Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 122

Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite painetusta kunnalliskalenterista luopumisesta

HEL 2011-007797 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että vuosittain painettavasta kunnalliskalenterista luovutaan ja että vastaavat tiedot tuotetaan sähköisenä kalenterina, jota olisi mahdollista pitää ajantasaisena pitkin vuotta.

Kaupunginhallitus toteaa, että suuri määrä painetun kunnalliskalenterin sisältämistä tiedoista on tällä hetkellä saatavilla myös muista lähteistä, mm. kaupungin verkkosivuilta. Tiedon löytyvyyttä vaikeuttaa se, että tietojen esittäminen ja säilyttäminen vaihtelee virastoittain ja liikelaitoksittain. Tiedon käytettävyyttä heikentää se, että tietosisältöjen laajuus, esitystapa ja sijainti sivustolla ei ole yhdenmukaista. Myös tietojen päivitystiheys ja -tarkkuus vaihtelee.

Luottamushenkilö-, toimielin- ja organisaatiotiedon sähköisessä kokoamisessa ja julkaisemisessa on tarkoituksenmukaista hyödyntää Helsingin kaupungin rekistereitä ja tietojärjestelmiä. Kunnalliskalenterin sisältämän tiedon osalta merkittäviä tietojärjestelmiä ovat mm. asian- ja dokumentinhallintajärjestelmät, henkilöstöhallinnon järjestelmät ja konsernihallinnon järjestelmät. Näitä järjestelmiä kehitetään parhaillaan ja on kehitettävä edelleen, jotta niistä voidaan poimia automaattisesti ajantasaista toimielin- ja luottamushenkilötietoa. Sähköiselle jakelulle asetetaan yleensä myös vaatimus jatkuvasta ajantasaisuudesta. Tällä hetkellä lähdejärjestelmät eivät mahdollista automaattista ajantasaisen tiedon ylläpitämistä, ja manuaalisesti jatkuvasti ajan tasalla pidettävän sähköisen tiedon ylläpito verkossa edellyttäisi resurssien lisäämistä niin hallintokeskuksessa kuin virastoissa ja liikelaitoksissa.

Hallintokeskus arvioi painetusta kunnalliskalenterista luopumista vuosittain. Kunnalliskalenterin sisältämän tiedon sähköiseen jakeluun on mahdollista siirtyä siinä vaiheessa, kun kalenterin sisältämä tieto on kattavasti saatavissa ja jaettavissa sähköisten tietojärjestelmien kautta. Lisäksi on voitava varmistua siitä, että nykyhetkeen liittyvän tiedon lisäksi myös ns. historiatieto luottamushenkilöistä, toimielimistä ja organisaatiosta säilyy.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 484

HEL 2011-007797 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566