Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 26

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2012-001049 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita nykyisen varajäsenen Hanna Saulin uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Milla Taljan Hanna Saulin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Annika Andersson (Vihr.) pyytää 19.1.2012 vapautusta Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Annika Anderssonin jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelisi asian jo 1.2.2012 pidettävässä kokouksessa, koska Annika Andersson valittaneen Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 82

HEL 2012-001049 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566