Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/53

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 155

Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ökad tillfällig inkvartering för bostadslösa

HEL 2011-009195 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto m.fl. föreslår att Helsingfors stad i samverkan med allmännyttiga organisationer så snabbt som möjligt söker och förverkligar nya lösningar för tillfällig inkvartering.

Enligt en utredning som lämnades till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet år 2011 fanns det 3 400 bostadslösa i Helsingfors, varav 1 240 var långtidsbostadslösa. Under år 2011 togs det i bruk 365 nya bostadsplatser i enlighet med programmet för minskning av långtidsbostadslösheten.

Socialverket har under hösten effektiviserat användningen av boendeserviceplatser inom missbrukarvården. Dessutom har socialverket förberett sig på att vid alla omständigheter arrangera behövliga platser för tillfällig inkvartering.

Under år 2012 färdigställs 179 bostäder för långtidsbostadslösa och i januari 2013 blir ytterligare 116 bostäder färdiga. Programmet för avskaffande av långtidsbostadslösheten avancerar väl och kommer att minska behovet av tillfällig inkvartering. Socialverket följer dagligen situationen inom tillfällig inkvartering.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 517

HEL 2011-009195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 21.02.2012 § 52

HEL 2011-009195 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuutettu Alanko-Kahiluodon ym. valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle vuonna 2011 annetun selvityksen mukaan asunnottomia oli Helsingissä 3 400, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 1 240. Vuoden 2011 aikana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisia uusia asumispaikkoja otettiin käyttöön 356. 

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa on tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja asumispäivystyspaikkoja kaikkiaan 60.

Sosiaalilautakunta on tietoinen Helsingin vaikeasta asuntotilanteesta. Sosiaalivirasto on tehostanut syksyn aikana nykyisten päihdehuollon asumispalvelupaikkojen käyttöä. Kaikille on näin ollen pystytty tarjoamaan tarpeellinen majoitus Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. Lisäksi sosiaalivirasto on varautunut järjestämään kaikissa olosuhteissa tarvittavia tilapäismajoituspaikkoja. Sosiaalilautakunta toteaa vielä, että tammikuun aikana sosiaalivirasto on järjestänyt uusia asumispaikkoja kaikkiaan 124 pitkäaikaisasunnottomalle.

Tämän vuoden aikana valmistuu 179 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille ja tammikuussa 2013 valmistuu 116 asuntoa lisää. Näin ollen hyvin etenevä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishanke tulee vähentämään tilapäisasumisen tarvetta. Sosiaalivirasto seuraa päivittäin tilapäisasumisen tilannetta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyysi 28.11.2011 Helsingin Sanomien uutisointiin liittyen selvitystä sosiaaliviraston toimenpiteistä asunnottomien tilapäismajoituksen järjestämiseksi. Päätöksessään 26.1.2012 apulaisoikeusasiamies toteaa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ryhtyneen tarpeellisiin toimiin asunnottomien tilapäismajoituksen turvaamiseksi eikä asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Korjattu kirjoitusvirheenä esityslistan Esittelijä -osion ensimmäisessä virkkeessä esiintynyt päivämäärä "31.5.2012" päivämääräksi: "16.3.2012".

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Mari Aallto, sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö, puhelin 310 44650: 310 43767

mari.aalto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566