Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

01.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 20

Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, erään toimintakatteen vahvistaminen, määrärahojen siirtäminen ja eräiden määrärahojen käyttötarkoitusten muuttaminen

HEL 2011-010088 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion määrärahoja, vahvistamaan toimintakatteen ja tekemään määrärahojen siirtoja sekä muuttamaan vuoden 2011 talousarvion määrärahojen käyttötarkoitusta seuraavasti:

Lukua/kohtaa

 

euroa

 

 

 

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

12 900 000

2 35

Pelastuslaitos

250 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

17 300 000

3 11 02

Toimeentulotuki

8 030 000

3 21 02

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

14 600 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

180 000

4 15

Kaupunginkirjasto

750 000

4 31

Nuorisotoimi

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu

600 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Kiinteä omaisuus, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

377 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

6 000 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

680 000

8 22 19

Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet 

5 048 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

12 105 000

 

 

 

 

Toimintakatteen vahvistaminen

 

5 21 03

Tilakeskus

180 249 000

 

 

 

 

Määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset

 

8 02 01

Talonrakennus, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

- 7 000 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

+ 7 000 000

8 29 03

Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

- 500 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

+ 500 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

- 29 000

8 09 23

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

+ 29 000

4 19 01

Kaupunginorkesteri

- 2 650 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

+ 2 650 000

4 53

Työterveyskeskus

- 56 000

8 09 28

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus

+ 56 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuslaitos ylitysesitys

2

Sosiaalilautakunta ylitysoikeuden hakeminen

3

Nuorisotoimi ylitysoikeuden hakeminen

4

Henkilöstökeskus ylitysoikeuden hakeminen

5

Kaupunginorkesteri ylitysesitys ja määrärahansiirto

6

Kaapelitalo Suvilahti SVOP

7

Helsingin Musiikkitalo Luovutuskirja allekirjoitettu

8

Palveluasunnot apporttisopimus

9

Eläintarhan johtokunta ylitysoikeuden hakeminen

10

Työterveyskeskus käyttötarkoituksen muutosesitys

11

Kaupunginkirjasto ylitysesitys

12

Suomenkielinen työväenopisto ylitysoikeuden hakeminen

13

Tilakeskus sitova toimintakate

14

Tilakeskus investointimäärärahojen siirto ja ylitys

15

Rakennusvirasto ylitysesitys

16

Kiinteistövirasto kiinteistöjen ostot ja lunastukset ylitysesitys

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion määrärahoja, vahvistamaan toimintakatteen ja tekemään määrärahojen siirtoja sekä muuttamaan vuoden 2011 talousarvion määrärahojen käyttötarkoitusta seuraavasti:

Lukua/kohtaa

 

euroa

 

 

 

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

12 900 000

2 35

Pelastuslaitos

250 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

17 300 000

3 11 02

Toimeentulotuki

8 030 000

3 21 02

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

14 600 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

180 000

4 15

Kaupunginkirjasto

750 000

4 31

Nuorisotoimi

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu

600 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Kiinteä omaisuus, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

377 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

6 000 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

680 000

8 22 19

Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet 

5 048 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

12 105 000

 

 

 

 

Toimintakatteen vahvistaminen

 

5 21 03

Tilakeskus

180 249 000

 

 

 

 

Määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset

 

8 02 01

Talonrakennus, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

- 7 000 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

+ 7 000 000

8 29 03

Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

- 500 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

+ 500 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

- 29 000

8 09 23

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

+ 29 000

4 19 01

Kaupunginorkesteri

- 2 650 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

+ 2 650 000

4 53

Työterveyskeskus

- 56 000

8 09 28

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus

+ 56 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus, rakennusvirasto, pelastustoimi, sosiaalilautakunta, terveystoimi, kaupunginorkesteri, Suomenkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, nuorisotoimi, Korkeasaaren eläintarhan johtokunta, henkilöstökeskus, työterveyskeskus ja kiinteistövirasto esittävät, että jäljempänä mainittuja määrärahoja saataisiin ylittää seuraavasti:

Jäljempänä suluissa oleva luku kertoo käytettävissä olevan talousarviomäärärahan suuruuden, ja siinä on otettu huomioon vuodelle 2011 aikaisemmin myönnetyt ylitysoikeudet sekä kaupunginvaltuuston aikaisemmin päättämät määrärahamuutokset.

Nyt esitetyt ylitykset ovat olleet pääosin tiedossa vuoden 2011 neljännessä ennusteessa. Ylitykset voidaan kattaa talousarviota paremmin toteutuvilla käyttötalouden tuloilla ja verotuloilla.

Määrärahojen ylittäminen

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto (125 460 000)

Katu- ja puisto-osaston menoennuste ylittää talousarvion mukaiset määrärahat 12 900 000 eurolla. Ylitys johtuu poikkeuksellisen runsaslumisesta talvesta. Lisäkustannuksia on aiheuttanut Helsingin kaupungin ”Operaatio Lumisota” eli tehostetut toimet katujen lumenpoistossa. Lunta kuljetettiin yli 310 000 kuormaa, kun keskimääräisenä talvena lunta kuljetetaan noin 40 000 kuormaa. Lumenkuljetuksesta aiheutui noin 12 000 000 euron lisäkustannukset. Talvihoidon kustannuksia on kasvattanut lisäksi lumenvastaanottopaikkojen jälkihoito. Lumenkuljetuksen lisäksi rakennusvirasto avasi 22 lumen varapaikkaa, sillä viralliset kaavoitetut paikat eivät riittäneet. Talven hankaluus lisäsi myös vahingonkorvausten ja ajoneuvojen siirtojen kustannuksia. Kokonaismenojen ylitystä on kurottu pienemmäksi ylläpidon muiden menojen säästöillä mm. lykkäämällä rakenteellisen kunnossapidon ja erityiskohteiden laitehankintoja ja korjauksia.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 12 900 000 euroa.

2 35 Pelastuslaitos (49 243 000)

Pelastuslaitoksen palkkoihin varatut määrärahat ylittyvät, koska pelastuslaitos rekrytoi syyskuun alussa omasta pelastuskoulusta valmistuneet 15 uutta palomiessairaankuljettajaa ja henkilöstön poistuma on ollut vuonna 2011 ennakoitua pienempi. Muut ylitykset mm. ostopalveluissa ovat aiheutuneet energian hinnannoususta sekä ennakoitua suuremmista pelastusasemien muuttokuluista ja tietoliikennemaksuista.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 250 000 euroa.

3 11 01 Sosiaalivirasto (1 075 624 000)

Menojen kasvu aiheutuu päiväkotien ennakoitua suuremmasta asiakasmäärästä, aikuisten palvelujen vastuualueen teknisluonteisista menoeristä ja kehittämishankkeista, joille saadaan täysimääräinen ulkopuolinen rahoitus.

Lasten päivähoidon menot ylittyvät 13,2 milj. euroa päiväkotien ennakoitua suuremman asiakasmäärän takia. Lisäksi omien päiväkotien lasten määrä on kasvanut yli sadalla lapsella, kun aiemmin ostopalveluna hankittua päivähoitopalvelua siirtyi lokakuussa Helsingin kaupungin omaksi toiminnaksi. Kerhotoiminta ei ole vielä laajentunut tavoitteiden mukaisesti. Kerhoissa olevien lasten määrän ennustetaan jäävän yli 660 alle käyttösuunnitelman. Vuoden lopussa omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 1 630 lasta käyttösuunnitelmassa suunniteltua enemmän. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen asiakasmäärien ennustetaan kokonaisuutena ylittyvän käyttösuunnitelman tasosta 200 lapsella. Päivähoidon tulojen arvioidaan ylittyvän noin 6,0 milj. euroa.

Aikuisten palvelujen menoylitys, 2,1 milj. euroa aiheutuu teknisluonteisista menoeristä, joille saadaan täysimittainen tulorahoitus.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen menoennuste ylittyy 2,5 milj. ja tuloennuste 6,4 milj. euroa käyttösuunnitelmaan verrattuna. Ylitykset tuloissa ja menoissa aiheutuvat ulkopuolisella rahoituksella hoidettavien kehittämishankkeiden täsmentymisestä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 17 300 000 euroa.

3 11 02 Toimeentulotuki (132 000 000)

Toimeentulotuen menot ylittyvät noin 8 milj. euroa. Perustoimeentulotuen piirissä olevien talouksien määrän ennustetaan alittuvan 760 käyttösuunnitelmasta, mutta asiakaskohtainen toimeentulotuen määrä on kasvanut aiempaa suuremmaksi eikä kuukausikohtainen asiakasmäärä ole kehittynyt aiemmin ennakoidusti, vaan on kääntynyt jälleen kasvuun.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 030 000 euroa.

3 21 02 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (460 000 000)

Husin ylitysesitys pohjautuu viimeisimpään ennusteeseen. Helsinkiläisten lähetteiden määrä on kasvanut 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 600 000 euroa.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto (14 032 000)

Suomenkielisen työväenopiston käyttötalouden määrärahat ylittyvät yhteensä 180 000 euroa johtuen etupäässä vuoden 2011 kunta-alan palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista ja opetustuntitavoitteen ylittymisestä noin 600 tuntia. Tarve keskitetyn palkkavarauksen suuruudesta täsmentyi vasta loppuvuonna, minkä vuoksi määrärahaa ei ehditty siirtää virastolle talousarviomuutoksena. Tämän lisäksi Pengerkadun taidekeskuksen muutto Hapen tiloihin Sörnäisten rantatielle on lisännyt kustannuksia noin 30 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 180 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto (35 815 000)

Kaupunginkirjasto on toteuttanut lukuisia tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtääviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuodelle 2011 vahvistetussa talousarviossa on Tukiin ja avustuksiin valtiolta ja EU:lta budjetoitu yhteensä 900 000 euroa ja muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen 26 000 euroa, yhteensä 926 000 euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta, ELY-keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2011 käytettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus. Vuonna 2011 ulkopuolinen rahoitus on ollut aiempia vuosia suurempi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 750 000 euroa.

4 31 Nuorisotoimi (28 223 000)

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden määrärahat ylittyvät vuonna 2011 yhteensä 150 000 euroa johtuen vuoden 2011 kunta-alan palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista. Tarve keskitetyn palkkavarauksen suuruudesta täsmentyi vasta loppuvuonna, minkä vuoksi määrärahaa ei ehditty siirtää virastolle talousarviomuutoksena.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 150 000 euroa.

4 52 10 Työsuhdematkalippu (1 912 000)

Työsuhdematkalippua varten varatut määrärahat ylittyvät 600 000 euroa lipun odotettua suuremman käytön vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 600 000 euroa.

8 01 01 Kiinteä omaisuus, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi (43 043 000)

Kaikkien päätettyjen aluejärjestelyjen ja aluevaihtojen johdosta tehtyjen kirjausten jälkeen talousarviokohdan 8 01 01 toteuma on 376 937,70 euroa talousarviota suurempi. Kirjatuissa aluevaihdoissa  ja -järjestelyissä luovutukset on käsitelty myynteinä, joten vastaava summa kirjataan myös tuloina.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 377 000 euroa.

8 02 02 Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet (119 530 000)

Tilakeskuksen Korjausrakentamiseen osoitettu määräraha ei riitä, vaan se ylittyy 13 000 000 euroa. Ennakoimattomia ja yllättäviä turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaneita korjaustarpeita ja -kohteita toteutui vuonna 2011 ohjelmoitua enemmän. Jäljempänä kohdassa määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset esitetään määrärahojen siirtoa (7 000 000 euroa) Tilakeskuksen uudis- ja lisärakentamisen käyttämättä jääneestä määrärahasta korjausrakentamishankkeisiin. Määrärahan siirto ei kuitenkaan riitä kattamaan vuoden 2011 korjausrakentamishankkeiden investointimenoja.  Korjausrakentamishankkeisiin esitetään 6 000 000 euron ylitysoikeutta

Määrärahaa tulisi saada ylittää  6 000 000 euroa.

8 09 26 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri (73 000)

Musiikkitalon toimintavarustuksia on hankittu vuodesta 2006 lähtien kaupunginorkesterin käyttötalousmenojen määrärahoilla. Toimintavarustukset kirjataan kuitenkin investointeihin, joiden ylitys on katettu kaupunginorkesterin käyttötalousmenojen säästöillä. Jäljempänä kohdassa määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset esitetään määrärahojen siirtoa (2 650 000 euroa) käyttötalousmenoista irtaimen omaisuuden perushankintaan.  Vuonna 2011 kaupunginorkesterin käyttötalouden määrärahojen säästöistä jää kattamatta irtaimen omaisuuden perushankintoja 680 000 euroa. Vuonna 2012 säästyy vastaava summa talousarviomäärärahaa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 680 000 euroa.

8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet (5 800 000)

Talousarviomäärärahan lisätarve talousarviokohdalle 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi johtuu siitä, että kaupunki on siirtänyt omaisuutta apporttina Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja Helsingin Musiikkitalo Oy:lle yhteensä 9 766 903 euron arvosta. Suvilahden rakennusten luovutus Koy Kaapelitalo Oy:lle toteutettiin vastikkeetta kaupungin sijoituksena yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Koy Palveluasunnoille ja Helsingin Musiikkitalo Oy:lle omaisuus luovutettiin apporttina yhtiön osakkeita vastaan.

Apportit tulee kirjapidossa käsitellä talousarviovaikutteisesti, jolloin osakkeiden tai sijoituksen hankintamenon lisäys edellyttää määrärahaa talousarvioon. Vastaavasti omaisuuden luovutus kirjataan talousarviossa pääomatuloksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.9.2010 Haagan tukiasuntojen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä siirtää kohteen rakennukset Koy Helsingin Palveluasunnoille, joka toteuttaisi kohteiden peruskorjauksen ja hakisi tarvittavan rahoituksen. Khs kehotti täytäntöönpanopäätöksessään oikeuspalveluja ryhtymään toimenpiteisiin rakennusten siirtämiseksi apporttina yhtiölle. Apportti toteutettiin osakeannilla siten, että kaupunki merkitsi 20 kpl yhtiön osakkeita yhtiökokouksen 7.9.2011 tekemän osakeantipäätöksen perusteella . Merkintähinta on 113 416,77 euroa osakkeelta. Osakeantipäätöksen ja kaupungin tekemän osakemerkinnän mukainen merkintähinta maksettiin luovuttamalla Palveluasunnoille Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan korttelissa numero 29001 sijaitsevalla tontilla nro 1 (Vanha Viertotie 22) sijaitsevat asuntola- ja tukiasuntorakennukset A ja B. Apporttiomaisuudella maksettavien osakkeiden merkintähinta on 2 268 335,40 euroa. Kaupungin osakeannissa merkitsemien osakkeiden merkintähinta tulee kokonaisuudessaan maksetuksi apporttiomaisuuden luovuttamisella

Kaupunginhallitus päätti 29.11.2010 osana Suvilahden alueen kehittämistä oikeuttaa kiinteistölautakuntaa luovuttamaan alueen rakennukset kaasukelloja lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistukseen ja hallintoon 1.1.2011 lukien. Kiinteistölautakunta päätti 19.4.2011, § 1008 siirtää Suvilahden rakennukset Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa numero 252 Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistukseen ja hallintaan 1.5.2011 lukien 2 198 742 euron kirjanpitoarvosta apporttina. Luovutus toteutettiin vastikkeetta kaupungin sijoituksena yhtiön omaan vapaaseen pääomaan.

Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, markkinointia, tilojen vuokraustoimintaa, kalusteiden ja toimintavarustusten omistusta ja hallintaa sekä yhteisten tilojen hallinnointia varten on perustettu osakeyhtiö, Helsingin Musiikkitalo Oy. Kaupunginvaltuusto päätti osaltaan 5.5.2010 Helsingin Musiikkitalo Oy:n perustamisesta. Muina osakkaina perustamisvaiheessa ovat Yleisradio Oy ja Sibelius-Akatemia. Osakkaat ovat sitoutuneet yhtiön perustamisen jälkeen siirtämään apporttina yhtiön uusia osakkeita vastaan tai muulla erikseen sovittavalla tavalla jo yhteisomistukseensa hankkimansa tai hankittavaksi yhteiset toimintavarusteet ja irtokalusteet perustettavan yhtiön omistukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus päätti 28.6.2010 kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita valmistelemaan kaupunginhallituksen päätettäväksi luovutuskirjan, jolla yhteisomistuksessa oleva irtain omaisuus luovutetaan Helsingin Musiikkitalo Oy:lle.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2011 merkitä Helsingin Musiikkitalo Oy:n suunnatussa osakeannissa enintään 2,2 miljoonaa yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 2,5 euroa per osake ja maksaa sanotut osakkeet luovuttamalla yksilöity omaisuus yhtiölle.

Helsingin Musiikkitalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.12.2011 päätettiin suunnatusta osakeannista, jossa merkintähinta maksetaan luovutuskirjassa yksilöidyllä apporttiomaisuudella. Merkittävien osakkeiden tarkka lukumäärä ja luovutettavan omaisuuden tarkka sisältö määräytyvät Helsingin kaupungin apporttiomaisuusosuuden arvon per 20.12.2011 perusteella.  Helsingin kaupungin osuus apporttiomaisuuden kokonaisarvosta on 5 299 825 euroa.

Em. apporttien aiheuttama määrärahatarve on yhteensä 9 766 903. Talousarviokohdan 8 22 19 määrärahasta (5 000 000 euroa + alkuvuodesta myönnetty ylitysoikeus 800 000 euroa) on käytettävissä apportteihin 4 718 903.

Määrärahaa tulisi saada ylittää talousarviokohdassa 8 22 19 yhteensä 5 048 000 euroa.

Toimintakatteen vahvistaminen

5 21 03 Tilakeskus (188 749 000)

Tilakeskuksen toimintakate alittuu 8 500 000 euroa. Syynä ovat menoylitykset, jotka johtuvat alueiden puhtaanapidon lumitöistä sekä rakennusten kiireellisistä ja välttämättömistä korjaustöistä. Lämmitys- ja sähköenergian ostot ylittyvät hintojen noususta johtuen. Vuokratilojen vuokrat, hoitovastikkeet ja rahoitusvastikkeet nousivat odotettua enemmän.

Toimintakatteeksi tulisi vahvistaa 180 249 000 euroa.

Määrärahojen siirrot ja käyttötarkoitusten muutokset:

3 11 01 Sosiaalivirasto

Talousarvion kohdasta 8 29 03 Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi tulisi siirtää 500 000 euroa talousarviokohdalle 3 11 01 Sosiaalivirasto. Kaupunginhallitus päätti 20.6.2011 myöntää kohdasta 8 29 03 Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 500 000 euroa sosiaaliviraston hankkeelle ”Itäinen sosiaaliasema hanke, matalankynnyksen päihdetoimipaikat”. Rahaston varoja käytetään kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Hankkeen ”Itäinen sosiaaliasema hanke, matalankynnyksen päihdetoimipaikat” kulut ovat suurimmalta osin käyttötalousosan toimintamenoja, joita ei voida kirjata kirjanpitokäytännön mukaisesti investointimenoihin. Hankkeen määräraha tulisi siirtää investointimäärärahakohdasta käyttötalousmäärärahoihin.
8 29 03      - 500 000
3 11 01      + 500 000

8 02 02 Talonrakennus, Tilakeskuksen korjausrakentamishankkeet

Ennakoimattomia ja yllättäviä turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaneita korjaustarpeita ja -kohteita toteutui vuonna 2011 ohjelmoitua enemmän. Korjausrakentamiseen osoitettu määräraha ei riitä, vaan se ylittyy 13 000 000 euroa. Talousarviossa talonrakentamisen kohdalle 8 02 02 on varattu tilakeskuksen korjaushankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 119 530 000 euron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan. Talousarviossa talonrakentamisen kohdalle 8 02 01 on varattu uudis- ja lisärakennushankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 53 490 000 euron määräraha. Määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 7 000 000 euroa, joka tulisi siirtää korjausrakentamiseen. Määrärahojen ylittäminen -kohdassa kiinteistövirasto hakee lisäksi 6 000 000 euroa ylitysoikeutta korjausrakentamishankkeisiin.
8 02 01      - 7 000 000
8 02 02     + 7 000 000

 

8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

Eläintarhan irtaimen omaisuuden perushankinnan menot ylittyvät 28 591 euroa. Summalla on hankittu kiinteistön- ja ympäristönhoitoon tarkoitettu monitoimikone. Korkeasaaren eläintarhan käyttötalouden menoista säästyy vastaava summa, joka tulisi siirtää irtaimen omaisuuden perushankintoihin.
4 21           - 29 000
8 09 23      + 29 000

8 09 26 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

Musiikkitalon toimintavarustuksia on hankittu vuodesta 2006 lähtien kaupunginorkesterin käyttötalousmenojen määrärahoilla. Toimintavarustuksiin on käytetty yhteensä 3 330 000 euroa. Kirjanpito-ohjeiden mukaan toimintavarusteet tulee kirjata investointeihin.  Säästyneet käyttötalousmäärärahat (2 650 000 euroa) esitetään siirrettäväksi kattamaan em. investointimenoja. Käyttötalouden määrärahasäästöt eivät riitä kattamaan koko investointien määrärahan tarvetta, vaan lisäksi esitetään 680 000 euron ylitysoikeus. Toimintavarusteet on osa Helsingin Musiikkitalo Oy:lle luovutettua apporttikohdetta, ja asiaa käsitellään myös aiemmin määrärahojen ylittäminen -kohdassa.
4 19 01       - 2 650 000 (palvelujen ostot ja vuokrat)
8 09 26      + 2 650 000 (irtaimen omaisuuden perushankinta)

8 09 28 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus

Työterveyskeskus hankki uuden röntgen-laitteen, jonka hinta kilpailutuksen jälkeen osoittautui 56 000 euroa odotettua korkeammaksi. Työterveyskeskus esittää, että työterveyskeskuksen käyttötalouden talousarviokohdalta säästyvä määräraha siirretään röntgen-laitteen hankintakustannuksiin talousarviokohdalle 8 09 28 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus.
4 53         - 56 000
8 09 28    + 56 000

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuslaitos ylitysesitys

2

Sosiaalilautakunta ylitysoikeuden hakeminen

3

Nuorisotoimi ylitysoikeuden hakeminen

4

Henkilöstökeskus ylitysoikeuden hakeminen

5

Kaupunginorkesteri ylitysesitys ja määrärahansiirto

6

Kaapelitalo Suvilahti SVOP

7

Helsingin Musiikkitalo Luovutuskirja allekirjoitettu

8

Palveluasunnot apporttisopimus

9

Eläintarhan johtokunta ylitysoikeuden hakeminen

10

Työterveyskeskus käyttötarkoituksen muutosesitys

11

Kaupunginkirjasto ylitysesitys

12

Suomenkielinen työväenopisto ylitysoikeuden hakeminen

13

Tilakeskus sitova toimintakate

14

Tilakeskus investointimäärärahojen siirto ja ylitys

15

Rakennusvirasto ylitysesitys

16

Kiinteistövirasto kiinteistöjen ostot ja lunastukset ylitysesitys

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Sosiaalilautakunta

Terveyslautakunta

Kaupunginorkesterin johtokunta

Eläintarhan johtokunta

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Nuorisolautakunta

Henkilöstökeskus

Työterveyskeskus

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 57

HEL 2011-010088 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2011 talousarvion määrärahoja, vahvistamaan toimintakatteen ja tekemään määrärahojen siirtoja sekä muuttamaan vuoden 2011 talousarvion määrärahojen käyttötarkoitusta seuraavasti:

Lukua/kohtaa

 

euroa

 

 

 

2 09 01

Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

12 900 000

2 35

Pelastuslaitos

250 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

17 300 000

3 11 02

Toimeentulotuki

8 030 000

3 21 02

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

14 600 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

180 000

4 15

Kaupunginkirjasto

750 000

4 31

Nuorisotoimi

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu

600 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

54 760 000

 

 

 

8 01 01

Kiinteä omaisuus, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

377 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

6 000 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

680 000

8 22 19

Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet 

5 048 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

12 105 000

 

 

 

 

Toimintakatteen vahvistaminen

 

5 21 03

Tilakeskus

180 249 000

 

 

 

 

Määrärahojen siirrot ja käyttötarkoituksen muutokset

 

8 02 01

Talonrakennus, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

- 7 000 000

8 02 02

Talonrakennus, Tilakeskuksen korjaushankkeet

+ 7 000 000

8 29 03

Muu pääomatalous, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

- 500 000

3 11 01

Sosiaalivirasto

+ 500 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

- 29 000

8 09 23

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

+ 29 000

4 19 01

Kaupunginorkesteri

- 2 650 000

8 09 26

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginorkesteri

+ 2 650 000

4 53

Työterveyskeskus

- 56 000

8 09 28

Irtaimen omaisuuden perushankinta, Työterveyskeskus

+ 56 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566