Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/66

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 168

Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om utredning av barns och ungas hälsovanor

HEL 2011-009198 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att planeringen av en utvidgning av skolhälsoenkäten ska inledas i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och att enkäten på försök ska utvidgas i Helsingfors i lägre årskurser så snart som möjligt.

Stadsstyrelsen konstaterar att en skolhälsoenkät har genomförts i Helsingfors vartannat år sedan 1996 för eleverna i åk 8 och 9 och för första och andra årets studerande i gymnasierna. Åren 2008 och 2010 har en enkät genomförts för första och andra årets studerande i läroinrättningarna på andra stadiet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd genomförs det inte någon skolhälsoenkät år 2012, utan nästa gång år 2013 i hela landet. Samtidigt revideras enkäten.

Skolhälsoenkätens starka sida har varit att den är regelbunden och att enkäten och resultatrapporteringen fortlöpande har utvecklats. Med hjälp av enkäten har kommunernas olika förvaltningar fått uppgifter om trender i ungdomarnas levnads- och skolförhållanden, hälsa och hälsovanor och i elev- och studerandevården.

Hälsovårdscentralens skol- och studerandehälsovård utnyttjar också resultaten av skolhälsoenkäten för riktlinjerna i sin verksamhet.  Med enkäten samlas det in uppgifter om ungdomarnas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsa och hälsovanor och om elev- och studerandevården. För elever i lågstadieåldern och deras föräldrar har det utöver det sedvanliga serviceutbudet också utvecklats riktad hälsorådgivning inom skol- och studerandehälsovården. Till verksamheten inom den riktade hälsorådgivningen hör bl.a. metoden Smarta familjen, motions- och viktkontrollgrupper och ett rökfritt lågstadium.

Utbildningsverket har dessutom i lågstadieskolor och enhetliga grundskolor i stor utsträckning också använt den Trivselprofil som upprätthålls på utbildningsstyrelsens webbsidor (www10.edu.fi/hyvinvointiprofiili), med en frågeblankett för elever i åk 4–9. Uppgifterna i Trivselprofilen kan användas i utvecklingen av skolan och i dess elevvårdsarbete, men exempelvis också som lokal och aktuell utgångspunkt för lärostoffet i hälsokunskap. Trivselprofilen är ett redskap som skolan använder för självutvärdering

Utbildningsverket har under de senaste åren använt enkäten som välfärdsmätare för eleverna i åk 4–6 bl.a. i resultatpremiesammanhang. I Trivselprofilen finns det frågor också för äldre elever, men i Helsingfors har skolhälsoenkäten använts för att utreda dessa elevers välbefinnande. Att använda Trivselprofilen är gratis, och den kan när som helst fyllas i. Enkäten kräver revidering inom kort.

Stadsstyrelsen konstaterar med anledning av de utlåtanden som kommit in att arbetet med att välja mätare och utveckla dessa överförs så att det sker i anslutning till beredningen av nästa välfärdsplan för barn och unga. Det är viktigt för stadens alla förvaltningar att barnen och ungdomarna mår bra och att välbefinnandet mäts. Det är likaså viktigt att skolhälsoenkäten också framöver används som mätare på barnens välbefinnande.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det är viktigt att mätarna är fungerande och tidsenliga. Vidare är det bra om mätarna är öppet tillgängliga och avgiftsfria eller förmånliga och att resultaten finns att tillgå utan dröjsmål. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att skolhälsoenkäten också framöver används som mätare på barnens välbefinnande. Samtidigt kan Trivselprofilen utvecklas som en kompletterande metod.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 530

HEL 2011-009198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 51

HEL 2011-009198 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kouluterveyskysely on tehty Helsingissä vuodesta 1996 alkaen aina parillisina vuosina peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille kysely on tehty vuosina 2008 ja 2010. Kouluterveyskyselyä ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ilmoituksen mukaan tehdä lainkaan kuluvana vuonna 2012, vaan se tehdään seuraavan kerran koko maassa vuonna 2013. Samalla kyselyä uudistetaan.

Kouluterveyskyselyn vahvuus on ollut se, että kysely on toteutettu säännöllisesti joka toinen vuosi, samaan aikaan vuodesta huhtikuun loppupuolella. Samalla sekä kyselylomaketta että tulosten raportointia on pyritty kehittämään jatkuvasti. Kyselyn avulla on saatu trenditiedot kuntien eri hallintokunnille nuorten elin- ja kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas-/opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyä on käytetty viime vuosina yhtenä opetusviraston Tupa-mittareista. Lisäksi se on ollut mm. Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2009–2012 mittari, Savuton Helsinki: Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman vuosille 2007–2015 mittari sekä Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman (20.9.2010) mittari.

Kouluterveyskyselyn kustannuksista on huolehtinut vuoteen 2010 saakka Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta, joka lakkautettiin vuoden 2010/2011 vaihteessa. Helsinki maksoi vuoden 2010 Kouluterveyskyselystä THL:lle 68 484 euroa (peruskoulujen ja lukioiden kysely: 45 024 euroa sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kysely: 23 460 euroa) (+ 22 % alv).

Helsingissä hyödynnetään ala-asteiden kouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa laajasti myös opetushallituksen nettisivuilla (www10.edu.fi/hyvinvointiprofiili) ylläpidettävää Hyvinvointiprofiilia, jossa on kyselylomake 4.–9.-luokkalaisille. Hyvinvointiprofiilin tietoja voi käyttää koulun kehittämisessä ja oppilashuoltotyössä, mutta myös esimerkiksi terveystiedon oppisisältöjen paikallisena ja ajankohtaisena lähtökohtana. Hyvinvointiprofiili on koulun itsearvioinnin väline. Mallissa hyvinvointi koulussa jaetaan neljään osa-alueeseen: olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä terveydentila.

Opetusvirasto on käyttänyt viime vuosina tätä kyselyä 4.-6.-luokkalaisten hyvinvoinnin mittarina mm. Tupassa. Hyvinvointiprofiilissa on kysymyksiä myös tätä vanhemmille oppilaille, mutta näitten oppilaitten hyvinvoinnin selvittämiseen on Helsingissä käytetty Kouluterveyskyselyä. Hyvinvointikyselyn käyttö on maksutuonta, ja se voidaan tehdä koska tahansa. Kysely kaipaa lähiaikoina uudistamista.

Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraaminen on tärkeää, ja käytettyjen mittareiden on oltava toimivia ja ajantasaisia. Lisäksi on toivottavaa, että ne olisivat avoimesti käytettäviä, maksuttomia ja tulokset saataisiin käyttöön viivytyksettä. Kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin käyttöä jatkossa tulee tarkastella kokonaisuutena. Kouluterveyskyselyn käyttö ja kehittämistyö maksaa, ja mahdollisen ala-asteille kehitettävän version alkukustannukset olisivat helposti suurehkot. Hyvinvointiprofiilin käyttö on ilmaista, mutta se vaatii kehittelyä, josta tulee myös kustannuksia.

Koska lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen mittaaminen on tärkeää kaikille Helsingin kaupungin hallintokunnille, opetuslautakunta esittää, että mittareiden valinta- ja kehittelytyö siirretään seuraavan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman suunnittelun yhteyteen. On tärkeää, että mittarit ovat toimivia ja ajantasaisia. Lisäksi olisi hyvä, mikäli mittarit olisivat avoimesti käytettäviä, maksuttomia tai edullisia ja tulokset saataisiin käyttöön viivytyksettä. Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että kouluterveyskyselyä käytetään jatkossakin lasten hyvinvoinnin mittarina. Tähän tulee budjetoida riittävä rahoitus. Lisäksi on hyvä, mikäli täydentävänä menetelmänä voidaan kehittää hyvinvointiprofiilia.

20.03.2012 Palautettiin

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 06.03.2012 § 53

HEL 2011-009198 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle aloitteesta seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa 8. ja 9. luokkien sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille kouluterveyskyselyn. Kyselyllä kerätään tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Helsingin kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä vuodesta 1996 alkaen ja tiedot on kerätty kahden vuoden välein, viimeksi vuonna 2010. Seuraava kouluterveyskysely toteutetaan poikkeuksellisesti vasta ensi vuonna, 2013. Helsingin terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto hyödyntää kouluterveyskyselyn tuloksia toimintansa suuntaamisessa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoyksikön saaman  tiedon mukaan THL:n Lapset, nuoret ja perheet -osastolla on käyty keskustelua tarpeesta laajentaa kouluterveyskysely alaluokille. Toistaiseksi THL:llä ei ole laajentamisesta tarkempaa suunnitelmaa tai aikataulua eikä laajentamiseen tarvittavia resursseja. THL:n arvion mukaan alaluokille suunnatun kouluterveyskyselyn pilotointi voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2014.

Vaikka alakouluikäisille ei ole kouluterveyskyselyjärjestelmää, saa Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tietoa alakoululaisten terveydestä ja hyvinvoinnista tekemällä lapsille vuosittaiset terveystarkastukset, ottamalla vanhemmat aktiivisesti mukaan lasten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja toimimalla yhteistyössä oppilashuoltoryhmissä.

Saadun tiedon perustella alakouluikäisille ja heidän vanhemmilleen on tavanomaisen palvelutarjonnan lisäksi kehitetty suunnattua terveysneuvontaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Suunnatun terveysneuvonnan toimintoja ovat mm. neuvokas perhe -menetelmä, liikunta- ja painonhallintaryhmät ja savuton ala-aste.

Neuvokas perhe -menetelmä kohdistuu lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemusohjauksen. Siinä autetaan ylläpitämään ja edistämään lapsiperheiden hyviä liikunta- ja ruokatottumuksia sekä ehkäisemään ylipainoa. Menetelmä on otettu käyttöön Helsingin kouluterveydenhuollossa 2012.

Kouluterveydenhuollon yksikössä aloitettiin vuonna 2007 liikunta- ja painonhallinnan ryhmätoiminta ylipainoisten lasten painonhallinnan tukemiseksi. Tavoitteena on tukea perheitä omaksumaan liikunnallinen elämäntapa, hyvä arkirytmi ja paremmat valinnat ravitsemuksessa. Tärkeäksi tekijäksi painonhallinnassa on todettu jatkuvuus perheen oman kouluterveydenhoitajan ja lääkärin kanssa. Tänä vuonna liikunta- ja painonhallintaryhmiä ryhmiä järjestetään yhteensä neljä.

Savuton Helsinki -ohjelman osana on luotu toimintamalli, Savuton ala-aste, tupakoimattomuuden tukemiseen vuosiluokilla 1-6. Toimintamallin mukaan tupakoimattomuuden tukeminen huomioidaan monipuolisesti koulun arjessa. Tavoitteena on, että kouluyhteisö ja -ympäristö ovat savuttomia ja siten tukevat terveyttä.

Terveyskeskus suhtautuu lähtökohtaisesti kouluterveyskyselyn laajentamiseen ala-asteelle ja sen mahdolliseen pilotointiin myönteisesti. On kuitenkin huomattava, että THL laskuttaa palveluistaan ja niin myös kouluterveyskyselystä ja sen laajentamisesta. Ennen päätöksiä laajennetun kyselyn käyttöönotosta täytyy olla tieto sekä kyselyn laajentamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista että  lisäkustannuksilla saatavista hyödyistä. 

Terveyslautakunta toteaa, että kouluterveyskysely on tärkeä lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja koulunkäyntiä mittaava kysely, joka säännöllisesti toistettuna se antaa arvokasta tietoa lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön päätöksenteon taustaksi ja tueksi kunnissa. Terveyslautakunta kannattaa periaatteessa kyselyn laajentamista nuorempiin ikäluokkiin, mutta lopulliset kannanotot laajentamiseen ovat mahdollisia vasta, kun aiheutuvat kustannukset ovat tiedossa. Terveyskeskus seuraa kouluterveyskyselystä tehtäviä valtakunnan tason päätöksiä.

Terveysvaikutusten arviointi

Lasten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin muutoksia on seurattava monipuolisesti. Lasten ja heidän perheidensä ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen ovat keskeisiä toimia kunnan peruspalveluissa. Kouluterveyskysely on yksi käytössä oleva mittaristo, jonka avulla saadaan tarpeellista tietoa lasten ja heidän perheidensä elintapojen, terveystottumuksien, elin- ja kouluympäristön tilasta.

Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää monella tasolla. Tulokset auttavat suuntaamaan oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Kouluterveystuloksia on hyvä käsitellä myös nuorten kanssa, esimerkiksi terveystiedon tunneilla ja terveystarkastuksissa. Lisäksi tuloksia voidaan käydä läpi vanhempainilloissa ja tarpeen mukaan myös kouluyhteisön ulkopuolisten tahojen, kuten nuorisotoimen, poliisin tai muun vastaavan kanssa.”

Käsittely

06.03.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä korjasi kokouksessa lausuntoehdotuksestaan seuraavan teknisluontoisen virheen: Lausunnon viimeisen kappaleen toiseksi viimeinen virke ennen terveysvaikutusten arviointia tulee kuulua: "Terveyslautakunta kannattaa periaatteessa kyselyn laajentamista nuorempiin ikäluokkiin, mutta lopulliset kannanotot laajentamiseen ovat mahdollisia vasta, kun aiheutuvat kustannukset ovat tiedossa."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566