Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/49

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 151

Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite vanhemmille ihmisille suunnattujen keskustelutilaisuuksien järjestämisestä

HEL 2011-007801 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen esittää aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy järjestämään terveysasemilla keskustelutilaisuuksia terveydellisistä asioista vanhemmille ihmisille.     

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat osaltaan tuen ja avun tarpeisiin. Terveysasemilla terveydenhoitajat ja lääkärit auttavat yksilöllisesti sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä huolehtivat pitkäaikaisten sairauksien hoidosta. Tarvittaessa terveysasemilta ohjataan muiden apua tarjoavien palvelujen piiriin. Aloitteessa mainittuja terveysasemilla järjestettäviä keskustelutilaisuuksia on jo eri muodoissaan ja niitä jatketaan henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.   

Sosiaaliviraston laaja vanhusten palvelujen kirjo tarjoaa sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia, apua sosiaali- ja lähityön keinoin, virkistystä päivätoiminnassa sekä vanhusten palvelukeskuksissa. Sosiaalivirasto järjestää runsaasti kaikille avoimia ryhmiä sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa myös terveyteen liittyvät asiat ovat esillä.  

Kaupunginhallitus katsoo, että terveys- ja sosiaalilautakuntien lausunnoissa selvitetyt palvelut vastaavat varsin monipuolisesti aloitteessa kuvattuihin tuen ja avun tarpeisiin.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 513

HEL 2011-007801 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 26

HEL 2011-007801 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle terveydellisistä asioista järjestettäviä keskustelutilaisuuksia koskevasta aloitteesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunta yhtyy aloitteessa esiin tuotuihin näkökohtiin siitä, että useat vanhukset kaipaavat neuvoja ja vertaistukea erilaisiin oireisiin, yksinäisyyteen ja pelkoihin sekä toivovat mahdollisuutta keskustella asioistaan ja tulla kuulluksi.

Terveys- ja sosiaalipalvelut vastaavat tuen ja avun tarpeisiin jo varsin monipuolisesti.

Sosiaaliviraston keskitetyt neuvontapalvelut, erityisesti Seniori-info, antaa neuvontaa sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti erilaisissa kerho- ym. kokoontumisissa. 

Sosiaaliviraston vanhusten palvelut tarjoavat palvelutarpeen arviointia, hyvinvointia tukevia kotikäyntejä, sosiaali- ja lähityön palvelua sekä palvelukeskustoimintaa.

Ryhmätoiminta on palvelukeskusten avaintoimintaa ja palvelukeskuksissa on toimintaan sopivat tilat. Etenkin vertaistukiryhmiä on viime vuosina lisätty ja henkilökunta on kouluttautunut ryhmien ohjaamiseen. Vertaistukiryhmissä ikäihmiset saavat omaan hyvinvointiinsa tukea myös  toisilta samassa tilanteessa olevilta.  Palvelukeskuksissa toimivia vertaistukea antavia ryhmiä ovat mm. Ystäväpiiri-, Senioripysäkki-, Pilke-, suru- ja leskiryhmät.

Myös palvelukeskusten harrasteryhmät ja yhteistilaisuudet toimivat psykososiaalista hyvinvointia vahvistavasti ja yleistä hyvinvointia lisäävästi. Asiakkaita haetaan yhteistyössä terveysasemien, kotihoidon, seurakuntien ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa.

Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisessä Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hankkeessa kehitetään ikäihmisten palveluohjauksen muotoja, jotta he löytäisivät paremmin asuinalueellaan tarjolla olevat erilaiset palvelut, ryhmät ja tilaisuudet. Lauttasaaren hankkeessa on suunnitteilla mm. hyvinvointipysäkki. Se on ilman ajanvarausta toimiva maksuton palvelu, jonka avulla pyritään tukemaan myös ikäihmisiä hyvinvointinsa edistämisessä. Esimerkkinä on terveyskeskuksen Itäkeskuksessa käynnistämä terveyspysäkki.

Myös kaupungin muut hallintokunnat, erikoissairaanhoito, yksityiset terveydenhuollon palvelutarjoajat sekä eri kolmannen sektorin tahot järjestävät luento- ja keskustelutilaisuuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä.  Näiden teemat koskevat usein myös ikäihmisiä ja heitä onkin osanottajakunnassa runsaasti.

Sosiaalilautakunta toteaa, että aloitteessa mainittuja  keskustelutilaisuuksia on jo eri muodoissa ja niitä jatketaan henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on tärkeää, että hän saa asianmukaista palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa selviytymiseen. Lisäksi ikäihmisten terveydentilan yleisellä tasolla on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Riittävällä hoidolla, ohjauksella ja tuella voidaan vaikuttaa ikäihmisten tilanteeseen myönteisesti ja näin edistää heidän hyvinvointiaan.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 24.01.2012 § 19

HEL 2011-007801 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa terveydellisistä asioista järjestettäviä keskustelutilaisuuksia koskevasta aloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Terveyslautakunta yhtyy aloitteessa esiin tuotuihin näkökohtiin siitä, että useat vanhukset kaipaavat neuvoja ja vertaistukea erilaisiin oireisiin, yksinäisyyteen ja pelkoihin sekä toivovat mahdollisuutta keskustella asioistaan ja tulla kuulluksi.

Helsinkiläisille ikäihmisille ovat tarjolla kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka osaltaan vastaavat tuen ja avun tarpeisiin. Terveysasemien omat terveydenhoitajat ja omat lääkärit auttavat yksilöllisesti sairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä huolehtivat pitkäaikaisten sairauksien hoidosta. Tarvittaessa he ohjaavat muiden auttavien tahojen piiriin.

Sosiaaliviraston laaja vanhusten palvelujen kirjo tarjoaa sosiaalipalvelujen tarpeen arviointia, apua sosiaali- ja lähityön keinoin, virkistystä päivätoiminnassa sekä vanhusten palvelukeskuksissa. Sosiaalivirasto järjestää runsaasti kaikille avoimia ryhmiä sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Myös terveyteen liittyvät asiat ovat näissä esillä.

Omaisten ja muiden läheisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kuten järjestöjen, seurakuntien ja erilaisten vapaaehtoistoiminnan muotojen osuus ikäihmisten yhteisöllisyyden lisääjänä ja ylläpitäjänä on merkittävä. Mahdollisuus toimia yhdessä itseä kiinnostavien asioiden ja ihmisten parissa voi edistää omaa hyvinvointia. Erilaisia vertaistuen muotoja kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti ja ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia tuetaan järjestöjen ja niiden kouluttamien vapaehtoisten ohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden voimin. Terveyslautakunta pitää tätä toimintaa tärkeänä ja tarpeellisena.

Eri kolmannen sektorin tahot järjestävät luento- ja keskustelutilaisuuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä ja näissä toimivat luennoitsijoina terveydenhuollon ammattilaiset. Myös terveyskeskuksen terveysasemat-osasto ja kaupunginsairaala järjestävät säännöllisesti yhdessä eri kansanterveysjärjestöjen kanssa kaikille avoimia informaatiotilaisuuksia sekä ryhmiä esimerkiksi painonhallintaan, tupakoinnin lopettamiseen sekä päihteiden käytön vähentämiseen liittyen. Näiden teemat koskevat usein myös ikäihmisiä ja heitä onkin osanottajakunnassa runsaasti. Näiden lisäksi myös kaupungin muut hallintokunnat ja erikoissairaanhoito sekä yksityiset terveydenhuollon palvelutarjoajat järjestävät terveysaiheisia tilaisuuksia.

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että terveyskeskuksen asiantuntijat jalkautuvat ikäihmisten pariin pitämään esityksiä ja vastaamaan kysymyksiä terveyttä edistäviä elintapoja ja sairauksien hoitoa ja niistä kuntoutumista käsitteleviin tilaisuuksiin. Näin tapahtuukin ja toimintaa on syytä jatkaa.

Aloitteessa mainittujen terveysasemilla järjestettävien keskustelutilaisuuksien osalta terveyslautakunta toteaa, että toimintaa on jo eri muodoissa ja sitä jatketaan henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että terveyskeskuksessa on meneillään kehittämishanke, joka koskee pitkäaikaissairaiden henkilöiden ryhmävastaanottojen ja ryhmätoiminnan perustamista kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoille (geriatria, neurologia, sisätaudit ja fysiatria). Tässä tehdään yhteistyöstä perusterveydenhuollon, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Ryhmätoiminta edellyttää lääkärin lähetteen ja on tarkoitettu erikoissairaanhoitoa tarvitseville potilaille. Toimintamuotoja ovat muun muassa eri sairauksien ensitietoryhmät esimerkiksi muistisairaiden potilaiden omaisille.

Terveyskeskus on myös käynnistänyt Terveyspysäkin (Itäkeskus, Hansasilta), joka on avoin kaikille helsinkiläisille tarkoitettu maksuton terveyspalvelupiste. Se toimii ilman ajanvarausta ja siellä voi keskustella henkilökohtaisesti terveydenhoitajan kanssa. Toiminnan avulla pyritään tukemaan myös ikäihmisiä oman terveyden edistämisessä ja itsehoidossa sekä ohjaamaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja muun avun piiriin. Lisäksi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisessä Lauttasaari-hankkeessa (LARU) kehitetään erilaisia ikäihmisten palveluohjauksen muotoja, jotta he löytäisivät paremmin asuinalueellaan tarjolla olevat erilaiset palvelut, ryhmät ja tilaisuudet.

Terveyslautakunta toteaa lopuksi, että aloitteessa mainittu terveysasemien ja päivystyspisteiden ruuhkautuminen on seikka, johon terveyskeskuksen tulee etsiä ratkaisuja. Yleensä päivystykseen hakeutujat ovat sellaisen akuutin avun tarpeessa, jossa tarvitaan yksilöllistä terveydenhuollon ammattilaisen apua. Tästä syystä keskusteluryhmiä järjestämällä tuskin saataisiin aikaan ratkaisevaa helpotusta tilanteeseen.

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on tärkeää, että hän saa asianmukaista palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa selviytymiseen. Lisäksi ikäihmisten terveydentilan yleisellä tasolla on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Riittävällä hoidolla, ohjauksella ja tuella voidaan vaikuttaa ikäihmisten tilanteeseen myönteisesti ja näin edistää heidän terveyttään kustannustehokkaasti."

Käsittely

24.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan lisäten lausunnon kuudennen kappaleen toisen virkkeen loppuun ennen liittyen-sanaa sanat " sekä päihteiden käytön vähentämiseen".

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566