Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 19

Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

HEL 2011-007100 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa diplomi-insinööri Pekka Mannisen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimeksi tulevaan virkaan 1.10.2012 lukien kaupungin palkkausjärjestelmän mukaisin 10 101,30 euron kokonaiskuukausipalkkaeduin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

2

Päätöshistoria

3

Oheismateriaalia

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa diplomi-insinööri Pekka Mannisen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimeksi tulevaan virkaan 1.10.2012 lukien kaupungin palkkausjärjestelmän mukaisin 10 101,30 euron kokonaiskuukausipalkkaeduin.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2011 (§ 190) myöntää toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle eron Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.10.2012 lukien. Kaupunginhallitus päätti 17.10.2011 (§ 916) kehottaa Helsingin Energiaa julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viranhakijalla on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoivomuksensa.

Virasta maksettava kokonaiskuukausipalkka on Helsingin kaupungilla sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaan tällä hetkellä 10 101,30 euroa.

Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 23.10. - 11.11.2011.

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 10 §:n mukaan liikelaitoksen johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Helsingin Energian toimitusjohtajan tehtävänä on johtokunnan alaisena johtaa, valvoa ja kehittää Helsingin Energian liiketoimintaa strategisten tavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön 9 §:n mukaan johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin arvostettavan energiatoimialan tuntemusta ja näyttöjä liiketoiminnan johtamisesta.

Virkaa täytettäessä tulee yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä. Hakijoista kolmelta puuttui muodollisena kelpoisuusehtona vaadittu ylempi korkeakoulututkinto.

Toimitusjohtajan viranhakijoiden haastattelut suorittivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, johtokunnan puheenjohtaja Jere Lahti sekä johtokunnan jäsenet Piia Häkkinen ja Jouko Sillanpää. Ryhmää avustivat Helsingin Energian henkilöstöpäällikkö Johanna Aholainen ja johtava lakimies Jaana Eklund. Haastatteluihin osallistui lisäksi kaupungin henkilöstökeskuksesta henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.

Seuraavat 10 henkilöä haastateltiin henkilökohtaisesti:

********** ja Manninen Pekka.

Kaikilla haastatelluilla katsottiin olevan energiatoimialan osaamista ja kokemusta liiketoiminnan johtamisesta.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijoiden tuntemukseen energiatoimialan merkittävistä toimialan muutoksista ja erityisesti Helsingin Energian kehitysohjelman asettamista haasteista.

Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakuasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen asian valmistelijalla.

Khs toteaa, että ottaen huomioon Helsingin Energian toimitusjohtajan tehtävän asettamat vaatimukset, näytöt liiketoiminnan johtamisesta, energiatoimialan monipuolinen tuntemus sekä energia-alalla lähivuosina odotettavissa olevat merkittävät muutoshaasteet hakijoista diplomi-insinööri Pekka Mannisella voidaan katsoa olevan parhaat edellytykset toimitusjohtajan tehtävään. Hänen vahvuutenaan voidaan pitää menestyksellistä ison, kilpailluilla markkinoilla toimivan liiketoimintaorganisaation johtamista energialiiketoiminnan, energiateknologian ja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Mannisen vahvuutena on myös monipuolinen työkokemus sekä useiden energia-alan yhtiöiden sekä toimialajärjestöjen toimielinten jäsenyydet. Hänellä on myös parhaat edellytykset jatkaa johdonmukaisesti Helsingin Energian liiketoiminnan kehittämistä ja Helsingin Energian kehitysohjelman toteuttamista.

Pekka Manninen on syntynyt vuonna 1954 ja valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1980 pääaineena energiatalous ja voimalaitosoppi sekä höyrytekniikka. Manninen on toiminut vuodesta 1979 alkaen Helsingin Energiassa useissa vastuullisissa tehtävissä työuransa aikana. Nykyisessä tehtävässään vuodesta 2008 alkaen Manninen on vastannut johtaja -nimikkeellä Energialiiketoiminnoista. Samalla hän on toiminut toimitusjohtajan ensimmäisenä sijaisena. Manninen on toiminut vuosina 2001-2007 HelenVoima -liiketoiminnon johtajana ja vuosina 1999-2001 tuotanto-osaston johtajana.

Helsingin Energian johtokunta päätti esittää yksimielisenä lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että diplomi-insinööri Pekka Manninen valittaisiin Helsingin Energian toimitusjohtajan avoimeksi tulevaan virkaan.

Khs viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjoista ja haastatteluista saatujen tietojen perusteella diplomi-insinööri Pekka Manninen täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset ja häntä voidaan pitää soveltuvimpana hakijana Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

2

Päätöshistoria

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Virkaa hakeneet

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2012 § 35

HEL 2011-007100 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa diplomi-insinööri Pekka Mannisen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimeksi tulevaan virkaan 1.10.2012 lukien kaupungin palkkausjärjestelmän mukaisin 10 101,30 euron kokonaiskuukausipalkkaeduin.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566