Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/11

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 113

Eron myöntäminen kirjastotoimen johtajalle eläkkeelle siirtymisen vuoksi

HEL 2012-006148 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää kirjastotoimen johtaja Maija Berndtsonille eron kaupunginkirjaston virastopäällikön virasta 1.2.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kirjastotoimen johtaja Maija Berndtsonille eron kaupunginkirjaston virastopäällikön virasta 1.2.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

Kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle 1.2.2013 alkaen.

Kirjastotoimen johtajan virka on kaupunginvaltuuston täytettävä. Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä on erikseen säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kirjastoasetuksen 4 §:n 3 momentin nojalla kaupungin kirjastotointa johtavalta henkilöltä vaaditaan vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Viran kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön nojalla suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kirjastotoimen johtajalle on maksettu kokonaispalkkana kuukaudessa  7424,88 euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa kaupunginkirjastoa julistamaan virka julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, voi kaupunginhallitus antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on tarvittaessa erikseen määrätä viran määräaikainen hoitaja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtsonin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 533

HEL 2012-006148 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kirjastotoimen johtaja Maija Berndtsonille eron kaupunginkirjaston virastopäällikön virasta 1.2.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566