Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/45

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kaj / Valtuutettu Nina Suomalaisen aloite Pakilantien turvallisuuden parantamisesta

HEL 2012-000999 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nina Suomalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Suomalaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Suomalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Suomalainen esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin Pakilantien turvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Alkutien ja Kyläkunnantien liittymissä sekä Kehä I:n etelän puoleisissa ramppiliittymissä suoritetaan huhtikuussa 2012 risteyslaskennat liittymien eri suuntien liikennevirtojen selvittämiseksi. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. Vaihtoehtoisina toimenpiteinä vertaillaan ainakin liikennevaloja ja kaistojen vähentämistä liittymissä sekä mahdollisesti joidenkin nykyisten suojateiden poistamista. Lisäksi vuoden 2012 aikana on tarkoitus laatia Länsi-Pakilan liikenteen ohjaussuunnitelma, jonka yhteydessä suunnitellaan myös muita Pakilantien liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Suomalaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 509

HEL 2012-000999 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Suomalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 116

HEL 2012-000999 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Pakilantie on alueellinen kokoojakatu, jonka tehtävänä on palvella Maunulan, Pakilan ja Paloheinän sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä päätieverkkoon. Pakilantien keskimääräinen liikennemäärä Kehä I:n eteläpuolella on noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, Kehä I:n pohjoispuolella Pakilantien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee kadun eri osilla 6 000 ja 16 000 ajoneuvon välillä.

Pakilantiehen liittyvistä kaduista vilkasliikenteisin on Pirjontie, jonka keskimääräinen liikennemäärä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pakilantiehen liittyvien paikallisten kokoojakatujen eli Rajametsäntien, Suursuonlaidan, Osuuskunnantien ja Paloheinäntien liikennemäärät ovat 1 300 − 6 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pakilantiehen liittyvien tonttikatujen keskimääräiset liikennemäärät ovat 100 − 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kehä I on Pakilan kohdalla Suomen vilkasliikenteisin tienosa, jonka keskimääräinen liikennemäärä on noin 107 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pakilantien liikenne ruuhkautuu jonkin verran vilkkaimpina aikoina aamuisin ja iltapäivisin, mutta ruuhkautuminen on lyhytaikaista. Muina aikoina Pakilantien liikenne on sujuvaa. Alkutien ja Kyläkunnantien liittymiin muodostuu kuitenkin ajoittain autojonoja, jotka johtuvat liittymien läheisyydessä sijaitsevien suurehkojen päivittäistavarakauppojen asiakasliikenteestä.

Pakilantien liittymätiheys on suhteellisen suuri. Liittymäväli vaihtelee Pirjontien ja Paloheinäntien välillä yleisesti 100 metristä 150 metriin. Etäisyydet Kehä I:n ramppiliittymistä Kyläkunnantien ja Halkosuontien liittymiin ovat alle 100 metriä. Pakilantien vilkasliikenteisimmissä liittymissä eli Rajametsäntien, Pirjontien, Osuuskunnantien ja Kehä I:n ramppiliittymissä on liikennevalot. Lisäksi Pakilantien ja Halkosuontien liittymän pohjoishaaralla on jalankulkuvalot turvaamassa Pakilantien ylittämistä. Liikennevalot pidetään Helsingissä toiminnassa usein 24 tuntia vuorokaudessa. Liikennevalot parantavat liikenneturvallisuutta erityisesti vilkkaan liikenteen aikana, mutta hiljaisemman liikenteen aikana ne saattavat houkutella punaisia päin ajamiseen ja kävelemiseen. Pakilantien lyhyet liittymävälit tekevät liikennevalojen yhteenkytkemisestä haasteellista.

Pakilantiellä on pääosin yksi kaista molempiin suuntiin, mutta Tuusulanväylän ja Pirjontien liittymien sekä Kyläkunnantien ja Kehä I:n liittymien välillä on kaksi kaistaa molempiin suuntiin, minkä lisäksi Lepolantien ja Kyläkunnantien liittymien välillä on kaksi kaistaa pohjoisen suuntaan. Osuuskunnantien liittymässä on kääntymiskaistat vasemmalle. Lisäksi kääntymiskaista vasemmalle on Lepolantien liittymässä etelän suunnasta ja Kyläkunnantien liittymässä pohjoisen suunnasta. Pakilantien molemmilla puolilla on erotellut jalankulku- ja pyörätiet Pakilantie 1:n kohdalta Paloheinäntien liittymään asti, mistä pohjoisen suuntaan eroteltu jalankulku- ja pyörätie on ainoastaan Pakilantien länsireunalla.

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden kannalta vaarallisimpia kadunylityspaikkoja ovat ne valo-ohjaamattomat suojatiet, joilla on kaksi kaistaa rinnakkain samaan suuntaan. Pakilantiellä näitä liikenneturvallisuuden kannalta huonoja suojateitä on Paanutien, Lepolantien ja Kyläkunnantien liittymissä sekä Maunulan ostoskeskuksen kohdalla. Pakilantien lisäksi Helsingissä on useita muitakin kokoojakatuja, joilla on samankaltaisia liikenneturvallisuuden kannalta huonoja suojateitä.

Pakilantiellä tapahtui vuosina 2008 − 2010 yhteensä 63 liikenneonnettomuutta, joista 21 johti henkilövahinkoihin. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä viisi jalankulkijaa ja 7 polkupyöräilijää. Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia Pakilantiellä ei ollut.

Vuonna 2010 laadittiin Pakilantien I-vaiheen liikennesuunnitelma välille Tuusulanväylä−Pirjontie. Suunnitelman mukaan Pakilantie rakennetaan varautuen kadun keskelle tulevan Raide-Jokerin tilantarpeeseen, jolloin ajoradalle jää yksi kaista suuntaansa. Pirjontien nykyään valo-ohjattu liittymä muutetaan kiertoliittymäksi. Metsäpurontie ja siihen liittyvä Rajametsäntien liittymä rakennetaan asemakaavassa esitetyn uuden katulinjauksen mukaisesti. Raide-Jokerin rakentaminen alkaa tämän hetken käsityksen mukaan 2010-luvun loppupuolella.

Alkutien ja Kyläkunnantien liittymissä sekä Kehä I:n etelän puoleisissa ramppiliittymissä suoritetaan huhtikuussa 2012 risteyslaskennat liittymien eri suuntien liikennevirtojen selvittämiseksi. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden liikenteellisiä vaikutuksia. Vaihtoehtoisina toimenpiteinä vertaillaan ainakin liikennevaloja ja kaistojen vähentämistä liittymissä sekä mahdollisesti joidenkin nykyisten suojateiden poistamista.

Vuoden 2012 aikana on tarkoitus laatia Länsi-Pakilan liikenteen ohjaussuunnitelma. Tässä yhteydessä suunnitellaan myös muita Pakilantien liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566