Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 216

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014

Pöydälle 9.11.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat kahdeksan toivomuspontta:

1.     Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin on selvitettävä valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettujen määrärahojen hyödyntäminen täysimääräisesti. (Puhakka Sirpa)
 

2.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet ja keinot joilla voidaan aloittaa etsivä vanhustentyö Helsingissä. (Valpas Antti)
 

3.     Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että laaditaan selvitys siitä, miten World Design Capital-vuoden aikana syntyvät hyvät käytännöt ja uudet innovaatiot pidetään elinvoimaisina myös juhlavuoden jälkeen. (Kiviniemi Mari)
 

4.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdollisimman nopeasti tehdään selvitys opintojen keskeytyssyistä ammattioppilaitoksissa ja ryhdytään selvityksen perusteella toimenpiteisiin tilanteen tervehdyttämiseksi. (Koskinen Kauko)
 

5.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metron automatisoinnin ongelmat, erityisesti laituriovien tekniikan osalta, selvitetään pikaisesti. (Lohi Jyrki)
 

6.     Koska liikunta ja urheilu todistettavasti vähentävät segregaatiota ja edistävät integroitumista, valtuusto edellyttää, että seuraavaa budjettia valmisteltaessa mitoitetaan liikuntaseurojen avustusmääräraha tasolle joka mahdollistaa lasten ja nuorten hakeutumisen haluamansa liikuntalajin pariin mahdollisimman kustannusneutraalisti. (Bogomoloff Harry)
 

7.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkajonon kasvamiseen puututaan nopeasti. (Kuikka Essi)
 

8.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja  rakennusalan markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö. (Saarnio Pekka)

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että 9.11.2011 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen mukaisesti jatketaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selontekona pöytäkirjaan seuraavasti.

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 tehdyt vastaehdotukset

Hakanen Yrjö

Vastaesitys 1
Pääluvun 1 kohta, sivu 106   1 14 03 Menovaraus, Kh:n käytettäväksi menoihin lisätään 20 miljoonaa euroa menot yhteensä  80 miljoonaa euroa käytettäväksi palkkamenoihin, henkilöstön riittävyyden turvaamiseen ja matalimpien palkkojen nostamiseen ”Helsinki-lisällä”   1 800 euroon kuukaudessa.

Vastaesitys 2
Pääluvun 1 kohta Kunnan liikelaitokset, Helsingin Energia
sivu 126 Muutetaan 4. kappale ”Suunnitelmakauden sijoituksia lisää...” niin, että poistetaan sana ”ydin-”. Lisätään loppuun kappale: Helsingin Energian voittovaroista tehtävistä siirroista kirjataan tässä vaiheessa 100 miljoonaa euroa.

Vastaesitys 3
Pääluvun 2 kohta, sivu 184   2 42 Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän maksuosuudet menoihin lisätään 5 miljoonaa euroa menot yhteensä  180,970 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi kaupungin sisäisen joukkoliikenteen lippujen hintojen korotusten välttämiseen, vuorojen lisäämiseen sekä eläkeläisten ja työttömien lippujen hintojen alentamiseen.

Vastaesitys 4
Pääluvun 3 kohta  3 11 01 Sosiaalivirasto sivu 217 lasten päivähoito lisätään menoihin lisätään 5 miljoonaa euroa ja tuloihin 1 miljoona yhteensä menot 327,345 miljoonaa ja tulot 35,751 miljoonaa raamiin 2012-2014 käytettäväksi mm. ryhmäkokojen pienentämiseen ja vastuuhenkilön varmistamiseen jokaiseen päiväkotiin.

Vastaesitys 5
Pääluvun 3 kohta 3 11 01 sivu 217 lapsiperheiden palvelut lisätään menoihin 5 miljoonaa yhteensä menot 153, 261 miljoonaa raamiin 2012-2014 käytettäväksi mm. varhaiseen tukeen, lastensuojeluun, perheneuvolatoimintaan, kodinhoitoapuun ja leikkipuistotoimintaan.

Vastaesitys 6
Pääluvun 3 kohta  
3 11 01 sivu 217 Aikuisten palvelut lisätään menoihin 6 miljoonaa yhteensä 327,759 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi 6 miljoonaa muihin aikuispalveluihin, mm. päihdehuoltoon, vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, palveluasumiseen ja kotoutumisen edistämiseen.

Vastaesitys 7
Pääluvun 3 kohta  3 11 01 sivu 217 Vanhustenpalvelut lisätään 4 miljoonaa euroa yhteensä 286,327 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi vanhusten palveluihin, mm. laitos- ja pitkäaikaishoitoon, palveluasumiseen, päivätoimintaan ja omaishoidon tukeen sekä vanhuspalveluohjelmaan.

Vastaesitys 8
Pääluvun 3 kohta, sivu 235   3 21 01 terveyskeskustoiminta lisätään menoihin 5 miljoonaa euroa yhteensä menot 608,911 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi erityisesti lähiterveysasemien toimintaan, kotihoitoon, kotisairaanhoitoon, mielenterveyspalveluihin, palvelujen ostoon Järvenpään sosiaalisairaalasta ja ehkäisevään terveydenhuoltoon.

Vastaesitys 9
Pääluvun 4 kohta, sivu 246  4 02 Opetusvirasto lisätään menoihin 5 miljoonaa euroa yhteensä menot 613,530 miljoonaa raamiin 2012-2014 käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, maahanmuuttajien kieliopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Poistetaan sivulta 252 väliotsikon jälkeen ensimmäinen kappale perusopetuksen tilojen vähentämisestä.

Vastaesitys 10
Pääluvun 4 kohta, sivu 319   4 31 Nuorisotoimi lisätään menoihin 2 miljoonaa yhteensä menot 30,882 miljoonaa raamiin 2012-2014 käytettäväksi nuorisojärjestöjen avustuksiin, nuorisotoimen alueellisiin palveluihin, nuorten autonomisten tilojen tukemiseen ja koulutilojen maksuttomaan käyttöön nuorisotyössä.

Vastaesitys 11
Pääluvun 4 kohta , sivu 280   4 15 Kaupunginkirjasto lisätään menoihin 1 miljoona euroa yhteensä menot 36,498 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi kirjastojen aineistohankintoihin, aukioloaikojen pidentämiseen ja lähikirjastojen toimintaan.

Vastaesitys 12
Pääluvun 4 kohta, sivu 339   4 52 03 Työllisyyspolitiikka lisätään 5 miljoonaa euroa yhteensä menot 39,205 miljoonaa euroa raamiin 2012-2014 käytettäväksi erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, työvalmennukseen ja työllistymispolkuihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja työttömien yhdistysten tukemiseen.

Vastaesitys 13
Kohta  5.5.5.  Sivistys- ja henkilöstötoimi sivu 61 poistetaan 4. kappale: Koulujen ruokahuolto- ja siivouspalvelujen kilpailutusta jatketaan ja maltillisesti lisätään.

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 ehdotetut toivomusponnet

1 Puhakka Sirpa

Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että Helsingissä varaudutaan toteuttamaan vuonna 2013 täysimääräisesti voimaan tuleva nuorisotakuu, joka edellyttää nuorten työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja tai kuntoutuspaikan varmistamista jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorille ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle.

Kannattaja: Siimes Hanna-Kaisa

2 Puhakka Sirpa

Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin on selvitettävä valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettujen määrärahojen hyödyntäminen täysimääräisesti.

Kannattaja: Siimes Hanna-Kaisa

3 Valpas Antti

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet ja keinot joilla voidaan aloittaa etsivä vanhustentyö Helsingissä.

Kannattaja: Huru Nina

4 Kiviniemi Mari

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että laaditaan selvitys siitä, miten World Design Capital-vuoden aikana syntyvät hyvät käytännöt ja uudet innovaatiot pidetään elinvoimaisina myös juhlavuoden jälkeen.

Kannattaja: Peltokorpi Terhi

5 Ebeling Mika

Helsingin kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunki pitkällä tähtäimellä pyrkii joukkoliikenteen lippujen hintojen laskemiseen yhteiskuntataloudellisesti edullisimmalle tasolle.

Kannattaja: Vuorinen Markku

6 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle esityksen vanhuspalveluohjelmaksi ottaen huomioon tulevan ikälain tavoitteet.

Kannattaja: Autti Lilli

7 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki esittää HSL-kuntayhtymälle eläkeläisten lippujen hintojen alennusta.

Kannattaja: Autti Lilli

8 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asukkaita kuullaan laajasti valmisteltaessa talousarviossa mainittuja organisaatioselvityksiä ja palvelustrategioita.

Kannattaja: Autti Lilli

9 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää toimenpiteet, joilla alennetaan korkeita tonttivuokria ja sisäisiä vuokria.

Kannattaja: Autti Lilli

10 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiinnittää erityistä huomiota ammatillisten oppilaitosten opetuksen ja oppilashuollon kehittämiseen koulukeskeyttämisten vähentämiseksi.

Kannattaja: Autti Lilli

11 Hakanen Yrjö

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että talousarviossa mainittua mahdollista peruskorjausyksikköä koskevan selvityksen yhteydessä selvitetään myös yksikön mahdollisuus toimia uustuotannossa.

Kannattaja: Autti Lilli

12 Koskinen Kauko

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdollisimman nopeasti tehdään selvitys opintojen keskeytyssyistä ammattioppilaitoksissa ja ryhdytään selvityksen perusteella toimenpiteisiin tilanteen tervehdyttämiseksi.

Kannattaja: Luukkainen Hannele

13 Siimes Hanna-Kaisa

Vuoden 2012 aikana selvitetään mahdollisuudet vakinaistaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2009-2012 sisältyvät hyviksi ja vaikuttaviksi todetut hankkeet osaksi lasten ja nuorten palveluja.  

Kannattaja: Peltola Kati

14 Lohi Jyrki

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metron automatisoinnin ongelmat, erityisesti laituriovien tekniikan osalta, selvitetään pikaisesti.

Kannattaja: Luukkainen Hannele

15 Bogomoloff Harry

Koska liikunta ja urheilu todistettavasti vähentävät segregaatiota ja edistävät integroitumista, valtuusto edellyttää, että seuraavaa budjettia valmisteltaessa mitoitetaan liikuntaseurojen avustusmääräraha tasolle joka mahdollistaa lasten ja nuorten hakeutumisen haluamansa liikuntalajin pariin mahdollisimman kustannusneutraalisti.

Kannattaja: Männistö Lasse

16 Kuikka Essi 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkajonon kasvamiseen puututaan nopeasti.

Kannattaja: Vesikansa Sanna

17 Saarnio Pekka

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja  rakennusalan markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö.

Kannattaja: Anttila Maija

18 Huru Nina

Hyväksyessään talousarvion 2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että kartoitetaan mahdollisuudet ja keinot ikäihmisille kohdennetuista infotilaisuuksista kotona asumisen turvallisuuden varmistamisesta yli hallintorajojen tapahtuvalla yhteistyöllä.

Kannattaja: Kanerva Seppo

19 Loukoila Eija

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2012 aikana tehdään kaupungin omistamien - muiden kuin kaupungin ydintoimintoja palvelevien - kiinteistöjen tilannearvio, jossa selvitetään kiinteistöjen kunto sekä niiden nykyinen ja tuleva käyttö.

Kannattaja: Vikstedt Tea

Selonteko todettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:

Valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotuksia numeroilla 1 - 13 ei ole kannatettu, joten ne raukeavat.

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi hyväksytään ensin yksimielisesti.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että Helsingissä varaudutaan toteuttamaan vuonna 2013 täysimääräisesti voimaan tuleva nuorisotakuu, joka edellyttää nuorten työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja tai kuntoutuspaikan varmistamista jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorille ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Reiska Laine, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Tyhjät: 45
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Heidi Ekholm-Talas, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin on selvitettävä valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettujen määrärahojen hyödyntäminen täysimääräisesti.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Suzan Ikävalko

Poissa: 1
Sanna Perkiö

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet ja keinot joilla voidaan aloittaa etsivä vanhustentyö Helsingissä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 84
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että laaditaan selvitys siitä, miten World Design Capital-vuoden aikana syntyvät hyvät käytännöt ja uudet innovaatiot pidetään elinvoimaisina myös juhlavuoden jälkeen.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjät: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen

Poissa: 1
Sanna Perkiö

5. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Helsingin kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunki pitkällä tähtäimellä pyrkii joukkoliikenteen lippujen hintojen laskemiseen yhteiskuntataloudellisesti edullisimmalle tasolle.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 10
Riitta Aejmelaeus, Yrjö Hakanen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Sari Näre, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Laura Rissanen, Riitta Snäll, Ulla-Marja Urho

Tyhjät: 67
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

6. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi:
1.  Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle esityksen vanhuspalveluohjelmaksi ottaen huomioon tulevan ikälain tavoitteet.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt

Ei-äänet: 8
Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Tyhjät: 64
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

7. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: 2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki esittää HSL-kuntayhtymälle eläkeläisten lippujen hintojen alennusta.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 11
Maija Anttila, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Reiska Laine, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Sole Molander, Terhi Peltokorpi, Pekka Saarnio

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Tyhjät: 61
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Poissa: 1
Sanna Perkiö

8. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: 3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asukkaita kuullaan laajasti valmisteltaessa talousarviossa mainittuja organisaatioselvityksiä ja palvelustrategioita.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Silvia Modig, Sari Näre, Kati Peltola, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 4
Heidi Ekholm-Talas, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Risto Rautava

Tyhjät: 68
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

9. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: 4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää toimenpiteet, joilla alennetaan korkeita tonttivuokria ja sisäisiä vuokria. 

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Antti Valpas, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Minerva Krohn, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Jan Vapaavuori

Tyhjät: 65
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

10. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi:  5. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiinnittää erityistä huomiota ammatillisten oppilaitosten opetuksen ja oppilashuollon kehittämiseen koulukeskeyttämisten vähentämiseksi.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Arja Karhuvaara, Jyrki Lohi, Sari Näre, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela

Ei-äänet: 2
Minerva Krohn, Sari Sarkomaa

Tyhjät: 70
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

11. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: 6. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että talousarviossa mainittua mahdollista peruskorjausyksikköä koskevan selvityksen yhteydessä selvitetään myös yksikön mahdollisuus toimia uustuotannossa.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 10
Maija Anttila, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tea Vikstedt

Ei-äänet: 3
Minerva Krohn, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi

Tyhjät: 71
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

12. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdollisimman nopeasti tehdään selvitys opintojen keskeytyssyistä ammattioppilaitoksissa ja ryhdytään selvityksen perusteella toimenpiteisiin tilanteen tervehdyttämiseksi.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 84
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

13. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Vuoden 2012 aikana selvitetään mahdollisuudet vakinaistaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2009-2012 sisältyvät hyviksi ja vaikuttaviksi todetut hankkeet osaksi lasten ja nuorten palveluja. 

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Tarja Kantola, Anu Korppi-Koskela, Essi Kuikka, Reiska Laine, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 2
Minerva Krohn, Risto Rautava

Tyhjät: 52
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

14. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metron automatisoinnin ongelmat, erityisesti laituriovien tekniikan osalta, selvitetään pikaisesti.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 79
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Minerva Krohn

Tyhjät: 4
Lilli Autti, Jessica Karhu, Sari Näre, Tea Vikstedt

Poissa: 1
Sanna Perkiö

15. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi:Koska liikunta ja urheilu todistettavasti vähentävät segregaatiota ja edistävät integroitumista, valtuusto edellyttää, että seuraavaa budjettia valmisteltaessa mitoitetaan liikuntaseurojen avustusmääräraha tasolle joka mahdollistaa lasten ja nuorten hakeutumisen haluamansa liikuntalajin pariin mahdollisimman kustannusneutraalisti.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Riitta Aejmelaeus, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Minerva Krohn, Elina Moisio, Julia Virkkunen

Tyhjät: 35
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

16. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkajonon kasvamiseen puututaan nopeasti.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjät: 1
Sole Molander

Poissa: 1
Sanna Perkiö

17. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja  rakennusalan markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Maria Björnberg-Enckell, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Jan Vapaavuori

Tyhjät: 25
Riitta Aejmelaeus, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen

Poissa: 1
Sanna Perkiö

18. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi:  Hyväksyessään talousarvion 2012 kaupunginvaltuusto edellyttää, että kartoitetaan mahdollisuudet ja keinot ikäihmisille kohdennetuista infotilaisuuksista kotona asumisen turvallisuuden varmistamisesta yli hallintorajojen tapahtuvalla yhteistyöllä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Antti Valpas

Ei-ääni: 1
Minerva Krohn

Tyhjät: 75
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Sanna Perkiö

19. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2012 aikana tehdään kaupungin omistamien - muiden kuin kaupungin ydintoimintoja palvelevien - kiinteistöjen tilannearvio, jossa selvitetään kiinteistöjen kunto sekä niiden nykyinen ja tuleva käyttö.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 17
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tea Vikstedt

Ei-ääni: 1
Minerva Krohn

Tyhjät: 64
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Zahra Abdulla, Matti Enroth, Sanna Perkiö

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 tehdyt vastaehdotukset ja toivomusponnet

4

Äänestyslistat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 tehdyt vastaehdotukset ja toivomusponnet

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 09.11.2011 § 211

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 16.11.2011 kello 16.00.

Käsittely

09.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Keskustelun kuluessa on tehtävä talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat muutosehdotukset sekä talousarvioaloitteita koskevat palautusehdotukset. Lisäksi on esitettävä asiaan liittyvät mahdolliset toivomusponnet.

Määrärahoja ja sitovia toiminnallisia tavoitteita koskevista esityksistä tulee selvitä luvun ja/tai kohdan numero ja nimike sekä ehdotettu muutos.

Mikäli talousarvio- ja/tai taloussuunnitelmaehdotukseen halutaan esittää kokonaan uusia tulo- ja menokohtia, on ne ehdotettava sijoitettavaksi asianomaisen luvun loppuun.

Muutosehdotukset on jätettävä kokoussovelluksessa.

Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan keskiviikkona 16.11.2011 kello 16.00. Tällöin toimitetaan tarvittavat äänestykset talousarvioehdotuksesta, taloussuunnitelmaehdotuksesta, talousarvioaloitteista ja toivomusponsista.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 31.10.2011 § 959

Pöydälle 10.10.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

10.10.2011 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566