Helsingfors stad

Protokoll

2/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 19

Tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi

HEL 2011-007100 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa diplomingenjör Pekka Manninen för den ledigblivande tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi räknat från 1.10.2012, med en total månadslön på 10 101,30 euro i enlighet med stadens lönesystem.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

2

Päätöshistoria

3

Oheismateriaalia

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

 

Virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa diplomingenjör Pekka Manninen för den ledigblivande tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi räknat från 1.10.2012, med en total månadslön på 10 101,30 euro i enlighet med stadens lönesystem.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 12.10.2011 (§ 190) bevilja verkställande direktör Seppo Ruohonen avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi räknat från 1.10.2012.
Stadsstyrelsen beslutade 17.10.2011 (§ 916) uppmana affärsverket Helsingfors Energi att utlysa tjänsten som verkställande direktör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi och av stadens språkkunskapsstadga. Det skulle nämnas i annonsen att de sökande får ange löneanspråk.

Den totala månadslön som betalas för tjänsten i enlighet med lönesystemet som tillämpas vid Helsingfors stad är för närvarande 10 101,30 euro.

Tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors Energi var offentligt ledigförklarad 23.10 - 11.11.2011.

Enligt 10 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi väljer stadsfullmäktige direktören för affärsverket sedan direktionen avgett utlåtande om de sökande.

Verkställande direktören för Helsingfors Energi har till uppgift att underställd direktionen leda, övervaka och utveckla Helsingfors Energis affärsverksamhet i enlighet med de strategiska målen och riktlinjerna.

Enligt 9 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi är behörighetsvillkor för direktören högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Språkkunskapskrav är med stöd av stadens språkkunskapsstadga utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver behörighetsvillkoren meddelades det i annonsen att kännedom om energibranschen och prov på affärsledarskap värdesätts.

Då tjänsten tillsätts ska inte bara de särskilda behörighetsvillkoren beaktas utan också de i 125 § i grundlagen angivna allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster, dvs. skicklighet, förmåga
och beprövad medborgerlig dygd.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av 36 personer. Tre sökande hade inte avlagt högre högskoleexamen som är ett formellt behörighetsvillkor för tjänsten.

Sökande till tjänsten som verkställande direktör intervjuades av stadsdirektör Jussi Pajunen, direktionens ordförande Jere Lahti samt direktionsmedlemmarna Piia Häkkinen och Jouko Sillanpää. Gruppen biträddes av Helsingfors Energis personalchef Johanna Aholainen och ledande jurist Jaana Eklund. I intervjuerna deltog dessutom personaldirektör Hannu Tulensalo från stadens personalcentral.

Följande 10 personer intervjuades personligen:

********** och Manninen Pekka.

Alla som intervjuades ansågs besitta kunskaper inom energibranschen och erfarenhet av affärsledarskap.

I intervjuerna fästes särskild uppmärksamhet vid de sökandes kännedom om betydande branschförändringar inom energibranschen och särskilt de utmaningar som Helsingfors Energis utvecklingsprogram ställer.

Ett sammandrag av de sökande finns som bilaga. Ansökningshandlingarna är tillgängliga vid sammanträdet och före mötet hos beredaren.

Stadsstyrelsen konstaterar att med beaktande av de krav som tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors Energi ställer, proven på affärsledarskap, mångsidig kännedom om energibranschen samt de betydande förändringsutmaningar som energibranschen förväntas gå till mötes under de närmaste åren kan diplomingenjör Pekka Manninen anses ha de bästa förutsättningarna för tjänsten som verkställande direktör. Hans styrka kan anses vara att han har lett en stor affärsorganisation på en konkurrerad marknad framgångsrikt ur energiaffärsverksamhetens, energiteknologins och personalledningens perspektiv. Manninens styrka är även en mångsidig arbetserfarenhet samt medlemskapen i flera organ inom bolag i energibranschen och branschorganisationer. Han har även de bästa förutsättningarna att fortsätta den konsekventa utvecklingen av Helsingfors Energis affärsverksamhet och genomförandet av Helsingfors Energis utvecklingsprogram.

Pekka Manninen är född år 1954 och blev diplomingenjör från Tekniska Högskolan år 1980 med huvudämnet energiekonomi och kraftverksteknik samt ångteknik. Manninen har sedan år 1979 verkat vid Helsingfors Energi i flera ansvarsfulla tjänster under sin arbetskarriär. I sin nuvarande tjänst sedan år 2008 har Manninen under titeln direktör ansvarat för energiaffärsområdena. Samtidigt har han fungerat som första ställföreträdare för verkställande direktören. Manninen har under åren 2001–2007 fungerat som direktör för HelenKraft och under åren 1999–2001 som direktör för produktionsenheten.

Direktionen för Helsingfors Energi beslutade föreslå som sitt enhälliga utlåtande till stadsstyrelsen att diplomingenjör Pekka Manninen väljs till den ledigblivande tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors Energi.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för Helsingfors Energi och konstaterar att diplomingenjör Pekka Manninen utifrån ansökningshandlingarna och uppgifterna som erhållits vid intervjuerna uppfyller de krav som ställs för tjänsten och att han kan anses den lämpligaste sökanden till tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

2

Päätöshistoria

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

 

Virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2012 § 35

HEL 2011-007100 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa diplomi-insinööri Pekka Mannisen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimeksi tulevaan virkaan 1.10.2012 lukien kaupungin palkkausjärjestelmän mukaisin 10 101,30 euron kokonaiskuukausipalkkaeduin.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566