Helsingfors stad

Protokoll

4/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

29.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 52

Tillsättande av tjänsten som stadsdirektör

HEL 2012-001125 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att stadsdirektör Jussi Pajunen var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Stadsfullmäktige beslutade utse ekonomie magister Jussi Pajunen till innehavare av tjänsten som stadsdirektör, vilken blir vakant 1.6.2012, för sju år.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att anställningen ska vara villkorlig om den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid valet och att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom i det fall att den som väljs fyller 68 år innan sjuårsperioden är slut att tjänsteförhållandet ska upphöra senast då den valde fyller 68 år.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tatu Rauhamäki under diskussionen hade föreslagit att ekonomie magister Jussi Pajunen skulle väljas till innehavare av tjänsten som stadsdirektör för sju år, räknat från 1.6.2012.

Redogörelsem befanns vara riktig.

Eftersom inga andra förslag hade framställts beslutade stadsfullmäktige enhälligt välja ekonomie magister Jussi Pajunen till innehavare av tjänsten som stadsdirektör, vilken blir vakant 1.6.2012, för sju år.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhdistelmä hakijoiden ansioista

2

Oheismateriaalia

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar förrätta valet av innehavare av tjänsten som stadsdirektör, vilken blir vakant 1.6.2012, för sju år.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att anställningen ska vara villkorlig om den som väljs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid valet och att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom i det fall att den som väljs fyller 68 år innan sjuårsperioden är slut att tjänsteförhållandet ska upphöra senast då den valde fyller 68 år.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att tjänsten som stadsdirektör blir vakant 1.6.2012 och att den varit utlyst för sju år. Ansökningstiden gick ut 8.2.2012.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen är kompetenskrav för stadsdirektören högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunalförvaltning. Utöver den av kommunen bestämda särskilda behörigheten gäller de i grundlagen angivna allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande. Den som förrättar valet ska beakta de allmänna utnämningsgrunderna i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Det kom fyra ansökningar inom ansökningstiden. En sammanställning över de sökandes meriter har utarbetats. Ansökningshandlingarna är i sin helhet tillgängliga under stadsfullmäktiges sammanträde och därförinnan på förvaltningscentralen.

På basis av 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan till tjänsten som stadsdirektör även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Har ingen i valet av stadsdirektör fått över hälften av de avgivna rösterna, förrättas nytt val mellan de två som har fått flest röster. Den som i detta val har fått flest röster blir vald.

En person som ska anställas hos staden är skyldig att lämna upplysningar om sina förutsättningar att sköta tjänsten med hänsyn till hälsan och att vid behov delta i kontroller och undersökningar som utförs för att hälsotillståndet ska bli klarlagt. Om den som väljs inte är anställd hos staden och inga uppgifter om hälsan är tillgängliga vid valet ska stadsfullmäktige samtidigt besluta att valet ska vara villkorligt. Anställningen är villkorlig tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Om den som väljs fyller 68 år innan sjuårsperioden är slut ska stadsfullmäktige dessutom besluta att tjänsteförhållandet ska upphöra senast då den valde fyller 68 år.

Stadsstyrelsen meddelar att totallönen för stadsdirektören uppgår till 14 422,50 euro i månaden exklusive naturaförmåner.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhdistelmä hakijoiden ansioista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

 

Muut virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2012 § 157

HEL 2012-001125 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee toimittaa kaupunginjohtajan vaalin 1.6.2012 avoimeksi tulevaan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan valittaessa, ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että mikäli valituksi tulee henkilö, joka saavuttaa 68 vuoden iän ennen seitsemän vuoden määrä-ajan umpeen kulumista, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun valittu henkilö täyttää 68 vuotta.

Käsittely

13.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

Vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566