Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/25

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 127

Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämisestä

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Hakaniemen kauppahallin ja maanalaisten tilojen tarveselvityksen hankesuunnittelu avoimesti ottaen ideointiin mukaan yrittäjiä, asukkaita ja alueen asukasjärjestöjä, esimerkiksi Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry ja Kallio-liike. (Mari Holopainen)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Mari Holopainen oli valtuutettu Sara Paavolaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Hakaniemen kauppahallin ja maanalaisten tilojen tarveselvityksen hankesuunnittelu avoimesti ottaen ideointiin mukaan yrittäjiä, asukkaita ja alueen asukasjärjestöjä, esimerkiksi Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry ja Kallio-liike.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa Hakaniemen kauppahallin ja maanalaisten tilojen tarveselvityksen hankesuunnittelu avoimesti ottaen ideointiin mukaan yrittäjiä, asukkaita ja alueen asukasjärjestöjä, esimerkiksi Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry ja Kallio-liike.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 4
Jussi Halla-aho, Kauko Koskinen, Lasse Liemola, Jan D Oker-Blom

Poissa: 4
Maija Anttila, Minerva Krohn, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

2

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Holopainen esittää aloitteessaan, että Hakaniemen torin rakennustöiden aikana mahdolliset haitat rakennustyömaasta on minimoitava.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Hakaniemen kauppahallin hankesuunnitelman laatiminen on vireillä. Torin maanalaisten tilojen tarveselvitys on myös käynnistymässä, ja myös metroaseman tilojen yhteyteen saatetaan tehdä uudistustöitä. Näin ollen torin alueella tulee lähivuosina olemaan rakennustyömaata.

Mahdollisten rakennustöiden haittoja toritoiminnalle ja torialueen ympäristölle pyritään välttämään hyvällä suunnittelulla ja rakennustyön aikaisilla järjestelyillä. Torialueen ilme pyritään säilyttämään korkealuokkaisena myös rakennustyön kuluessa. Myös esteettömään kulkuun metroasemalle kiinnitetään huomiota.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 489

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.04.2012 § 224

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämistä seuraavan lausunnon:

Mari Holopainen ja 20 muuta valtuutettua ovat tehneet 12.10.2011 aloitteen Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi. Kiinteistöviraston tilakeskus teettää parhaillaan hankesuunnitelmaa Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksesta. Lisäksi on alkamassa Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys.

Tilakeskus on esittänyt, että investointiohjelmassa Hakaniemen kauppahallin korjaus ajoitettaisiin välille 1/2015 - 5/2016, koska vuosi 2014 on Hakaniemen hallin 100-vuotisjuhlavuosi. Samaan aikaan tulisi rakentaa kauppahallia palvelevat torin pohjoisosan maanalaiset tilat, mikäli torialueen rakentaminen vaiheistetaan. Ilmeeltään korkealuokkaiset työmaa-aidat kuuluvat asiaan näin keskeisellä paikalla sijaitsevalla työmaalla rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Käyttäjän eli Tukkutorin kanssa on alustavasti keskusteltu rakentamisen aikaisista Hakaniemen hallin ja torin väistötiloista. Sekä hallin että torin toiminta pyritään säilyttämään käytettävissä olevalla torialueella tai sen lähialueella. Halli- ja torikaupan säilyttäminen elävänä rakentamisen aikana on tärkeää alueen vetovoimaisuuden kannalta.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma ja Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys valmistuvat vuonna 2012.

Hakaniemen hallin myyjille ja torikauppiaille järjestetään toukokuussa 2012 tiedotustilaisuus, kun maanalaisten tilojen tarveselvitys on saatu siihen vaiheeseen, että sen rakentamisen aikataulua ja osien mahdollista vaiheistamista voidaan arvioida.

Joukkoliikennepysäkkien rakentaminen ja siirrot kuuluvat HKL:lle. Hakaniemen alueella toimivat kaupungin hallintokunnat käyvät keskenään neuvottelut torialueen ja kauppahallin rakentamisen aikaisista toimista, jotta alueelle saataisiin tavoitteena oleva korkealuokkainen ilme.

04.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823

aulikki.korhonen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Yksikön johtaja 27.3.2012

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Helsingin kaupunki liikennelaitos –liikelaitoksen Rakennusyksikkö esittää kaupunginhallituksen Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi seuraavaa;

HKL:llä on tiedossa, että Hakaniemen torin, kauppahallin ja sen ympäristössä on suunnitteilla hankkeita. HKL seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan alueen kehittymistä ja mahdollisten tulevien rakennustöiden haittojen minimointia.

Hakaniemen metroaseman torin puoleinen lippuhalli on tulossa elinkaarensa päähän. Lippuhallin on rakennettu vuosina 1978–1981. Lähivuosina HKL:llä on tarvista mm. uusia kuluneita raitiovaunukiskoja ja peruskorjata lippuhallin yläpohjan vesi- ja tärinäeristys.

HKL katsoo, että mahdollisesti tulevan Hakaniemen torin ja sen ympäristön rakentamisen yhteydessä tulisi Hakaniemen metroasemaa uudistaa myös toiminnallisesti lisäämällä aseman yhteyteen liiketiloja, jolloin Hakaniemen metroaseman viihtyisyys ja turvallisuus paranisivat ja samalla alueen palvelutarjonta lisääntyisi.

HKL:lle on myös tärkeää, että mahdollisesti tulevat rakennustyömaat eivät missään vaiheessa aiheuta esteetön kulkua metroasemalle. Haitat on minimoitava hyvällä suunnittelulla.

Lisätiedot

Juolevi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 15.03.2012 § 49

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi seuraavaa;

Hakaniemen tori ja halli ovat kaupungin toimivimpia ja vilkkaimpia kaupallisia torialueita ja kulkureittejä. Tästä syystä rakennustöiden suunnitteluun ja niiden haittojen minimoimiseen on syytä kiinnittää erityishuomiota. On erityisen tärkeää, että Hakaniemen hallin suunniteltu remontti ja pysäköintihallin kaupungin osuus hallin vieressä toteutetaan ajallisesti samaan aikaan, jolloin häiriöitä asiakkaille ja hallin toimijoille voidaan oleellisesti vähentää. Samalla on hyvä huomioida metrohalliin suunniteltu rakentaminen ja mahdollisen pisararadan tarvitsemat muutostyöt.

Pysäköintihallin suunnitellut tilat (varastot, sosiaalitilat, lastausalueet, yhdyskäytävät ja kaupalliset tilat) ovat suoraan kytköksissä kauppahallin remonttiin ja sen tulevaan toimintaan. Yksityisen pysäköintihallin osuus toisessa päässä toria on hyvä toteuttaa vasta tämän vaiheen jälkeen, jolloin torin toimivuus ja mahdolliset väistötilat voidaan toteuttaa paremmin kuin tilanteessa, jossa koko torialue on pois käytöstä vähintään kahden kolmen vuoden ajan.

Muutostyönaikaisiin opasteisiin ja työmaan maisemointiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota aloitteen mukaisesti, jotta alue toimisi ja lukuisat ohikulkijat pysyisivät ajan tasalla hankkeesta ja ymmärtäisivät paremmin hankkeen aiheuttamat häiriöt. Maisemointi muistuttaisi hyvin myös toritoiminnan jatkuvuudesta alueella.

Tori- ja kauppahallitoimintaa ei voida keskeyttää kokonaan muutostöiden ajaksi, koska kyse on pitkäaikaisesta muutostyöstä ja pienistä yrityksistä, joilta tulovirta loppuu kokonaan myyntipaikan menetyksen vuoksi. Kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan asialliset väistötilat kunnostuksen ajaksi, jotta hallin ja torin avautumisen jälkeen sinne riittäisi myyjiä ja asiakkaita. Perinteikkään halli- ja toritoiminnan tulisi jatkua katkeamatta. Tiedottamiseen ennen hankkeen käynnistämistä ja työmaan aikana on kiinnitettävä erityishuomiota alueen merkittävyyden vuoksi. Hyvän tiedottamisen avulla vähennetään selvästi muutostöistä aiheutuvia ongelmia ja valituksia.

Ajoituksen suhteen Tukkutori esittää, että hallin ja maanalaisen pysäköinti-/huoltohallin rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden 2015 alussa. Tämä siitä syystä, että Vanhan kauppahallin saneeraus on valmistunut siihen mennessä ja Hakaniemen halli on ehtinyt viettää 100-vuotissyntymäpäiväjuhliaan vuonna 2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566