Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om minimering av störningarna från stenkrosserierna i Fiskehamnen

HEL 2011-007004 T 11 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Asikainen, projektchef, telefon: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomo Valokainen frågar i sin motion i anslutning till den planerade krossningen av sprängsten i Fiskehamnens centrum bl.a. hur länge krossningen och transporten av sprängsten kommer att pågå, om sprängstenen används för andra av stadens projekt och hur bullerolägenheter kan hindras.

Stadsstyrelsen konstaterar att Destia Ab, som är markbyggnadsentreprenör i Fiskehamnens centrum, hösten 2011 ansökte om miljötillstånd för Fiskehamnens centrum med tanke på krossning av det berg som ska schaktas. Enligt tillståndsansökan var det meningen att bara berg från Fiskehamnens centrum skulle krossas i området och en del användas inom Fiskehamnens centrum och en del för byggarbeten på andra håll i Fiskehamnen. Överskottet var avsett att föras bort som sprängsten eller kross för att användas på andra ställen.

Sprängningsarbetena i Fiskehamnens centrum fortsätter till år 2014. I det övriga Fiskehamnen fortsätter byggarbetena ända till 2030-talet.

Det är förnuftigt att krossa sprängsten och utnyttja den på det ställe där den uppstår. På detta sätt kan miljöolägenheterna av behandlingen och transporten av sprängsten minimeras, då sprängstenen och krosset inte behöver transporteras flera gånger från en plats till en annan. Spridningen av damm vid krossningsverksamhet kan minskas betydligt bl.a. genom besprutning och genom inkapsling av stenkrosseriet. Bullret kan minskas genom valet av placering, inkapsling av stenkrossen och byggande av bullervallar kring krosseriet.

Destia Ab har 17.11.2011 återtagit sin ansökan om miljötillstånd för krossning av berg.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Asikainen, projektchef, telefon: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 482

HEL 2011-007004 T 11 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 79787

hannu.asikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566