Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 53

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Arja Karhuvaaralle vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Sini Korpisen Olli Valtosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Arja Karhuvaaralle vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Sini Korpisen Olli Valtosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Arja Karhuvaara (Kok.) pyytää 1.2.2012 vapautusta sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Arja Karhuvaaran Olli Valtosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2012 § 156

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Arja Karhuvaaralle vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ Olli Valtosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566