Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 122

Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om slopande av den tryckta kommunalkalendern

HEL 2011-007797 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mällänen, chef för informationstjänstenheten, telefon: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att den årligen tryckta kommunalkalendern ska slopas och att motsvarande uppgifter ska införas i en elektronisk kalender som kan uppdateras under årets lopp.

Stadsstyrelsen konstaterar att en stor del av de uppgifter som ingår i kommunalkalendern för närvarande finns att tillgå också genom andra källor, bl.a. stadens webbsidor. Hur uppgifterna presenteras och bevaras varierar mellan förvaltningarna och affärsverken, vilket gör det svårare att hitta dem. Uppgifternas användbarhet försämras av att innehållet inte är enhetligt med avseende på omfattningen, presentationssättet och placeringen på webbplatsen. Också frekvensen och noggrannheten när det gäller att uppdatera uppgifterna varierar.

Vid en elektronisk sammanställning och publicering av uppgifterna om de förtroendevalda, organen och organisationen är det ändamålsenligt att utnyttja Helsingfors stads register och datasystem. Viktiga datasystem med sådana uppgifter som ingår i kommunalkalendern är bl.a. ärende- och dokumenthanteringssystemen, personaladministrationssystemen och koncernförvaltningssystemen. Dessa system utvecklas för närvarande, och de måste vidareutvecklas för att det ska gå att automatiskt plocka ut aktuell information om organen och de förtroendevalda. Vid elektronisk distribution ställs det i allmänhet också som krav att informationen ska vara uppdaterad. För att elektroniska uppgifter som fortlöpande uppdateras manuellt ska kunna upprätthållas på webben krävs det mer resurser såväl vid förvaltningscentralen som vid de övriga förvaltningarna och affärsverken.

Förvaltningscentralen bedömer årligen om det går att avstå från den trycka kommunalkalendern. Det är möjligt att övergå till elektronisk distribution av de uppgifter som ingår i kommunalkalendern när dessa uppgifter finns heltäckande att tillgå och distribuera via elektroniska datasystem. Dessutom måste det gå att säkerställa att inte bara de uppgifter som hänför sig till nuläget, utan också historiska uppgifter om de förtroendevalda, organen och organisationen bevaras.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mällänen, chef för informationstjänstenheten, telefon: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 484

HEL 2011-007797 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566