Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 217

Inkomstskattesats för år 2012

HEL 2011-007065 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, specialplanerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2012.

Föredraganden

Stn konstaterar att följande är angivet i 66 § i kommunallagen: ”Senast i samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.” Följande är angivet i 91 a § i lagen om beskattningsförfarande: ”En kommun – – – ska senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.”

I prognosen som publicerades i augusti beräknas intäkterna från den kommunala inkomstskatten år 2011 bli 2 238 mn euro, vilket är 75,2 mn euro (+3,5 %) mer än det i budgeten beräknade beloppet. Jämfört med intäkterna från kommunalskatten år 2010 är det fråga om en ökning med 173,8 mn euro (+8,4 %). Av den här årliga ökningen på +8,4 % är 5,8 % verkningar av att kommunalskattesatsen år 2011 höjdes med en procentenhet, vilket gör att den kalkylmässiga ökningen utan dessa verkningar år 2012 är endast +2,6 %.

Intäkterna från samfundsskatten beräknas i prognosen från augusti bli 310 mn euro, vilket är 50 mn euro (+19,2 %) mer än budgeterat. Jämfört med intäkterna från samfundsskatten år 2010 är ökningen 52,9 mn euro (+20,6 %).

Intäkterna från fastighetsskatten år 2011 beräknas i prognosen från augusti bli 189 mn euro, vilket är 5 mn euro mindre än budgeterat. Jämfört med intäkterna från fastighetsskatten år 2010 blir det en ökning med 4,5 mn euro (+2,4 %).

Allt som allt beräknas skatterna år 2011 enligt prognosen från augusti inbringa 2 737,5 mn euro och överskrida det budgeterade beloppet med 120 mn euro (+4,6 %).

Utgående från den väntade allmänna ekonomiska utvecklingen uppgår de beräknade intäkterna från den kommunala inkomstskatten till 2 290,0 mn euro i budgeten för år 2012 då skattesatsen är 18,5 %. Detta är +2,3 % mer än det beräknade beloppet i prognosen från augusti för år 2011.

Det sammanlagda beskattningsutfallet år 2012 beräknas bli 2 754,8 mn euro, vilket är +0,6% mer än i prognosen för år 2011. De sammanlagda skatteintäkterna beräknas öka svagt, vilket beror på att intäkterna från samfundsskatten år 2012 beräknas minska jämfört med nivån för 2011 som en följd av sänkningen av samfundsskatteandelen som ingår i statens budgetproposition. De totala skatteintäkternas långsamma tillväxttakt år 2012 utgör en utmaning för bevarandet av balansen i stadens ekonomi.

Helsingfors beräknade intäkter från den kommunala inkomstskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar om den sammanlagda ökningen av inkomstskatteintäkterna och skatteredovisningarna till staden för år 2011. Grunden för de beräknade inkomstskatteintäkterna ligger i konjunkturutsikterna för år 2012 som presenterades i samband med regeringens budgetproposition, enligt vilka Finlands BNP beräknas öka med +1,8 % år 2012.

Föredragande

Stadsstyrelse

Upplysningar

Ari Hietamäki, specialplanerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 984

HEL 2011-007065 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566