Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 115

Kj / Valtuutettu Lilli Autin aloite koskien talousarvioaloitteiden käsittelyn aikaistamista

HEL 2011-004398 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Lilli Autin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Lilli Autin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Lilli Autin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Lilli Autti esittää, että selvitetään mahdollisuus aikaistaa valtuutettujen tekemien talousarvio-aloitteiden käsittelyprosessia. Esityksessä perustellaan, että olisi luonnollista että valtuutettujen talousarvioaloitteet käsiteltäisiin jo ennen seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen raamin hyväksymistä.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvion valmisteluprosessi etenee voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan siten, että seuraavan vuoden talousarvion valmistelu alkaa kaupunginvaltuuston lähetekeskustelusta, jossa kaupunginvaltuutetut ja ryhmät esittävät näkemyksiään seuraavan vuoden talousarviosta. Lauta- ja johtokunnat, virastot ja liikelaitokset käyttävät lähetekeskustelussa esitettyjä kantoja kunkin viraston ja liikelaitoksen oman talousarvion laadintatyössä. Lähetekeskustelun jälkeen kaupunginhallitus päättää talousarvion laatimisohjeista, johon sisältyvän euromääräisen raamin lähtökohtana ovat aiempina vuosina olleet strategiakauden taloustavoitteet, kuluvan vuoden hyväksytyn talousarvion sekä seuraavan vuoden taloussuunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä toiminnalliset tavoitteet. Tämän jälkeen talousarvioehdotuksen valmistelu jatkuu lauta- ja johtokunnissa, jotka linjaavat oman hallinnonalansa toiminnan painopisteet ja keskeisimmät muutokset kaupunginhallituksen hyväksymän raamin ja laatimisohjeiden perusteella.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan valtuutetuilla on vuosittain mahdollisuus tehdä talousarvioaloitteita maaliskuun 15. päivään mennessä, jotka koskevat määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon.

Lauta- ja johtokunnat käsittelevät aloitteista annetut lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotuksiensa kanssa. Lausunnoista tulee käydä ilmi, miten aloitteissa esitetyt toimenpiteet on huomioitu talousarvioehdotuksissa. Samalla lausunnoissa on mainittava, kuinka aloitteissa esitetyt toimenpiteet lisäävät/vähentävät määrärahojen tarvetta ja onko nämä määrärahat sisällytetty hallintokuntien talousarvioehdotuksiin. Toimenpiteiden vaikutukset suoritemääriin on huomioitava talousarvioehdotuksissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että lauta- ja johtokunnilla on parhaat mahdollisuudet arvioida talousarvioaloitteiden sisältöä suhteessa hallintokunnan talousarvioon siinä vaiheessa kun talousarviovuoden määrärahojen sisällön suuntaviivat ja talousarvioehdotuksen valmistelutyö on riittävän pitkällä. Käytännössä virastojen talousarviovalmistelu käynnistyy vasta käydyn lähetekeskustelun ja kaupunginhallituksen antaman talousarvion raamin jälkeen. Talousarvioaloitteiden käsittelyssä hallintokunnan valmistelema lausunto on keskeinen osatekijä.

Talousarvioaloitteiden käsittely ennen valtuuston käymää lähetekeskustelua ja talousarvion raamin lähetekeskustelua ei antaisi lauta- ja johtokunnille mahdollisuutta arvioida talousarvioaloitteiden sisältöä osana talousarvioehdotuksen valmistelua.

Talousarvion päättämisen yhteydessä valtuutetut voivat  vielä tehdä talousarvion toteuttamiseen liittyviä toivomusponsia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Lilli Autin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 477

HEL 2011-004398 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Lilli Autin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566