Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/65

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 167

Sj / Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa för stadens anställda

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite 30.11.2011 asia 22

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

I motionen föreslås det att stadens anställda ska erbjudas avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. Det anses i motionen att detta förfarande skulle innebär att staden gör betydliga besparingar i kostnaderna för vikarier.

Personalcentralen framhåller i sitt utlåtande att staden erbjuder alla anställda som utför patient- och omsorgsarbete inom hälso- och socialvården avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. Dessutom har alla personer som hör till riskgrupper rätt att få avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa på sina egna hälsostationer. Enligt personalcentralens bedömning skulle en vaccinering av hela personalen sannolikt inte leda till sådana besparingar som avses i motionen. Detta beror på att vaccineringen mot säsongsinfluensa inte skyddar mot det vanliga virus som orsakar förkylning och snuva med feber och som i alla fall ger upphov till största delen av frånvaron.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite 30.11.2011 asia 22

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 529

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

HEL 2011-009197 T 00 00 03

Henkilöstökeskukselta on pyydetty kirjallista lausuntoa koskien mahdollisuutta tarjota vuosittain koko Helsingin kaupungin henkilöstölle maksuton kausi-influenssarokotus. Aloitteen mukaan kausi-influenssaan liittyvät säästöt olisivat mittavat, jos kaikilla kaupungin työntekijöillä olisi mahdollisuus saada rokote.

Nykytila

Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa maksuttoman kausi-influenssarokotuksen kaikille potilas- ja hoivatyötä tekeville terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijöille. Lisäksi niillä henkilöillä, jotka kuuluvat sairastamansa pitkäaikaissairauden (esim. diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaus) perusteella riskiryhmään, on oikeus saada maksuton kausi-influenssarokotus vuosittain omalla terveysasemalla.

On arvioitu, että kausi-influenssaan sairastuu epidemian aikana noin 5 - 10 % väestöstä. Kausi-influenssarokote suojaa vain kyseiseltä influenssalta, ei tavallista flunssaa tai nuhakuumetta aiheuttavalta virukselta, jonka tiedetään aiheuttavan suurimman osan poissaoloista. Tästä syystä koko henkilöstön rokottamisella ei todennäköisesti saavutettaisi aloitteessa esitettyä kausi-influenssaan liittyvää säästöä.

Lopuksi

Koska kaupunki työnantajana tarjoaa maksuttoman influenssarokotuksen suurelle osalle henkilöstöä sekä kaupungin terveyskeskus sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluville, henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Lisätiedot

Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957

anna.kare(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566