Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/63

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 165

Sj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ibruktagande av gränsvärden för radiofrekvent strålning från basstationer

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

I motionen föreslås att Helsingfors stad i daghem och skolor följer de av Europaparlamentet rekommenderade gränsvärdena för radiofrekvent strålning från basstationer bl.a. så att barnens mobiltelefoner hålls stängda i skolorna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att staden inte har befogenheter för att begränsa de kommersiella mobiltelefonoperatörnas verksamhet i skolor eller daghem eller i närområdena till fastigheterna. Staden har inte heller befogenheter för att verkställa användningsbegränsningar utifrån en förmodad strålrisk bl.a. i skolor och daghem i Helsingfors.

Huvuddelen av det administrativa telefontrafiken i skolor och daghem sköts med hjälp av mobiltelefoner. Skolorna har sedan flera år inte haft fasta telefonanslutningar.

I Helsingfors stads daghem används inga trådlösa nätverk (WLAN). I skolor och läroanstalter används basstationer för WLAN som tillverkats av Cisco Systems.

Att räkna ut en exakt tabell för strålningsvärden per skola utan noggranna mätningar i varje fastighet är mycket utmanande eftersom variabler såsom basstationsmodell, radiofrekvenshantering, antennfigur, avstånd, terminal, reflektioner i lokalen och bakgrundsbrus påverkar resultaten.

Stadsstyrelsen konstaterar att det för tillfället inte finns bekräftat bevis på att användningen av apparater med WiFi orsakar hälsorisker. Samma slutsats har dragits till exempel i nationella undersökningar åtminstone i Australien, Kanada och Spanien. Även världshälsoorganisationen WHO har kommit till samma resultat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 527

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 66

HEL 2011-009189 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään toimeenpantavaksi käyttörajoituksia mm. matkapuhelimien käyttöön helsinkiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa. Helsingin kaupungilla ei ole toimivaltaa, jonka avulla voitaisiin rajoittaa kaupallisten matkapuhelinoperaattorien toimintaa koulujen ja päiväkotien kiinteistöissä tai niiden lähialueilla. Pääosa koulujen ja päiväkotien hallinnollisesta puhelinliikenteestä tapahtuu matkapuhelimien avulla. Kouluilla ei ole ollut käytössä kiinteitä puhelinliittymiä moneen vuoteen. Myöskään kiinteistöjen naapurustossa olevien kotitalouksien, yrityksien ja muiden yhteisöjen wlan-tukiasemien käyttöä ei voida estää ja siten osaltaan vähentäisi tilojen käyttäjien altistumista radiotaajuiselle säteilylle.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa ei ole käytössä wlan-verkkoja. kouluissa ja oppilaitoksissa puolestaan on käytössä Cisco Systemsin valmistamia wlan-tukiasemia.

Ciscon valmistamat WiFi standardien mukaiset laitteet toimivat niin, että ne kuuntelevat ilmatilan ruuhkautumista, ja lähettävät vain silloin kun kaista on vapaa. Tuloksena on se, että langattomassa lähiverkossa on paljon hiljaisuutta ja lyhyitä nopeita lähetyksiä alhaisilla tehoilla.

Ciscon tukiasemat sisältävät tekniikkaa, joka vähentää lähetysten määrää. ClientLink ja ClientLink 2.0 tekniikat yhdistävät useamman heikomman aallon ja kohdistavat yhdistetyn lähetyksen päätelaitteen antenniin. Tällä tavalla viestit menevät varmemmin ensimmäisellä kerralla läpi ja säteilymäärä pysyy vielä alhaisempana. CleanAir ja BandSelect puolestaan auttavat valitsemaan puhtaamman kaistan ilman taustakohinaa, mikä taas tarkoittaa, että lähetyksiin tarvitaan vähemmän energiaa.

Tarkan säteilyarvotaulukon laskeminen koulukohtaisesti ilman kiinteistökohtaista tarkkaan suoritettua mittaamista on hyvin haastavaa, koska yhtälössä on useita muuttuvia tekijöitä (mm. tukiasemamalli, radiotaajuuden hallinta, antennikuvio, etäisyys, päätelaite, tilan heijastukset, taustakohina). Myöskään ei ole olemassa varmistettua näyttöä, että WiFi laitteiden käytöstä aiheutuisi terveyshaittoja. Tähän päätelmään ovat päätyneet esimerkiksi kansallisissa selvityksissään ainakin Australia, Kanada, Espanja. Myös maailman terveysjärjestö WHO on päätynyt samaan tulokseen.

Opetustoimessa on otettu huomioon usean vuoden ajan tietokoneiden hankinnassa laitteiden TCO-sertifioinnin keskeisiä periaatteita jo tarjouspyyntövaiheessa (mm. energian kulutus, käyttökustannukset, kierrätys).

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Hannu Suoniemi, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86448

hannu.suoniemi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566