Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/11

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 113

Avskedsansökan från biblioteksdirektören med anledning av pensionering

HEL 2012-006148 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja biblioteksdirektör Maija Berndtson avsked från tjänsten som verkschef för stadsbiblioteket räknat från 1.2.2013 då hon går i pension.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja biblioteksdirektör Maija Berndtson avsked från tjänsten som verkschef för stadsbiblioteket räknat från 1.2.2013 då hon går i pension.

Föredraganden

Biblioteksdirektör Maija Berndtson meddelar att hon går i pension räknat från 1.2.2013.

Tjänsten som biblioteksdirektör ska tillsättas av stadsfullmäktige. Behörighetsvillkor för verkschefen är, utöver det som särskilt är föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Med stöd av 4 § 3 mom. i biblioteksförordningen ska den som leder stadens biblioteksväsen ha slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster. Språkkunskapskrav för tjänsten är med stöd av språkkunskapsstadgan utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Till biblioteksdirektören har betalats en totallön på 7 424,88 euro i månaden.

Stadsstyrelsen har för avsikt att vid verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut uppmana stadsbiblioteket att utlysa tjänsten med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för kultur- och biblioteksväsendet och med den lön som hör till tjänsten.

En handhavare av en vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar. Stadsstyrelsen har för avsikt att vid behov förordna en handhavare av tjänsten för en viss tid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

För kännedom

Kaupunginkirjasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 533

HEL 2012-006148 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kirjastotoimen johtaja Maija Berndtsonille eron kaupunginkirjaston virastopäällikön virasta 1.2.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566