Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/54

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 156

Stj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite asunnottomien Yökahvila Kalkkersin aukiolon lisäämisestä

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ym. esittävät, että Helsingin kaupunki tulee avuksi, jotta Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämä Yökahvila Kalkkers voidaan pitää avoinna joka viikko kaikkina öinä.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaalivirasto on tehostanut syksyn aikana nykyisten päihdehuollon asumispalvelupaikkojen käyttöä. Kaikille on pystytty tarjoamaan tarpeellinen majoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Tilapäisasumisen tilannetta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa on järjestetty myös väliaikaisia paikkoja.

Yökahvila Kalkkers on ollut avoinna joka yö talvella 2012 tammikuun alusta maaliskuun loppuun.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 518

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 21.02.2012 § 51

HEL 2011-009194 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuutettu Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kaupungin- hallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunta pitää Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n (VVA ry) Kalkkersin toimintaa arvokkaana. Yökahvila Kalkkers tarjoaa asunnottomille mahdollisuuden oleskella ja levätä kahvilassa yöaikaan. Muita palveluja ovat neuvonta ja ohjaus sekä akuutti kriisiapu yöaikaan. Viime syksynä Kalkkers oli auki joka toinen viikko. Tammikuussa 2012 Kalkkers on ollut avoinna viikon jokaisena yönä klo 22–06 välisenä aikana ja suunnitelmissa on jatkaa nykyisillä aukioloajoilla ainakin 5.3.2012 saakka. Vuonna 2011 VVA ry sai sosiaalilautakunnalta järjestöavustusta toimintamenoihinsa yhteensä 25 000 euroa ja Raha-automaattiyhdistys tuki järjestön toimintaa 514 000 eurolla.

Sosiaalilautakunta on tietoinen Helsingin vaikeasta asuntotilanteesta. Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja asumispäivystyspaikkoja on kaikkiaan 60. Sosiaalivirasto on tehostanut syksyn aikana nykyisten päihdehuollon asumispalvelupaikkojen käyttöä. Kaikille on näin ollen pystytty tarjoamaan tarpeellinen majoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Lisäksi sosiaalivirasto on varautunut järjestämään kaikissa olosuhteissa tarvittavia tilapäismajoituspaikkoja. Sosiaalilautakunta toteaa vielä, että tammikuun aikana sosiaalivirasto on järjestänyt uusia asumispaikkoja kaikkiaan 124 pitkäaikaisasunnottomalle.

Tämän vuoden aikana valmistuu 179 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille ja tammikuussa 2013 valmistuu 116 asuntoa lisää. Näin ollen hyvin etenevä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishanke tulee vähentämään tilapäisasumisen tarvetta. Sosiaalivirasto seuraa päivittäin tilapäisasumisen tilannetta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi 28.11.2011 Helsingin Sanomien uutisointiin liittyen selvitystä sosiaaliviraston toimenpiteistä asunnottomien tilapäismajoituksen järjestämiseksi. Päätöksessään 26.1.2012 apulaisoikeusasiamies toteaa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ryhtyneen tarpeellisiin toimiin asunnottomien tilapäismajoituksen turvaamiseksi eikä asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Korjattu kirjoitusvirheenä esityslistan Esittelijä -osion ensimmäisessä virkkeessä esiintynyt päivämäärä  "31.5.2012" päivämääräksi: "16.3.2012"

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Kari Salovaara, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 42351

kari.salovaara(a)hel.fi

Mari Aalto, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 44650

mari.aalto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566