Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 218

Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentin määrääminen

HEL 2011-007178 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti  kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti määrätä vuoden 2012 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2012 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä

Khs toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin myös muille asuinrakennuksille kuin vakituisille asunnoille, voimalaitosrakennuksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Kun kaupungin alueella ei ole muita kuin kaupungin itsensä omistamia voimalaitosrakennuksia ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten verotusarvo on niin pieni, että erillisen kiinteistöveroprosentin määräämisellä ei ole taloudellista merkitystä kaupungille, ja kun Khn mielestä sellaisia perusteita, joiden perusteella yleishyödyllisille yhteisöille tulisi määrätä poikkeava veroprosentti, ei ole, ei näille kiinteistöille olisi voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti tarkoituksenmukaista määrätä erillistä veroprosenttia. Näin ollen Kvston tulisi määrätä ainoastaan yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti.

Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60–1,35

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32–0,75

muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60–1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00–3,00, KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti +1,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

yleishyödyllisen yhteisön veroprosentin alaraja 0,00

voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85.

Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa on kiinteistöveron tuotoksi arvioitu vakituisten asuinrakennusten osalta 34 milj. euroa ja muun kiinteistökannan osalta 160 milj. euroa eli yhteensä 194 milj. euroa. Lisäystä kuluvan vuoden elokuussa julkaistun ennusteen mukaiseen arvioituun kiinteistöverokertymään on 2,6 %. Rakentamattomien rakennuspaikkojen osuus kokonaiskertymästä on 2,1 milj. euroa.

Arvio perustuu vuoden 2011 kiinteistöveron maksuunpanon ennakkotietojen pohjalta laadittuun laskelmaan, jossa kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2011 eli vakituisten asuinrakennusten osalta kiinteistöveroprosenttiin 0,32 %, yleisen kiinteistöveroprosentin osalta 0,80 %:iin ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 1,80 %:iin.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2011 § 985

HEL 2011-007178 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2012 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattomanrakennuspaikan veroprosentiksi 1,80.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotettua veroprosenttia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566