Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 123

Kj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite Lapinmäen päiväkodin jatko mahdollisuuksien selvittämisestä

HEL 2011-007807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Etelä-Haagan päiväkoti Lapinmäen jatkomahdollisuuksien selvittämistä

3

Kiinteistöviraston tilakeskuksen lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sanna Vesikansa esittää aloitteessaan, että selvitetään lasten Lapinmäen mahdollisuus jatkaa päiväkotina sekä liittää päiväkotitontti valmisteltavaan suojelukaavaan ja tontinvaihtomahdollisuudet Sato Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että päiväkoti Lapinmäki sijaitsee Etelä-Haagan länsiosassa, ns. Haagan Kultareuna-alueella osoitteessa Kangaspellontie 8, tontilla 29068/5. Tontilla on voimassa 12.9.1969 vahvistettu asemakaava nro 6225, jonka mukaan tontti on sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS). Tontin pinta-ala on 3 695 m2 ja rakennusoikeus 1 300 kem2.

Kultareuna-alue on Yleiskaava 2002:ssa osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Alueen eteläosalle on merkitty moottorikadun maanalainen osuus. 

Alueen asemakaavan muutostyö on alkanut keväällä 2008. Kaavamuutoksen tavoitteena on suojella Kultareuna-alueen arvokkaat rakennukset ja ympäristöt asemakaavalla. Samalla selvitetään mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.

Lasten päiväkodin rakennus ja tontti ovat Sato Oy:n omistuksessa ja vuokrasopimus on edelleen voimassa. Päiväkodin laajuus on 1 482 hum2 ja päiväkodin tilapaikkamäärä on 134. Rakennus on valmistunut vuonna 1975. Muutamia vuosia sitten ajateltiin, että päivähoitopaikkojen tarve olisi vähenemässä Haagan alueella ja Kylätielle alkuvuodesta 2013 valmistuva uudisrakennus korvaisi päiväkoti Lapinmäen. Uuden Kylätielle tulevan päiväkodin tilapaikkamäärä on 84. Päivähoidon tarve on kuitenkin viime aikoina voimakkaasti  lisääntynyt sekä Haaga-Pitäjämäki että Reijola-Munkkiniemi alueilla ja sosiaalivirasto haluaisi jatkaa päiväkoti Lapinmäen vuokrasopimusta.

Päiväkoti on huonokuntoinen ja vähintäänkin laajan peruskorjauksen tarpeessa. Mikäli päiväkoti jatkaisi vuokrahankkeena, Tilakeskus neuvottelisi omistajan kanssa hankkeen peruskorjauksen ehdoista.  Vaihtoehtoisesti siirrettäisiin päiväkotirakennus tontteineen kaupungin omistukseen esim. tontin vaihtosopimuksella. Koska rakennus on jo 37 vuotta vanha, peruskorjauskustannukset tulevat vastaamaan vähintäänkin uudisrakentamisen hintatasoa. Näin ollen peruskorjaus ei luultavasti tule olemaan taloudellisesti perusteltua ja järkevä vaihtoehto olisi rakennuksen purku sekä uudisrakentaminen. 

Alustavia neuvotteluja Helsingin kaupungin ja Sato Oy:n välillä on jo käyty tontinvaihdosta, jossa päiväkotitontti siirtyisi kaupungin omistukseen. Toistaiseksi ei ole ilmennyt estettä tontinvaihdolle.

Päiväkoti Lapinmäki sijaitsee keskeisesti läntisessä Helsingissä ja palvelee koko aluetta. Näistä syistä johtuen kaupunginhallitus katsoo, ettei ole perusteltua muuttaa tulevassa kaavamuutoksessa tontin 29068/5 käyttötarkoitusta. Kaupunginhallitus pitää myös tärkeänä, ettei päiväkotirakennukseen liitetä suojelumääräyksiä, jotka rajoittavat rakennuksen peruskorjausta tai uudisrakentamista tontilla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Etelä-Haagan päiväkoti Lapinmäen jatkomahdollisuuksien selvittämistä

3

Kiinteistöviraston tilakeskuksen lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 485

HEL 2011-007807 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566