Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/47

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 149

Stj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om kriterierna för konkurrensutsättningen av ramavtalen för serviceboendet för äldre

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att socialnämnden ska ta ställning till om det i fråga om serviceboendet för äldre kan ordnas en extra konkurrensutsättning år 2012, där det ändrade kriteriet för yta och toaletter inte tillämpas. Det är oskäligt att de nuvarande anbudsgivarna inte kan utnyttja investeringar som de gjort för fyra år sedan och att gamla personer måste flytta med fyra års mellanrum.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Pia Pakarinens förslag om återremiss godkänts.

7 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att socialnämnden ska ta ställning till om det i fråga om serviceboendet för äldre kan ordnas en extra konkurrensutsättning år 2012, där det ändrade kriteriet för yta och toaletter inte tillämpas. Det är oskäligt att de nuvarande anbudsgivarna inte kan utnyttja investeringar som de gjort för fyra år sedan och att gamla personer måste flytta med fyra års mellanrum.

Ja-röster: 5
Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Sara Paavolainen, Olli Valtonen

Nej-röster: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Lasse Liemola, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Blanka: 5
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Kauko Koskinen, Päivi Lipponen

Frånvarande: 10
Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Sture Gadd, Juha Hakola, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pia Pakarinen m.fl. föreslår att konkurrensutsättningen av ramavtalen för serviceboendet för äldre år 2012 inte ska ha antalet referensobjekt eller serviceverksamhetens omfattning som kriterier. Det bör vara möjligt att vid konkurrensutsättningen komma med ett anbud i ett flertal prisklasser som baserar sig på i hurdant skick de äldre är.

Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande, där det redogörs för de kriterier som följs vid konkurrensutsättningen av serviceboendet.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 511

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 27

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Vanhusten palveluasumisen puitesopimuskausi päättyy 31.12.2012 ja uusi kilpailutus on keväällä 2012. Helsinki ostaa ainoastaan ympärivuorokautista palveluasumista, jonne ohjaudutaan yhteisen hoitoonohjausprosessiin (SAS) kautta. Kevyempää, ei-ympärivuorokautista palveluasumista ei osteta lainkaan. 

Asiakasryhmät, joille ympärivuorokautista palveluasumista ostetaan ovat:

- muistisairaat vanhukset
- fyysisesti toimintarajoitteiset ruotsinkieliset vanhukset
- psykogeriatriset vanhukset ja
- päihdeongelmaiset vanhukset.

Palvelulle asetettavat vähimmäiskriteerit ovat kaikissa ryhmissä pääosin yhtenevät ja yhtenäisten kriteerien lisäksi tullaan asettamaan asiakasryhmäkohtaisia kriteereitä. Palvelulle asetettavat kriteerit pohjautuvat asiakkaiden palvelutarpeisiin ja hoitoisuuteen ja niistä seuraaviin tutkittuihin ja testattuihin hyviin hoitokäytäntöihin.  Kaikille em. ryhmille lukuun ottamatta fyysisesti toimintarajoitteisia ruotsinkielisiä vanhuksia, on ympärivuorokautista palveluasumista myös omana tuotantona. 

Aloitteessa mainittu referenssikohteiden lukumäärä ei ole tarkoituksenmukainen vanhusten palveluasumisen kriteerinä. Helsingissä on kohtuullisen runsaasti yksityisiä hoivakoteja ja monipuolinen palveluntuottajatausta. Valtakunnallisesti toimivien isojen tuottajien lisäksi on erikokoisia yhdistys- ja säätiötaustaisia tuottajia sekä pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Kilpailutuksen kriteereissä pyritään varmistamaan se, että monipuolisuus tuottajataustassa säilyisi edelleen. Vanhuspalveluissa ei arvioida olevan oleellista onko tuottajalla yksi tai useampi kohde. Henkilöstön osaaminen ja kokemus on sen sijaan tärkeää ja sitä koskevia laatukriteereitä tullaan asettamaan, esimerkiksi yksikön lähiesimiehen kokemus esimiestyöstä ja vanhuspalveluista. 

Vanhusten palveluasumisessa edellytetään samoin kuin vammaisten palveluasumisen kilpailutuksessa, että tuottaja tarjoaa sekä asumisen että palvelut. Vanhusten palveluasumisen kriteereissä ei tulla edellyttämään, että kohde on valmis sopimuskauden alkaessa, sillä palvelukoteja on Helsingissä lukumääräisesti jo nyt riittävästi. Uusia tiloja tarvitaan ennen kaikkea tilojen laatuvaatimusten kasvaessa (esim. yhden hengen huoneet, omat saniteettitilat, asuntokoko ym.). Vanhuspalvelujen kilpailutuksessa edellytetään että tuottajan tilat valmistuvat sopimuskauden aikana.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Tuulikki Siltari, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566