerrotaan, että kaupunki tarjoaa maksuttoman kausi-influenssarokotuksen kaikille potilas- ja hoivatyötä tekeville terveydenhoidon ja sosiaalihuollon työntekijöille. Lisäksi tiettyjen sairauksien perusteella riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä on oikeus saada maksuton kausi-influenssarokotus omilla terveysasemillaan. Henkilöstökeskus arvioi, että koko henkilöstön rokottamisella ei todennäköisesti saavutettaisi aloitteessa mainittuja säästöjä. Tämä johtuu siitä, että kausi-influenssarokotus ei suojaa tavalliselta, flunssaa ja nuhakuumetta aiheuttavalta virukselta, joka kuitenkin aiheuttaa suurimman osan poissaoloista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 529

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Henkilöstökeskukselta on pyydetty kirjallista lausuntoa koskien mahdollisuutta tarjota vuosittain koko Helsingin kaupungin henkilöstölle maksuton kausi-influenssarokotus. Aloitteen mukaan kausi-influenssaan liittyvät säästöt olisivat mittavat, jos kaikilla kaupungin työntekijöillä olisi mahdollisuus saada rokote.

Nykytila

Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa maksuttoman kausi-influenssarokotuksen kaikille potilas- ja hoivatyötä tekeville terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöille. Lisäksi niillä henkilöillä, jotka kuuluvat sairastamansa pitkäaikaissairauden (esim. diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaus) perusteella riskiryhmään, on oikeus saada maksuton kausi-influenssarokotus vuosittain omalla terveysasemalla.

On arvioitu, että kausi-influenssaan sairastuu epidemian aikana noin 5 - 10 % väestöstä. Kausi-influenssarokote suojaa vain kyseiseltä influenssalta, ei tavallista flunssaa tai nuhakuumetta aiheuttavalta virukselta, jonka tiedetään aiheuttavan suurimman osan poissaoloista. Tästä syystä koko henkilöstön rokottamisella ei todennäköisesti saavutettaisi aloitteessa esitettyä kausi-influenssaan liittyvää säästöä.

Lopuksi

Koska kaupunki työnantajana tarjoaa maksuttoman influenssarokotuksen suurelle osalle henkilöstöä sekä kaupungin terveyskeskus sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluville, henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Lisätiedot

Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957

anna.kare(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566