Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/44

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 146

Kaj / Valtuutettu Pia Pakarisen  aloite ranta-alueiden kaavoituksen kokonaissuunnitelmasta

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pia Pakarinen esittää aloitteessaan, että kaupunki laatisi viipymättä ranta-alueiden kaavoitusta koskevan kokonaissuunnitelman.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että parhaillaan valmisteilla oleva Itäisen saariston asemakaavaluonnos tulee nähtäville kevätkaudella 2012. Sen tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Samalla parannetaan saarien avoimuutta ja tavoitettavuutta.

Suurimmalla osalla Helsingin rantaviivaa on jo asemakaava. Tekeillä on Itäisen saariston asemakaavan lisäksi muun muassa Suomenlinnan, Rysäkarin, Kallahdenniemen, Koivusaaren, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan asemakaavat sekä Hernesaaren, Vartiosaaren, Kivinokan ja Meri-Rastilan osayleiskaavat. Uusilla rakennettavilla merenranta-alueilla on kiinnitetty erityistä huomiota merellisten toimintojen kehittämismahdollisuuksiin. Meren tarjoamia mahdollisuuksia on huomioitu myös Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa sekä Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämistavoitteissa. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tuleva käyttö on toistaiseksi ratkaisematta. Pihlajasaarta kehitetään puolestaan yleissuunnitelman turvin ilman asemakaavaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana veneilystrategian ohjausryhmässä sekä matkailun edistämistyöryhmässä. Tarkoituksena on, että veneilystrategian jatkona laaditaan konsulttityö, jossa pohditaan veneilytoimintojen sijoittumista ja osin myös yrittäjien toimintamahdollisuuksia Helsingin saaristossa ja merialueilla.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 508

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 111

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Saariston ja rantojen päämäärätietoinen kehittäminen elinkeinotoiminnalle edellyttäisi kokonaissuunnitelman tai suunnitelman alueellisista osakokonaisuuksista, joihin saaristo ja ranta-alueet liittyvät. Itäisen saariston osalta asemakaavaluonnos on jo valmisteilla, lisäksi voidaan harkita onko tarpeen laatia suunnitelmaa muun saariston ja ranta-alueiden osalta.

Suurimmalla osalla Helsingin rantaviivaa on jo asemakaava. Tekeillä on lisäksi mm. Suomenlinnan, Itäisen saariston, Rysäkarin, Kallahdenniemen, Koivusaaren, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan asemakaavat sekä Hernesaaren, Vartiosaaren, Kivinokan ja Meri-Rastilan osayleiskaavat. Uusilla rakennettavilla merenranta-alueilla on kiinnitetty erityistä huomiota merellisten toimintojen kehittämismahdollisuuksiin. Lisäksi meren tarjoamia mahdollisuuksia on huomioitu Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa sekä Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämistavoitteissa.  Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tuleva käyttö on toistaiseksi ratkaisematta. Pihlajasaarta kehitetään puolestaan yleissuunnitelman turvin ilman asemakaavaa.

Itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos tulee nähtäville kevätkaudella 2012.  Itäisen saariston asemakaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.

Kaavoitus yksin ei riitä takaamaan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia saaristossa. Esimerkiksi Vasikkasaaressa olisi laajat mahdollisuudet yrittämiselle ja matkailun kehittämiselle. Vasikkasaaren kaava on ollut voimassa jo yli 10 vuotta, mutta veden ja viemärin rakentaminen saarella ei ole toteutunut. Tämä on yksi este elinkeinotoiminnan sijoittumiselle saareen. Jotta saaren peruspuitteet saataisiin kuntoon ja luotaisiin perusedellytykset yrittämiselle saaressa, olisi vesihuollon rakentaminen ensisijaisen tärkeää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Helsinkipuiston kehittämisperiaatteet tulevien asemakaavojen sekä alueen muun jatkosuunnittelun ja toteutuksen lähtökohdaksi 7.2.2012. Samoin Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämistavoitteet jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksyttiin 11.10.2011.

Helsinkipuistoa kehitetään monipuolisena virkistysaluekokonaisuutena, jonka keskeisiä teemoja ovat merellisyys, historia, luonto, kaupunkikeskeisyys ja toiminnallisuus. Helsinkipuiston palveluja on tarkoitus kehittää sekä kaupunkilaisten että kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden käyttöön. Yleissuunnitelman periaatteena hyväksyttiin mm. tavoite, että Helsinkipuiston alueella sijaitsevat kaupungin omistamat rakennukset ovat yleisölle avoimessa käytössä ja tukevat Helsinkipuiston virkistyspalveluja. Helsinkipuiston yhteydessä on korostettu tarvetta kehittää vesiliikenteen toimintaedellytyksiä, erityisesti Kruunuvuorenselällä.

Itä-Helsingin kulttuuripuiston osalta kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tavoitteina saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantamisen, toiminnallisen sisällön kehittämisen ja kulttuuriperinnön esilletuomisen. Niitä tukevina toimenpiteinä hyväksyttiin periaatteet mm. etsiä keinoja kaupungin omistamien arvokiinteistöjen nykyistä julkisemmalle käytölle ja lisätä merellistä palvelutarjontaa. Tavoitteena on kehittää vesiliikenteen toimintaedellytyksiä, kuten väyliä ja rantautumisalueita siten, että mahdollistetaan Itä-Helsingin rantoja ja saaristoa kiertävä vesibussireitti. Samoin tavoitteena on lisätä Itä-Helsingin kulttuuripuiston merellistä palvelutarjontaa huomioimalla ne tulevassa suunnittelussa.

Myös muilla ranta-alueita sisältävillä virkistysaluekonaisuuksilla on potentiaalia merellisyyteen tukeutuvan matkailun ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Rantojen kehittämisen strategisena tavoitteena on ollut niiden julkinen käyttö rantapromenadeina ja viheralueina.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana veneilystrategian ohjausryhmässä sekä matkailun edistämistyöryhmässä. Tarkoituksena on, että veneilystrategian jatkona laaditaan konsulttityö, jossa pohditaan veneilytoimintojen sijoittumista ja osin myös yrittäjien toimintamahdollisuuksia Helsingin saaristossa ja merialueilla.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566